บทความสรุปผลการปฏิบัติงาน

เดือนตุลาคม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ

(ติดตามการทำโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า)

โดยนางสาวรัตน์ชดาพร สร้อยจิต

บ้านหนองตาหล่า หมู่ที่8 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

                      ข้าพเจ้าและทีมงานได้ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการในวันที่22กันยายน2564 ได้มีการนัดหมายการประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อกระชับการปฏิบัติงานของทีมงานและติดตามการดำเนินงานของทีมงานตามที่ได้รับมอบหมาย ในวันที่3ตุลาคม2564ได้มีการนัดหมายการประชุมผ่านระบบออนไลน์อีกครั้งเพื่ออธิบายถึงการจัดกิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และการทำสื่อประชาสัมพันธ์การตลาดและมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่5ตุลาคม2564 ได้มีการนัดหมายการประชุมผ่านระบบออนไลน์อีกครั้งเพื่อให้สรุปงานการลงสำรวจแบบสอบถามSROI ในตำบลแสลงพันและแจกแจงการทำงานในระยะเวลาเดือนตุลาคมถึงธันวาคมดังนี้

1เห็ด​ การแปรรูป​เห็ด​ แพคเกจติ้ง

2น้ำหมักชีวภาพ​ การบรรจุภัณฑ์

3การทำชุมชนต้นแบบ​ 5​ หลังคาต่อ 1​ หมู่บ้าน​

4การทำสื่อออนไลน์​ การทำตลาดออนไลน์​ ศูนย์​การเรียนรู้​แบบออนไลน์

และวันที่12ตุลาคม2564ได้มีการนัดหมายการประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อนัดหมายในการจัดกิจกรรมการอบรมการทำน้ำหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้และเศษอาหารเพื่อแจกแจงงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ในวันที่7ตุลาคม2564ทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการนัดมอบหมายลงชุมชนบ้านหนองตาดตามุ่งโดยนัดหมายกันที่ศาลาบ้านแสลงพันหมู่ที่7 ได้มีการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสอบถามSROIในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและได้มีการติดตามโรงเรือนเห็ดนางฟ้าที่บ้านหนองตาดตามุ่งและได้พบปัญหาว่าก้อนเชื้อมีการติดเชื้อและเกิดเชื้อราจึงได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการนำก้อนเชื้อที่เกิดเชื้อราออกมาจากโรงเรือนเพื่อไม่ให้เชื้อมีการแพร่ และได้มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลการให้น้ำและการเข้าออกโรงเรือนเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดเชื้อราในเห็ดซึ่งมีแมลงหวี่เป็นภาหะนำโรค

ในวันที่8ตุลาคม2564ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานอีก2คนได้ลงพื้นที่บ้านหนองตาหล่าหมู่ที่8เพื่อลงสำรวจเก็บข้อมูลในบทที่1เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนอาชีพความเป็นอยู่คณะดำเนินงานของหมู่บ้านและได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่เอื้อน การัมย์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองตาหล่าและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนเก่าได้เป็นผู้ให้ข้อมูลเนื้อหาข้อมูลเบื้องต้น

ประวัติความเป็นมาชุมชนบ้านหนองตาหล่า

ผู้ใหญ่บ้านคนแรก ผู้ใหญ่อ่วม ชุมนิรันดร์

2 ผู้ใหญ่มี การัมย์

3 ผู้ใหญ่เหล่ง ประรินรัมย์

4 ผู้ใหญ่หวิน ชุมหิรันด์

5 ผู้ใหญ่ทวี ทองที

6 ผู้ใหญ่ปก อภินันท์

7 ผู้ใหญ่สาคม โสรภพยัง

8 ปัจจุบัน ผู้ใหญ่เอื้อน การัมย์

แต่เดิมบ้านหนองตาหล่ามีชื่อเรียกว่าบ้านเหยียบเสือใหญ่เดิมเป็นชุมชนเขมรพื้นเมืองภาษาดั่งเดิมภาษาเขมรย้ายมาจากสวายจีก จนกระทั่งผู้ใหญ่ทวี ทองดี ได้รับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียก จากเหยียบเสือใหญ่เป็นหนองตาหล่าให้เข้ากับลักษณะของชุมชนซึ่งมีหนองน้ำอยู่2แห่งซึ่งเป็นหนองใหญ่และหนองเล็ก

ทั้งนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนเก่า ที่ทำให้เราได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์

ในวันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม 2564 ได้มีการจัดอบรมอบรมการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภาพ  และได้มีการมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมดังนี้ EM,กากน้ำตาล,ถัง,เมล็ดพันธุ์พืช

โดยมอบหมายให้สมาชิกที่รับผิดชอบแต่ละหมู่ประสานสมาชิกชุมชนให้เข้าร่วมอบรม อย่างน้อยชุมชนละ 2คน

โซนการอบรมแบ่งเป็น 2 โซน

1โซนบ้านแสลงพัน อบรมที่ศาลาประชาคมหมู่ 7

2โซนบ้านบุขี้เหล็ก อบรมที่ศาลาหมู่ 17 โดยในการอบรมได้มีการบอกวิธีการทำและได้ทดลองทำเพื่อให้คนที่เข้ามาร่วมได้ฝึกฝนและนำไปปฏิบัติและใช้ในครัวเรือนและเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนา

ตัวอย่างสูตรการทำน้ำหมักดังนี้ สูตรที่ 1 การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร

วัสดุและอุปกรณ์

1.เศษอาหารแห้ง เช่น เศษข้าว เศษขนมปัง ก้างปลา เปลือกไข่ เปลือกผลไม้ 1 ส่วน

2.มูลสัตว์ เช่น ขี้วัว ขี้ไก่ ขี้ม้า 1 ส่วน

  1. ใบไม้ 1 ส่วน

4.ถังขนาด 20 ลิตร

5.ตาข่ายกันแมลง

วิธีทำ

1.นำถังขนาด 20 ลิตร มาเจาะรูไว้รอบถังแล้วใช้ตาข่ายกันแมลงพันให้รอบ เพื่อช่วยระบายอากาศและป้องกันแมลงรบกวน

2.ผสมเศษอาหารแห้งที่มีขนาดเล็กและไม่มีน้ำ เช่น เศษข้าว เศษขนมปัง ก้างปลา เปลือกไข่ และเปลือกผลไม้ เข้ากับมูลสัตว์ เช่น ขี้วัว ขี้ไก่ ขี้ม้า และเศษใบไม้ ในอัตรา 1:1:1 ส่วน

3.คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปิดฝาให้สนิท ถ้าหากวันต่อไปมีเศษอาหารเพิ่ม ก็นำมาเติมเข้าไปได้ แต่อย่าลืมผสมในอัตราส่วนเท่าเดิมด้วย

4.พลิกกลับส่วนผสมวันละ 1-2 ครั้ง เป็นประจำทุกวัน

หมายเหตุ: ในช่วงแรกไม่จำเป็นต้องเติมน้ำ เพราะเศษอาหารมีความชื้นอยู่แล้ว แต่เมื่อเห็นว่าส่วนผสมเริ่มแห้งลง ก็สามารถพรมน้ำเข้าไปได้เล็กน้อย โดยจะใช้เวลาในการหมักประมาณ 1 เดือน ก็จะได้ปุ๋ยหมักสีดำขนาดเล็ก ที่แห้งสนิทและไม่มีกลิ่นเหม็นไว้ใช้บำรุงต้นไม้แล้ว

 

สูตรทึ่ 2 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพแบบน้ำ

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม มีดังนี้

1.ถุงกระสอบดินสำหรับใส่เศษอาหาร

2.ถังมีฝาปิด ขนาดที่สามารถใส่น้ำได้ 10 ลิตรขึ้นไป

3.น้ำตาล 1 กิโลกรัม

4.น้ำสะอาด 10 ลิตร ควรพักคลอรีนไว้สัก 1-2 คืน

วิธีทำ

1.นำน้ำสะอาด 10 ลิตร มาเติมลงในถัง ใส่กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม หรือใส่น้ำตาล 1 ส่วน ใช้ไม้กวนให้เข้ากัน

2.นำเศษอาหารใส่ลงในกระสอบ (กระสอบดินถุงที่พอจะมีช่องระบายอากาศ) มัดปากถุงแล้วแช่ลงไป โดยเเนะนำว่าไม่ควรใส่เศษอาหารเกิน 3 ส่วน

3.หมักทิ้งไว้ประมาณ 20-30 วัน โดยควรปิดฝาให้สนิท เพื่อให้แมลงจะได้ไม่มาไข่ เเละทำให้ถังหมักของเราไม่มีหนอน

วิธีนำมาใช้

1.เวลานำมาใช้รดน้ำต้นไม้ ก็ควรจะผสมให้เจือจาง เเนะนำว่าควรใช้ 2 ชัอนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 บัว (ประมาณ 20 ลิตร)

2.ส่วนกากที่เหลือก็สามารถนำไปหมักเป็นปุ๋ยต่อได้  โดยนำมาผสมกับใบไม้แห้ง เเละปุ๋ยคอก  รดน้ำ ปรับความชื้น 60% คือ เมื่อบีบแล้วไม่มีน้ำไหลซึมออกจากง่ามมือ และเมื่อแบมือออก ปุ๋ยยังคงจับตัวกันเป็นก้อน และทิ้งไว้ประมาณ 2 อาทิตย์ หรือสังเกตดูจนปุ๋ยหายร้อน ก็สามารถนำไปใช้ได้ กิจกรรมในครั้งนี้ก็สามารถผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีจึงขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกๆคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

อื่นๆ

เมนู