1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS06 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ การทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ มอบเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อส่งเสริมการปลูกผักให้แก่ครัวเรือนต้นแบบ จัดเก็บข้อมูลCBD และอบรมตลาดออนไลน์ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

HS06 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ การทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ มอบเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อส่งเสริมการปลูกผักให้แก่ครัวเรือนต้นแบบ จัดเก็บข้อมูลCBD และอบรมตลาดออนไลน์ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

บทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

“อุทยานลำน้ำมาศ พระธาตุทะเมนชัย ยิ่งใหญ่ศาลเจ้าพ่อ สิ่งทอผ้าพื้นบ้าน อาหารเลืองลือไกล มีชัยศูนย์สร้างงาน”

ตำบลแสลงพัน เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งประชากรส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ชาวนานั้นเริ่มมีการเก็บเกี่ยวข้าว ตากข้าวเปลือกข้างถนนเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรนั้นส่วนหนึ่งก็เก็บไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่าย ฟางข้าวจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรก็จะนิยมอัดฟางก้อนไว้เลี้ยงวัวควายในฤดูแล้งและปลูกผักชนิดต่างๆไว้จำหน่าย ด้านการท่องเที่ยวในตำบลแสลงพันนั้นมีสถานีรถไฟบ้านแสลงพัน ซึ่งเป็นสถานีรถไฟเก่าเหมาะแก่การถ่ายภาพ เพื่อบันทึกความทรงจำ นอกจากนี้ยังมีด้านท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม มีวัดวาอารามต่างๆมากมายภายในตำบลแห่งนี้ เช่น วัดป่าแสลงพัน วัดบ้านโคกใหม่คงคาราม วัดบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ วัดบ้านหนองสรวง วัดบ้านบุขี้เหล็ก ฯลฯ ซึ่งทีมผู้ปฏิบัติงานU2Tตำบลแสลงพันได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน จิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และได้ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ในด้านต่างๆดังต่อไปนี้

1.กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพฮอร์โมนไข่ และมอบเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อส่งเสริมการปลูกผักให้แก่ครัวเรือนต้นแบบ

วันที่27ตุลาคม2564 ช่วงเช้าข้าพเจ้าและที่ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานที่ศาลาเอนกประสงค์กลางบ้านแสงพันหมู่ที่7เวลา9.00-10.30น. ซึ่งมีการอบรมให้กับชาวบ้านทั้ง5หมู่บ้าน ได้แก่ หลักสูตรการทำน้ำหมักชีวภาพ สาธิตการปลูกผักสวนครัวในถุงปลูก มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ต้นกล้าผักชนิดต่างๆ เช่น ผักชี พริก มะเขือเปราะ มะเขือเทศ ฯลฯ พร้อมกับถุงดำและดินปลูกให้กับชาวบ้านที่เข้ารบรมในครั้งนี้ ช่วงบ่าย เวลา 13.00-14.30น. ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานU2Tตำบลแสลงพัน ได้เดินทางไปที่วัดโคกใหม่คงคาราม จัดเตรียมสถานที่ วัสดุฝึกอบรมที่ศาลาภายในวัดให้กับชาวบ้านทั้ง3หมู่บ้าน ซึ่งมีการอบรมสาธิตการทำน้ำหมักสูตรต่างๆ ทดลองให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติจริง บรรจุภัณฑ์น้ำหมักใส่ขวดใส และใส่ถังให้กับชาวบ้านเพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนของตนเอง พร้อมกับต้นกล้าพันธุ์ผักชนิดต่างๆอีกด้วย

วันที่28ตุลาคม2564 เวลา9.00น. ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ศาลากลางบ้านสี่เหลี่ยมน้อย ซึ่งอยู่ติดกับ อบต.แสลงพัน เพื่ออบรมการทำน้ำหมักให้กับชาวบ้านทั้ง4หมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านนั้นได้นำถังมาเพื่อทำน้ำหมักน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ อาทิ น้ำหมักฮอร์โมนไข่ เริ่มต้นด้วยการปั่นไข่ไก่ทั้งฟองพร้อมกับเปลือกไข่ให้ละเอียด นำมาเทลงถังหมักพร้อมกับน้ำมะพร้าวที่เตรียมไว้และกากน้ำตาล จากนั้นก็คนให้เข้ากัน หลังจากนั้นนำมาบรรจุลงขวดเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน พร้อมกับต้นกล้าพันธุ์ผักที่ได้เตรียมไว้ เวลา13.00น. ทีมผู้ปฏิบัติงานได้เดินทางไปที่ศาลากลางบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา เพื่อจัดสถานที่อบรมให้กับชาวบ้านทั้ง5หมู่บ้านที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ก่อนที่จะฝึกอบรมนั้นข้าพเจ้าได้เข้าไปติดตามโรงเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานของกลุ่มสมาชิกที่กำลังเก็บผลผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าในชุมชน และแบ่งปันให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานU2T เมื่อถึงเวลาอบรม ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ช่วยปั่นไข่ไก่และเทลงถังหมักพร้อมกันนั้นก็ได้ให้ชาวบ้านฝึกทำฮอร์โมนไข่ไปพร้อมๆกัน มีการเทกากน้ำตาลผสมเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นได้เวลานำมาใช้งาน เมื่ออบรมเสร็จก็มีการแจกกล้าพันธุ์ผักให้กับชาวบ้านเพื่อนำไปปลูกต่อที่บ้านของตนเอง และขยายผลส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบอื่นๆต่อไป

2.อบรมตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

วันที่31ตุลาคม2564 ข้าพเข้าพร้อมกับทีมผู้ปฏิบัติงานU2Tตำบลแสลงพันและตำบลทะเมนชัยได้เข้ารับการอบรมที่ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่ออบรมการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์โดยตรง คือ คุณปัณณทัต สระอุบล นักการตลาดออนไลน์(Digital Marteter) มาอบรมการทำเพจขายสินค้าเชิงธุรกิจเพื่อสังคม ช่วงเช้าอบรมเชิงวิชาการภาคทฤษฎี มีการฟังบรรยายพื้นฐาน ด้านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลในยุคปัจจุบัน ทั้งในชีวิตประจำวัน ฯลฯ ช่วงเวลาบ่ายมีการแบ่งกลุ่มหลักออกเป็น2ตำบล กลุ่มย่อยออกเป็นตำบลละ5-6กลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติจริง มีการฝึกสร้างเพจจำหน่ายสินค้าบนเฟสบุ๊ค ซึงได้รับความรู้ในด้านต่างๆเพื่อนำไปสร้างเพจของชุมชนในตำบลแสลงพัน เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงาน เช่น การจัดทำเพจเห็ดนางฟ้า เพจน้ำหมักชีวภาพ เพจดินปลูกแสลงพัน เป็นต้น ซึ่งตำบลแสลงพันนั้นได้ทำเพจประกวดจำนวน5รายการบนfacebook เพื่อออกแบบให้มีความน่าสนใจ ดูสวยงาม เรียบง่ายแก่ผู้ที่พบเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างยอดจำหน่ายสินค้าให้กับชุมชนได้ง่ายขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักในผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ หลังจากนั้นก็มีการกำหนดแนวทางประกวดเพจแต่ละกลุ่ม มีการมอบรางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทีมU2T ของทั้ง2ตำบลในการเข้ารับการอบรมการสร้างเพจตลาดออนไลน์ในครั้งนี้

3.จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตำบลแสลงพัน และติดตามความก้าวหน้าครัวเรือต้นแบบตำบลแสลงพัน

กิจกรรมพัฒนาตำบลแสลงพัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกร (ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ)

วันที่27เช้าเวลา9.00-10.30น.ศาลาอเนกประสงค์บ้านแสลงพัน หมู่ที่7 ประชาชนเข้ารับการอบรม5หมู่บ้าน บ่ายเวลา13.00-14.30น.ศาลาวัดบ้านโคกใหม่คงคาราม ประชาชนเข้ารับการอบรม3หมู่บ้าน

วันที่28เช้าเวลา9.00-10.30น.ศาลาอเนกประสงค์บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ ติดกับ อบต.แสลงพัน หมู่ที่ 10 ประชาชนเข้ารับการอบรม4หมู่บ้าน บ่ายเวลา13.00-14.30น.ศาลากลางบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา หมู่ที่ 17ประชาชนเข้ารับการอบรม5หมู่บ้าน ติดตามครัวเรือนต้นแบบในการทำแปลงผักสวนครัว ปลูกผักที่ได้รับจากการแจกเพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้แก่ครัวเรือนของตนเองนอกจากนี้ยังได้ร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานU2Tตำบลแสลงพันจัดทำวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ด้านต่างๆในตำบลในเพื่อจัดทำpain point และทำไพล์ในโปรแกรมPowerPoint อัพโหลดลงในระบบของมหาวิทยาลัย ร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานจัดทำเพจเห็ดนางฟ้าและดินปลูกแสลงพันจำนวน5เพจเพื่ออกแบบให้มีความน่าสนใจ ดูสวยงามงามแก่ผู้พบเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อที่จะจำหน่ายสินค้าได้ง่ายขึ้นเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น หลังจากนั้นก็มีการประกวดเพจแต่ละกลุ่มเพื่อสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทีมU2Tในการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้

4.ประชุมทบทวน สรุปงาน และมอบหมายการปฏิบัติงาน

ประชุมออนไลน์ U2T ตำบลแสลงพัน

วันที่ 19 ตุลาคม 2564กิจกรรมระหว่างวันที่ 16-25 ตุลาคม 2564

-ให้ทีมรับผิดชอบได้สำรวจ/สอบถามความต้องการเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว

-กำหนดวันลงพื้นที่ระยะที่2มอบเมล็ดพันธุ์ผัก และทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัวตามครัวเรือเป้าหมาย

-ทำกิจกรรมผลิตน้ำหมักชีวภาพ สูตรต่างๆให้ชุมชนไว้ใช้ประโยชน์ ลดสารเคมี

-ติดตาม ประเมินผล  ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ส่งเสริมการปลูกผักแบบลดต้นทุน

– ให้สมาชิกสำรวจความต้องการ มีการสังเกตความจริงจัง ความตั้งใจ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

-ทำกำหนดการลงพื้นที่ระยะต่อไปตามวัน เวลาให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของโครงการU2T

-รับวัสดุเมล็ดพันธุ์ผักในแค่ละครั้งตามความจำเป็นตามความต้องการของประชาชนเป็นหลัก

-เก็บข้อมูลสำคัญของตำบลเพื่อจัดทำรายงานเพิ่มเติม เก็บข้อมูลCBDให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

5.ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แผนการดำเนินงาน และแนวทางการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประชาชน

– ทีมงานU2Tเวลาลงปฏิบัติหน้าที่จึงต้องมีการแบ่งโซนรับผิดชอบตามหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กันเป็นหลัก เพื่อการบริหารจัดการได้ง่าย

-ชาวบ้านบางคนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือในงานส่วนรวม ไม่ค่อยมีจิตอาสา เพราะไม่ชอบทำงานรวมกลุ่มที่มีหลายหมู่บ้าน                                -การจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ทำให้หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลเดินทางไม่ค่อยสะดวกจึงต้องจัดกิจกรรมพัฒนาประชาชนให้ครอบคลุม และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตามเป้าหมายที่วางไว้

-ระบบทำงานเป็นทีมให้มีความเข้มแข็ง และสามัคคีกันทำงานประชุมพร้อมเพียงกันเมื่อเลิกประชุมก็เก็บสถานที่ร่วมกันให้มากกว่านี้ ทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบต่างๆมีภาระงานที่ชัดเจนให้แต่ละคนได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับทีมงาน ร่วมมือร่วมใจกัน

-นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับกลุ่มสมาชิกเพื่อผลิตเป็นสินค้าของชุมชนแสลงพันอย่างแท้จริง เช่น เห็ดทอดกรอบ ดินปลูกไม้ดอกไม้ประดับ น้ำหมักชีวภาพ ฯลฯ

-อบรมการตลาดออนไลน์ ออกแบบเพจขายสินค้าออนไลน์กับทีมงานเพื่อนำไปแนะนำให้กับกลุ่มสมาชิกเพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารในยุคสมัยใหม่ให้ก้าวทันเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

-วางแผนการลงพื้นที่เพื่อแบ่งหน้าที่ให้ทีมงานทุกคนรับผิดชอบ เพื่อเก็บข้อมูลสำคัญcbdของชุมชนในด้านต่างๆเพิ่มเติมเพื่อนำมาสรุปจัดทำรายงานภาพรวมของโครงการตลอดทั้งปี และวิเคราะห์ปัญหาเพื่อจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวของตำบลแสลงพัน

-ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มโรงเรือนเห็ดนางฟ้าตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อทำน้ำหมักชีวภาพให้กับกลุ่มชุมชนไว้ใช้ในแปลงผักสวนครัวของตนเองในชุมชนต่างของตำบลแสลงพัน

-บูรณาการโครงการU2Tให้พัฒนาต่อยอดสู่ครัวเรือนอื่นๆเพิ่ม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างอาชีพเสริม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีความรู้ด้านการทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในชุมชุน รู้จักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างแท้จริง

วีดีโอประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู