1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS06 -กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ การทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น U2Tและอบรมตลาดออนไลน์ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

HS06 -กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ การทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น U2Tและอบรมตลาดออนไลน์ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

 

ดิฉันนางสาวเพ็ญนภา  ตาชูชาติ ประเภทบัณฑิตจบใหม่  เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ตำบลแสลงพัน

อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

พื้นที่รับผิดชอบ หมู่ 15 บ้านโคกใหม่พัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS06 – สร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

 

     การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายนการระบาดของโรคโควิด-19 สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ทำให้การจัดอบรมหรือลงพื้นที่ในชุมชนจึงต้องทำการมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และสืบเนื่องมาจาก สป.อว.ได้มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายนได้แก่ กิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น U2T (https://cbd.u2t.ac.th/) ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานในทีมทุกคนได้เข้าสำรวจพื้นที่ในชุมชนแสลงพันโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีหัวข้อการสำรวจดังนี้ ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น  เป็นต้น

 

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรนัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยการประชุมครั้งนี้ได้มอบหมายงานทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ดังนี้

1. กิจกรรมการลงพื้นที่ (การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ) ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2564

 -จัดทำตารางแจกแจงงาน

2. การทำน้ำหมักชีวภาพวัสดุ​อุปกรณ์อาจารย์​จัดเตรียม​ให้

 -สูตรน้ำหมักชีวภาพ 3สูตร

3. การกรอกข้อมูล​ตามแบบ 01 02​ 06​ แอพลิเคชัน​ U2T ใครที่ยังไม่ลงในระบบให้รีบลงให้แล้วเสร็จ​

 -การลงเข้า-ออกงาน​ และการลงพื้นที่ทำกิจกรรม​ ใครมีธุระ​ให้แจ้งอาจารย์​ประจำหลักสูตรให้รับทราบ

4. เสื้อทีมรับที่เลขา​

 -แบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งให้เรียบร้อยทุกคน

 -จัดทำเสื้อให้ผู้นำชุมชน

 

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมประชุมอบรมการใช้และวิเคราะห์ข้อมูล CBD และ ABC Model ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) วันที่ 26 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ผ่าน Join Zoom Meeting สรุปการประชุม จากส่วนกลาง โดยสังเขปดังนี้

   – การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงการนำวัสดุ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

  – การวิเคราะห์ข้อมูล CBD โดยใช้ SWOT เป็นตัวแบบในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของชุมชนโดยภาพรวมเพื่อพัฒนาชุมชนต่อไป

CBD ข้อมูลสถิติสำหรับผู้ดูแลหน่วยงาน

  – แนวทางการเก็บข้อมูล  กรณี ใช้งานระบบเก็บข้อมูล U2T (https://cbd.u2t.ac.th) ซึ่งเป็นระบบสำหรับลงพื้นที่เก็บข้อมูลความหลากหลายของแต่ละพื้นที่

  • หัวหน้าประชุมวางแผนแบ่งงานกำหนดความรับผิดชอบ
  • นักสำรวจจัดสรรเวลาลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยยึดหลักความถูกต้องของข้อมูลต้องมาก่อน

– ตรวจสอบทุกครั้งก่อนพิมพ์ชื่อ จำนวนต่างๆอย่างถูกต้อง พิกัดของสถานที่ต้องระบุให้ถูกต้อง

  • นักสำรวจและหัวหน้าต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้ง เพื่อป้องกันการผิดพลาด

   Google Maps การทำแผนที่ท่องเที่ยวและอาหารประจำท้องถิ่นและอื่นๆที่เป็นเอกลักษณ์ลักษณะเด่น ให้ถ่ายภาพแล้วนำมาแปะปักหมุดใน Google Maps และ Insert ภาพถ่ายลงในหมุดนั้นพร้อมตั้งชื่อสถานที่เพื่อเป็นการระบุบอกระยะทางและนำเส้นทางไปยังที่เราปักหมุดไว้

 

 

 

 

 

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ได้ลงพื้นที่พร้อมผู้ปฏิบัติงานในทีม ที่ศาลาประชาคมบ้านแสลงพันในช่วงเช้า และศาลาวัดบ้านโคกใหม่คงคารามในช่วงบ่าย เพื่ออบรมให้ความรู้และสาธิตวิธีการทำการทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และแจกเมล็ดพันธุ์พืชให้กับชาวบ้านที่สนใจ สาธิตการปลูกผักในถุงดำ เช่น มะเขือ พริก ผักชี ฯลฯ

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานที่ศาลากลางบ้านสี่เหลี่ยมน้อยข้าง อบต. แสลงพันในช่วงเช้า และศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 ในช่วงบ่าย เพื่ออบรมให้ความรู้และสาธิตวิธีการทำการทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และแจกเมล็ดพันธุ์พืชให้กับชาวบ้านที่สนใจ สาธิตการปลูกผักในถุงดำ เช่น มะเขือ พริก ผักชี ฯลฯ

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมการตลาดออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ  เป็นประธานเปิดโครงการ  มีทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ของตำบลแสลงพัน และตำบลทะเมนชัยเข้าร่วมอบรมการสร้างเพจขายสินค้าออนไลน์ การเข้าร่วมกลุ่มตลาดออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากคุณปัณณทัต สระอุบล วิทยาการนักการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ภายในกิจกกรมการอบรมมีการแบ่งกลุ่ม และฝึกสร้างเพจบน Facebook ร่วมประกวดซึ่งมีรางวัลมอบให้แต่ละกลุ่มเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อชุมชน

   

 

 

 

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรนัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยการประชุมครั้งนี้ได้มอบหมายงานทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ดังนี้

1. การติดตามการปลูกผักอินทรีย์และการติดตามการทำน้ำหมักชีวภาพของแต่ละชุมชนที่ตนได้รับผิดชอบ และการพัฒนาการทำเพจตลาดออนไลน์ของคนแสลงพัน เช่น เพจของเห็ด เพจดินดีแสลงพัน และเพจน้ำหมักชีวภาพ

2. มอบหมายให้พี่ศุภาณันท์ จัดทำตารางลงพื้นที่เพื่อติดตามการทำปุ๋ยหมักและการปลูกผักผักอินทรีย์ โดยให้ดำเนินการหลังวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

3. การประเมินการลงพื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรมของกลุ่มแสลงพัน ควรเข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อให้มีส่วนร่วมและรูปภาพของตนเองตอนทำกิจกรรมไปลงในการเขียนบทความ

4. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้การทำกิจกรรมของตำบลแสลงพัน

5. รายงานบทที่ 1 ขอให้สมาชิกดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และมอบหมายให้ทีมสมาชิกใหม่เรียบเรียงข้อมูล ส่วนในบทที่ 2,3 และ4 จะมอบหมายแบ่งกลุ่มให้กับสมาชิกเก่ารับผิดชอบ

6. วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564 ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

7. จัดกิจกรรมการลงแขกทำน้ำหมักและลงแขกปลูกผักในชุมชนที่สนใจ

8. การแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักให้กับชุมชนเพิ่มเติม

9. ประกวดการทำเพจกลางตลาดออนไลน์ของแสลงพัน

   -ช่วยกันประชุมนอกรอบใครจะทำหรือช่วยกันทำ รางวัลประกวด 2,000บาท

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรนัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยการประชุมครั้งนี้ได้มอบหมายงานทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ดังนี้

1.​ การจัดเก็บข้อมูล​ BCD

– เก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบ​ 1,000 รายการขึ้นไป​ มอบหมายให้​ประธานพี่ศุภาณันท์ + ทีมงาน​  พูดคุยและเก็บข้อมูลให้ครบภายในวันที่​ 12​ พฤศจิกายน​ 2564​

– พี่เลี้ยงดูแลการเก็บข้อมูลให้กับสมาชิกใหม่จัดเก็บให้แล้วเสร็จ 1,000 รายการ

– สมาชิกเก่าที่เก็บข้อมูลไม่ถึง 10 รายการจัดเก็บให้ครบภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

2.​ การจัดทำรายงาน​ 01,02,06 จัดทำ Power Point  มอบหมายให้​ เจษฎา, อนุชา และพรมณี​ ให้ทีมงานพุดคุยนัดหมายภายใน​วันจันทร์​-อังคาร​ แล้วแจ้งให้อาจารย์​ทราบ

3. U2T​ เฟส 1 การทำงานของผู้ปฏิบัติงาน​ในตำบล

4. การกรอกข้อมูล​ BCG

– การสรุป​รูปเล่ม​ผลการปฏิบัติงาน หลัง​วันที่​ 12​ พฤศจิกายน​ 2564

– การพัฒนาหลักสูตร​ระยะสั้น

**มอบหมายให้พี่ศุภาณันท์***

– หาวันลงแขกทำปุ๋ยอินทรีย์

– ทำปฏิทิน​วันลงพื้นที่ติดตามปลูกผักสวนครัว

 

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

1.  การอบรมการพัฒนาตลาดออนไลน์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ดิฉันได้เข้าร่วมอบรมการตลาดออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ  เป็นประธานเปิดโครงการ  มีทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ของตำบลแสลงพัน และตำบลทะเมนชัยเข้าร่วมอบรมการสร้างเพจขายสินค้าออนไลน์ การเข้าร่วมกลุ่มตลาดออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากคุณปัณณทัต สระอุบล วิทยาการนักการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ภายในกิจกกรมการอบรมมีการแบ่งกลุ่ม และฝึกสร้างเพจบน facebook ร่วมประกวดซึ่งมีรางวัลมอบให้แต่ละกลุ่มเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การเขียนเนื้อหา Content ผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ

 

 

 

 

 

   

 

3. ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพและสารปรับปรุงดิน และการปลูกผักสวนครัวเพื่อลดค่าใช้จ่าย บนฐานคิดเกี่ยวกับการนำเศษวัสดุเหลือใช้

4. การจัดเก็บข้อมูล BCG รายตำบล และพัฒนา Plan Point กรอกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำภาพกราฟิก

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ติดต่อประสานงาน ให้คำแนะนำ สมาชิกเป้าหมายหมู่บ้านโคกใหม่พัฒนา หมู่ที่ 15 จำนวน 2 คน คือ
นายทองสูน ประทุม และนางเสด็จ ผาน้อยวงศ์ เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาดำรงชีพด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการและเป็นผู้ประสานงาน ประจำหมู่บ้านโคกใหม่พัฒนา ตำบลแสลงพัน ในทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T พื้นที่รับผิดชอบตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ช่วยเหลือดูแลเกี่ยวกับการประสานงานไปยังชุมชน ช่วยเหลือกับผู้ปฏิบัติงานในตำบลแสลงพัน

 

***หมายเหตุ***

ปุ๋ยหมักฮอร์โมนไข่

วัสดุอุปกรณ์

1. นมเปรี้ยวขนาด 1 ขวด (หรือจุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร) 4. น้ำมะพร้าวอ่อน 2 ลูก
2. ไข่ไก่ หรือไข่เป็ด 1 กิโลกรัม หรือประมาณ 15 ฟอง (ไข่ไก่เบอร์ 1) 5. ลูกแป้ง 1 ลูก
3. กากน้ำตาล 1 ลิตร 6. เครื่องปั่น

วิธีทำ

1. ตอกไข่ให้แตก ปั่นทั้งเปลือก นำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมกันในถังหมัก

2. หมักทิ้งไว้ 1 เดือน แล้วนำมากรองเอาแต่น้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้หัวฉีดอุดตัน

วิธีใช้

1. เวลานำมาใช้ ให้ผสมฮอร์โมนไข่ 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 5 ลิตร ฉีดรดต้นไม้ตอนที่ยังไม่ออกดอก 1 ครั้งต่อสัปดาห์

2. หากต้นไม้เริ่มออกดอกแล้ว แนะนำว่าควรลดปริมาณฮอร์โมนไข่ลงเหลือเพียง 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 5 ลิตร หากใช้มากเกินไปจะทำให้ดอกร่วงได้ 1 ครั้งต่อสัปดาห์

3. ส่วนเปลือกไข่ที่เหลือ แนะนำ ไปใส่ต้นไม้จะช่วยเพิ่มแคลเซียมให้พืชได้อย่างดี

ประโยชน์

ฮอร์โมนไข่นี้เหมาะสำหรับการบำรุงใบและต้น เร่งดอก ให้ติดดอกได้เร็วและดี เพิ่มผลผลิต

 

สูตรขยายน้ำหมัก EM

วัสดุอุปกรณ์

1. หัวเชื้อEM  จำนวน  1-2  ช้อนโต๊ะ 3. น้ำเปล่า จำนวน 1-1.5 ลิตร  บรรจุขวดเรียบร้อยแล้ว
2. กากน้ำตาล จำนวน 1-2 ช้อนโต๊ะ 4. แก้วเปล่าสำหรับผสม

วิธีทำ

1. ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม + กากน้ำตาล แล้วคนให้เข้ากันเพื่อให้กากน้ำตาลละลายเต็มที่ ใส่ในแก้วที่เตรียมไว้

2. จากนั้นเทน้ำจุลินทรีย์ที่ผสมแล้ว ลงไปในขวดน้ำ 1 ลิตร ที่เตรียมไว้ แล้วเขย่าให้เข้ากัน

3. ตั้งทิ้งไว้ในที่ร่ม 7 วัน ให้เปลี่ยนเป็นสีส้มอ่อน จึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เรียกว่า “น้ำหมักจุลินทรีย์อีเอ็มสูตรขยาย”

วิธีใช้

1. ใช้กับพืช น้ำหมัก EM 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ราด รด หรือฉีดพ่น 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์

2. ใช้กับสัตว์ น้ำหมัก EM 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ช่วยบัดบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลา

ประโยชน์หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM

1. ใช้รดโคนต้นไม้ และแปลงผัก ชึ่งจะช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดิน ทำให้ปลดปล่อยแร่ธาตุออกมาให้แก่พืชได้เร็วขึ้น จึงช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้เร็ว และเพิ่มผลิต

2. ช่วยบำบัดน้ำเสีย และกำจัดกลิ่นน้ำเสีย ทั้งในห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องครัว ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ถังบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน

3. ผสมน้ำในอัตรา 2 ช้อนโต๊ะ : น้ำ 10 ลิตร เพื่อหมักหญ้าแห้ง ฟางแห้ง เป็นอาหารสัตว์

4. ใส่ห้องน้ำห้องส้วมและในโถส้วมทุกวัน วันละ 1 ช้อนโต๊ะ (หรือ สัปดาห์ละ 1/2 แก้ว) ช่วยให้เกิดการย่อยสลาย ไม่มีกาก ทำให้ส้วมไม่เต็ม และกำจัดกลิ่น

 

น้ำหมักน้ำซาวข้าว

วัสดุอุปกรณ์

1. น้ำซาวข้าว 1 ลิตร 2.  EM 2 ช้อนแกง
3. กากน้ำตาล 2 ช้อนแกง  

 วิธีทำ

   เทน้ำซาวข้าวลงในภาชนะ เติม EM และกากน้ำตาลผสมคนให้เข้ากัน บรรจุในขวดพลาสติก ให้เต็มพอดี ถ้าไม่เต็ม เติมน้ำสะอาดให้เต็ม ปิดฝาเขย่าขวดแล้วคลายฝาออก หมักไว้ในที่ร่มเป็นเวลา 7 วัน จึงจะสามารถนำไปใช้ได้

วิธีใช้ : 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้รด ราด ลงแปลงผักและโคนต้นไม้ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์

ประโยชน์

    ช่วยเร่งราก เร่งการเจริญเติบโต บำรุงต้นและใบเป็นอย่างดี

 

ปุ๋ยหมักในกระสอบ

วัสดุอุปกรณ์

1. ขี้วัว    1  กระสอบ 2. รำหยาบ    1  กระสอบ
3. น้ำเปล่า ประมาณ   25 ลิตร 4.บัวรดน้ำขนาด   5  ลิตร
5. น้ำหมัก (จุลินทรีย์น้ำซาวข้าว , จุลินทรีย์หน่อกล้วย ฮอร์โมนไข่ อย่างใดอย่างหนึ่ง  1 ขัน

วิธีทำ

1. เทน้ำหมักผสมในน้ำที่เตรียมไว้ คนให้เข้ากัน

2. เทขี้วัวกับรำหยาบลงในกะละมังผสมปูน

3. รดน้ำลงไป 1 บัว แล้วใช้จอบคลุกเคล้าให้ส่วนผสมให้เข้ากัน . ทำ (นับรอบที่ 1) คลุกเคล้าดินอีก 3 รอบ โดยแต่ละรอบให้รดน้ำ 1 บัวต่อรอบ เมื่อคลุกเคล้าเสร็จในรอบที่

4. ให้ลองกำส่วนผสมดูก่อนว่าส่วนผสมมีความชื้นหรือยัง ถ้ายังให้รดน้ำรอบที่ 5 แล้วคลุกส่วนผสมให้เข้ากัน

5. ตักใส่กระสอบปุ๋ยครึ่งกระสอบ แล้วมัดด้วยเชือกเอาไปตั้งไว้ในที่ร่ม หมักไว้ 45-60 วัน

วิธีใช้ : ใช้รองหลุมปลูกพืชผักทุกชนิด และใส่พืชผักแทนปุ๋ยได้เลย

ประโยชน์ : ปุ๋ยหมักสูตรนี้มีไนโตรเจนสูง ปลูกผักงามไว ปลูกอะไรก็เขียว เพิ่มผลผลิต

 

น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร

วัสดุอุปกรณ์

1. ถังหมักมีฝา      1  ถัง 4. EM แบบขยาย  100 ซีซี
2. น้ำสะอาด          3  ลิตร 5. ไม้คน
3. เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร    3 กิโลกรัม 6. จุลินทรีย์หน่อยกล้วย 100 ซีซี(ไม่ใส่ก็ได้)

วิธีทำ

1. เทน้ำ 3 ลงถัง

2. เทน้ำตาลทรายลงถัง คนให้น้ำตาลละลาย จากนั้นเทEM และ จุลินทรีย์หน่อยกล้วยลงในถัง คนให้เข้ากัน

3. เทเศษผัก ผลไม้ และเศษอาหาร ลงไปในถังแล้วกดให้ท่วม

4. เศษอาหารได้มาจากการการเทใส่ตะกร้าสะสมไว้ตอนเช้าถึงตอนเย็น ล้างน้ำให้สะอาดปล่อยให้สะเด็ดน้ำ สามารถเทเศษอาหารได้ทุกวัน เทไปเรื่อยๆจนพอใจ แล้วหมักไว้ 20-30 วัน กรองน้ำหมักเอาใส่ขวดออกมาไว้ใช้ กรณีเศษอาหารเยอะน้ำหมักจะข้นเหลวสามารถตักน้ำหมักผสมน้ำรดราดพืชได้เลย (ไม่ต้องกรอง)

วิธีใช้

1. น้ำหมัก 5 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร

2. รดพืชผักอาทิตย์ละ 2 ครั้ง

3. น้ำหมัก 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 5 ลิตร ฉีดพ่นทางใบอาทิตย์ละครั้ง

4. ข้อควรระวัง หากการหมักยังไม่สมบูรณ์ ปริมาณกรดและน้ำตาลยังสูงอยู่ จะส่งผลเป็นพิษต่อพืช

ประโยชน์

1. ช่วยให้ดินร่วนซุย

2. ช่วยกระต้นการเกิดรากและช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

3. ป้องกันแมลงและศัตรูพืช

ข้อแนะนำ : หากผสมสมุนไพร เช่น สะเดา ตะไคร้หอม ยาสูบ ดีปลี หรือพริกขี้หนู โดยใส่ผงสมุนไพร 2 – 5 ช้อนโต๊ะลงไปในส่วนผสมของขั้นตอนการหมักปุ๋ยอินทรีย์น้ำแต่แรก จะสามารถใช้เป็นสารไล่แมลงได้ด้วย
ไม่ควรเก็บปุ๋ยอินทรีย์น้ำไว้ในที่ที่โดนแดด ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 20 – 30 องศาเซลเซียส จะเก็บได้นาน 6 เดือน

 

อื่นๆ

เมนู