บทความรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน (พฤศจิกายน)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย)

          ข้าพเจ้านางสาวสาวิกา กลิ้งสาด ประเภทนักศึกษา HS06 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมสมาชิกผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรประจำพื้นที่บ้านโคกใหม่ หมู่ 1 และบ้านแสลงพัน หมู่ 7 ตำบลแสลงพัน อำเภอ
ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

          ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมสมาชิกผู้ปฏิบัติงานตำบลแสลงพัน ในการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรนา 2019 ยังมีเพิ่มขึ้นในตำบลแสลงพันและบริเวณใกล้เคียง ทำให้พื้นที่ที่จัดทำกิจกรรมของทีมสมาชิกผู้ปฏิบัติงานร่วมกับทีมสมาชิกชุมชนเป็นไปได้ยาก แต่ทางอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ประชุมและมอบหมายงานเพื่อลงพื้นที่จัดทำกิจกรรม โดยการแบ่งโซน แบ่งกลุ่มลงพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและระมัดระวังกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1.ข้าพเจ้าได้เข้ารับการอบรมการพัฒนาตลาดออนไลน์ เมื่อวันที่ 31ตุลาคม พ.ศ 2564 โดยมีท่าน รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กรุณาเป็นประธานเปิดโครงการ และมีคุณปัณณทัต สระอุบล นักการตลาดออนไลน์ (Digital Marketer) เป็นวิทยกรให้คววามรู้ภายในงาน ซึ่งภายในงานได้มีการจัดอบรมทำเพจFacebook รวมถึงการคิด Content ผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ

2.ข้าพเจ้าจัดทำเพจ Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ น้ำหมักชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ ของตำบลแสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ และคิด Content ทั้งเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ เพื่อกระจายข้อมูลของผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

3.ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่กิจกรรมพัฒนาตำบลแสลงพัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกร

 (การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ) ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ.2564 โดยข้าพเจ้าลงพื้นที่ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 ที่ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแสลงพัน หมู่ที่ ๗ โดยมีชาวบ้าน บ้านหนองตาดตามุ่ง ม.5 บ้านแสลงพัน ม.7 บ้านบุก้านตง ม.12 บ้านแสลงพันพัฒนา ม.14 บ้านบุก้านตงพัฒนา ม.16 เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเช้าเวลา 09.00-10.30 น. และในช่วงบ่ายเวลา 13.00-14.30 น. ที่วัดบ้านโคกใหม่คงคาราม โดยมีชาวบ้าน บ้านโคกใหม่ ม.1 บ้านหนองสรวง ม.3 บ้านโคกใหม่พัฒนา ม.15 เข้าร่วมกิจกรรม 

ภาพกิจกรรมลงพื้นที่

4.ช่วยถ่ายภาพส่งให้สมาชิกในกลุ่มเพื่อที่สมาชิกในกลุ่มจะได้จัดทำข้อมูลการจัดเก็บข้อมูล BCG รายตำบล และพัฒนา plan point กรอกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

5.ข้าพเจ้าได้ดำเนินการกรอกข้อมูล CBD ในพื้นที่ บ้านโคกใหม่ ม.1 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์เพิ่มเติมให้ครบตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายไว้

อื่นๆ

เมนู