บทความสรุปผลการปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ

บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ 10 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นายอภิสิทธิ์ แสงสุข กลุ่มนักศึกษา

ประจำเดือนธันวาคม

***************************************************

1. กิจกรรมประชุม Online และ Onsite

– วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

1.การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละบท

2.การลงพื้นที่บ้านหนองตาดตามุ่งวันที่ 30 พ.ย. 2564 เรื่องการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเชื้อเห็ด

3.กิจกรรมการทำ TSI ทำสรุป

4.สำรวจผลการดำเนินการทำกิจกรรมน้ำหมักชีวภาพ การปลูกพืชผักสวนครัว เมล็ดพันธุ์ผักที่แจกให้

  1. จัดทำตารางลงพื้นที่
  2. การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น

7.ทักษะการอบรมทั้ง 4 หลักสูตรเฉพาะสมาชิกใหม่

– วันที่ 4 ธันวาคม 2564

1.วันที่​ 5-6​ ธ.ค.จัดทำบทความและแบบรายงานผลการปฏิบัติ​งาน​ประจำ​เดือน​ธันวาคม

2.วันที่​ 7-8​ ธ.ค. ส่งให้อาจารย์​ตรวจสอบและลงบทความในระบบ

3.วันที่​ 9​ ธ.ค. ส่งแบบใบรายงานผล​การปฏิบัติ​งานประจำเดือนธันวาคม

– วันที่ 5 ธันวาคม 2564

1.ทำน้ำหมักชีวภาพ และวางแผนการจัดทำบัญชีธนาคารของแสลงพัน

2.การจัดทำ TSI

3.การเขียนบทความและแผนแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

4.วันที่12 ถึงวันที่ 20 ธันวาคมลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

-เรื่องลงเวลาเข้า-ออกปฏิบัติงานให้ทำการลงถึงวันที่ 30ธันวาคม

5.การเบิกค่าตอบแทนของกลุ่มแสลงพันจำนวน 10,000.-

2.กิจกรรมบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา หมู่ที่ 17

-กิจกรรมที่ติดตามการปลูกผักของสมาชิกโครงการหมู่ที่ 10 บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ และอบรมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์แก่ชาวบ้านโซนบุขี้เหล็กใหม่พัฒนาพร้อมทั้งมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้สมาชิกไปเพาะขยายพันธุ์ผักให้สมาชิกไปเพาะขยายพันธุ์และจำหน่ายเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน

-หมักดินปลูกจากก้อนเห็ดเก่าในกระสอบ

วัสดุ

1.ขี้วัว    1  ส่วน          2.รำหยาบ    1  ส่วน

3.แกลบเก่า  1 ส่วน       4.แกลบใหม่   1 ส่วน

5.ดินร่วน   1 ส่วน        6.น้ำหมัก (จุลินทรีย์น้ำซาวข้าว , หน่อกล้วย ฮอร์โมนไข่ อย่างใดอย่างหนึ่ง  1 ขัน

7.บัวรดน้ำขนาด   5  ลิตร         8.น้ำเปล่า ประมาณ   25 ลิตร

วิธีทำ

  1. เทน้ำหมักผสมในน้ำที่เตรียมไว้ คนให้เข้ากัน

2.เทส่วนผสมข้อ 1-5 ลงในกะละมังผสมปูน

3.รดน้ำลงไป 1 บัว แล้วใช้จอบคลุกเคล้าให้ส่วนผสมให้เข้ากัน . ทำ (นับรอบที่ 1) คลุกเคล้าดินอีก 3 รอบ โดยแต่ละรอบให้รดน้ำ 1 บัวต่อรอบ เมื่อคลุกเคล้าเสร็จในรอบที่ 4 ให้ลองกำส่วนผสมดูก่อนว่าส่วนผสมมีความชื้นหรือยัง ถ้ายังให้รดน้ำรอบที่ 5 แล้วคลุกส่วนผสมให้เข้ากัน

5.ตักใส่กระสอบปุ๋ยครึ่งกระสอบ แล้วมัดด้วยเชือกเอาไปตั้งไว้ในที่ร่ม หมักไว้ 30 วัน

วิธีใช้ : ใช้ปลูกพืชผักทุกชนิด

ประโยชน์ : ดินหมักสูตรนี้มีไนโตรเจนสูง ปลูกผักงามไว ปลูกอะไรก็เขียว เพิ่มผลผลิต

3. กิจกรรมบ้านบุก้านตงพัฒนา หมู่ที่ 16

-กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักจากก้อนเห็ดเก่าในกระสอบ

วัสดุ

1.ขี้วัว    1  กระสอบ              2.รำหยาบ    1  กระสอบ

3.ก้อนเห็ดเก่าบี้ให้ละเอียด         4.น้ำหมัก (จุลินทรีย์น้ำซาวข้าว,หน่อกล้วย ฮอร์โมนไข่ อย่างใดอย่างหนึ่ง  1 ขัน

4.บัวรดน้ำขนาด   5  ลิตร          5.น้ำเปล่า ประมาณ   25 ลิตร

วิธีทำ

  1. เทน้ำหมักผสมในน้ำที่เตรียมไว้ คนให้เข้ากัน

2.เทขี้วัวกับรำหยาบและก้อนเห็ดบี้ละเอียดลงในกะละมังผสมปูน

3.รดน้ำลงไป 1 บัว แล้วใช้จอบคลุกเคล้าให้ส่วนผสมให้เข้ากัน . ทำ (นับรอบที่ 1) คลุกเคล้าดินอีก 3 รอบ โดยแต่ละรอบให้รดน้ำ 1 บัวต่อรอบ เมื่อคลุกเคล้าเสร็จในรอบที่ 4 ให้ลองกำส่วนผสมดูก่อนว่าส่วนผสมมีความชื้นหรือยัง ถ้ายังให้รดน้ำรอบที่ 5 แล้วคลุกส่วนผสมให้เข้ากัน

5.ตักใส่กระสอบปุ๋ยครึ่งกระสอบ แล้วมัดด้วยเชือกเอาไปตั้งไว้ในที่ร่ม หมักไว้ 45-60 วัน

วิธีใช้ : ใช้รองหลุมปลูกพืชผักทุกชนิด และใส่พืชผักแทนปุ๋ยได้เลย

ประโยชน์ : ปุ๋ยหมักสูตรนี้มีไนโตรเจนสูง ปลูกผักงามไว ปลูกอะไรก็เขียว เพิ่มผลผลิต

4. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์บทที่ 1-4 หน้าที่รับผิดชอบ

จัดทำรูปเล่มรายงานผลการปฏิบัติ​งานฉบับสมบูรณ์ โดยได้รับผิดชอบในส่วนของบทที่ 1 คือ รวบรวมข้อมูลสำคัญรายหมู่บ้านในภาพรวมของตำบลแสลงพัน เช่น ประวัติหมู่บ้าน จำนวนประชากร ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนนักเรียน

5. การจัดทำกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น

          เพื่อสรุปกิจกรรมโครงการ รูปแบบกิจกรรม แนวทางการดำเนินงานตลอดหลักสูตร 11 เดือน

6. การจัด TSI สรุปภาพรวมของตำบล

สรุปภาพรวมของตำบลพื้นที่รับผิดชอบออกมาในรูปแบบโปสเตอร์ เพื่อง่ายต่อการอ่านสรุปข้อมูล

7. กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ 5 ธันวาคม 2564

ลงพื้นที่การบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ 10 แจกเมล็ดพันธุ์ผักและปุ๋ยหมัก ให้สมาชิกโครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ณ พื้นที่บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนาและบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ

8. การจัดทำตลาดออนไลน์

          เพื่อเพิ่มช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยใช้ชื่อเพจว่า “สินค้าขายดี ผลิตภัณฑ์แปรรูปแสลงพัน” เพื่อขายผลิตภัณฑ์เช่น น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย ฮอร์โมนผลไม้ ฮอร์โมนไข่ ดินดีมีชีวิต แสลงพัน           

9. หน้าที่เฉพาะของตนเอง

-ย้ายรายการข้อมูล CBD  เข้าฐานระบบ

-ติดตามการทำน้ำหมัก และการเพาะปลูกผัก

-แจกเมล็ดพันธุ์ผักเพิ่มเติมให้สมาชิกในโครงการหมู่บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ

-สรุปรวบรวมจัดทำบทที่ 1 รวมกับทีมที่รับผิดชอบบท 1

อื่นๆ

เมนู