1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS06 – กิจกรรมพัฒนาตำบลแสลงพัน การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากก้อนเชื้อเห็ด บ้านหนองตาดตามุ่ง บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนาและบ้านบุก้านตง ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือนธันวาคม 2564

HS06 – กิจกรรมพัฒนาตำบลแสลงพัน การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากก้อนเชื้อเห็ด บ้านหนองตาดตามุ่ง บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนาและบ้านบุก้านตง ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือนธันวาคม 2564

ข้าพเจ้า นางสาวอุมาพร โสภาค ผู้ปฏิบัตรงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : HS06 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณนาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1. ประชุมออนไลน์ ทางวิดีโอจากผ่าน Google Meet ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและผู้ปฏิบัติงาน U2T ในตำบลแสลงพันเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาตำบลแสลงพัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนในตำบลแสลงพันเน้นการใช้น้ำหมักชีวภาพ แทนปุ๋ยเคมีในการปลูกผักปลอดสารพิษทานเองเพื่อช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งในการทำน้ำหมักยังเป็นการนำเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน เศษใบไม้ เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาสร้างประโยชน์ให้ชุมชน และยังเป็นการช่วยลดขยะภายในชุมชน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 จัดทำรายงานการปฏิบัติงานรูปเล่มรายงาน บทที่ 1-5 ให้แบ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานจัดทำในแต่ละบทจัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564
1.2 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น การทำน้ำหมักชีวภาพ การเพาะเห็ดและแปรรูปผลิตภัณฑ์
1.3 กำหนดวันส่งบทความและแบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2564 ดังนี้
– วันที่ 7-8 ธันวาคม ส่งบทความตรวจพร้อมแก้ไข
– วันที่ 8 ธันวาคม ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมแก้ไข
– วันที่ 9 ธันวาคม ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะ ไม่เกิน 12:00น.
1.4 การลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการของครัวเรือนต้นแบบ สำรวจความต้องการของเมล็ดพันธุ์ผักเพิ่มเติม การให้คำแนะนำและการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพสูตรต่าง ๆ และการทำปุ๋ยชีวภาพจากก้อนเชื้อเห็ดของสมาชิกในชุมชนทั้ง 3 แห่ง บ้านหนองตาดตามุ่ง บ้านบุขี้เหล็กและบ้านบุก้านตง
1.5 การพัฒนาทำเว็ปเพจ Facebook ของตำบลแสลงพัน การลงโฆษนาขายของออนไลน์ การโปรโมทสินค้าของชุมชนตำบลแสลงพัน
1.6 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทำให้หลากหลายหลักสูตร ได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนำมักหมักชีวภาพจำนวน 4 สูตร มีน้ำหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนไข่ น้ำหมักชีวภาพสูตรจุลินทรีย์หน่อกล้วย น้ำหมักชีวภาพสูตรอีเอ็ม (EM) น้ำหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนผลไม้
1.7 วางแผนการจัดทำบัญชีธนาคารของแสลงพัน ที่ได้จากการขายผลิตภัณฑ์น้ำมักชีวภาพ

ภาพ การประชุมออนไลน์ทางวิดีโอจากผ่าน Google Meet

2. การลงพื้นที่พัฒนาตำบลแสลงพัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ) เป็นกิจกรรมลงพื้นที่ทำปุ๋ยชีวภาพจากก้อนเห็ด ได้มีการแบ่งโซนการทำกิจกรรม 3 แห่ง
– วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จัดสถานที่ทำกิจกรรมที่บ้านของผู้ใหญ่วีระชัย แซกรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองตาดตามุ่ง หมู่ 5
– วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 จัดสถานที่ทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมบ้านบุขี้เหล็กพัฒนา หมู่ที่ 17 และในช่วงบ่ายจัดสถานที่ทำกิจกรรมที่บ้านบุก้านตงพัฒนา
หมู่บ้านที่รับผิดชอบในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหมู่บ้านหนองระนาม หมู่ที่ 2 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการติดต่อประสานงานกับสมาชิกทั้ง 5 คน สอบถามความต้องการเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตรครัวกับตัวแทนจิตอาสา/ครอบครัวต้นแบบซึ่งเมล็ดพันธุ์พืชทางการเกษตรที่ตัวแทนต้องการ ได้แก่ ผักบุ้ง ผักชี กวางตุ้ง คะน้า มะเขือ
การดำเนินกิจกรรมในวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และวันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากก้อนเชื้อเห็ด และวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากก้อนเชื้อเห็ด ปุ๋ยหมักชีวภาพจากก้อนเชื้อเห็ด เป็นการนำเอาก้อนเชื้อเห็ดเก่าที่หมดอายุการงอกของเห็ดจำนวนมากมาต่อยอดทำประโยชน์ในการทำปุ๋ยหมัก สามารถที่จะช่วยกำจัดขยะจากก้อนเห็ดเก่าจำนวนมาก ปุ๋ยหมักท่ำด้จากก้อนเชื้อเห็ดจะเป็นปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพดีมากจะมีธาตุอาหารที่บำรุงพืชได้มากว่าปุ๋ยหมักทั่วไปเป็นธาตุอาหารส่วนที่เหลือจากก้อนเห็ดที่เติมลงไปในช่วงบ่มเชื้อก้อนเห็ดมีทั้งธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแทสเซียม ธาตุอาหารรอง แม็กนีเซียม แคลเซียม และธาตุอาหารเสริมอีกหลายชนิด นอกจากนี้ยังได้ธาตุอาหารอินทรีย์จากปุ๋ยคอกที่นำมาผสมในขบวนการการทำปุฝ่ยยหมักซึ่งมีอินทรีย์ที่ใช้ในการบำรุงดินได้ดี เหมาะสำหรับการนำไปใช้กับพืชทั่วไป พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
ส่วนผสมของวัสดุและวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากก้อนเชื้อเห็ด
ส่วนผสมของวัสดุ
1.  ขี้วัว 1 ส่วน
2.รำหยาบ 1 ส่วน
3.  แกลบเก่า 1 ส่วน
4.  แกลบใหม่ 1 ส่วน
5.  ดินร่วน 1 ส่วน
6.  น้ำหมัก (จุลินทรีย์น้ำซาวข้าว , จุลินทรีย์หน่อกล้วย ฮอร์โมนไข่ อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ขัน
7.  บัวรดน้ำขนาด 5 ลิตร
8.  น้ำเปล่า ประมาณ 25 ลิตร
วิธีการทำ
1.  เทน้ำหมักผสมในนัำที่เตรียมไว้ คนให้เข้ากัน
2.  เทส่วนผสมข้อ 1-5 ลงในกะละมังผสมปูน
3.  รดน้ำลงไป 1 บัว แล้วใช้จอบคลุกเคล้าให้ส่วนผสมให้เข้ากันทำ (นับรอบที่ 1) คลุกเคล้าดินอีก 3 รอบ โดยแต่ละรอบให้รดน้ำ 1 บัวต่อรอบ เมื่อคลุกเคล้าเสร็จในรอบที่ 4 ให้ลองกำส่วนผสมดูก่อนว่าส่วนผสมมีความชื้นหรือยัง ถ้ายังให้รดน้ำรอบที่ 5 แล้วคลุกส่วนผสมให้เข้ากัน
4.  ตักใส่กระสอบปุ๋ยครึ่งกระสอบ แล้วมัดด้วยเชือกเอาไปตั้งไว้ในที่ร่ม หมักไว้ 30 วัน
วิธีใช้ : ใช้ปลูกพืชผักทุกชนิด
ประโยชน์ : ดินหมักสูตรนี้มีไนโตรเจนสูง ปลูกผักงามไว ปลูกอะไรก็เขียว เพิ่มผลผลิต

ภาพ  การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากก้อนเชื้อเห็ด

       นอกจากให้ความรู้และวิธีการทำปุ๋ยหมักแล้วก็ยังได้มีการมอบเมล็ดพันธุ์ผักเพิ่มเติมให้กับชาวบ้านที่มาเข้ารับการอบรมและได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ โดยบรรจุน้ำมักลงในแกลลอน และติดโลโก้ ทำบรรจุภัณฑ์สินค้าของตำบลแสลงพันให้น่าสนใจ

ภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ การทำบรรจุภัณฑ์สินค้าของตำบลแสลงพัน

       ในช่วงบ่ายของวันที่อบรม ได้มีการติดตามความก้าวหน้าเยี่ยมเยือนครัวเรือนต้นแบบ วิถีพอพียง สร้างอาชีพ และรายได้ มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งเป็นการช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ใช้เพื่อเพิ่มหรือยกระดับปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดีขึ้น ทำให้ดินมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชมากยิ่งขึ้น ได้ร่วมกิจกรรมทำแปลงผักปลูกผักกับชาวบ้านต้นแบบ ทำดีด้วยหัวใจ ทำดีเพื่อพ่อ เนื่องในวันสำคัญวันพ่อแห่งชาติและวันสำคัญอย่างคือเป็น วันดินโลก ที่บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนาและบ้านบุก้านตง

ติดตามความก้าวหน้าเยี่ยมเยือนครัวเรือนต้นแบบ

3. การทำตลาดออนไลน์ ตำบลแสลงพัน ได้มีการออกแบบเนื้อหาคอนเทนต์ผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ การทำภาพโฆษณา ทำวิดีโอเพื่อโปรโมทสินค้า ของตำบลแสลงพันผ่านเพจ Facebook ให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเรา

เพจ Facebook สินค้าขายดี ผลิตภัณฑ์แปรรูปตำบลแสลงพัน

ภาพสินค้า น้ำหมักชีวภาพภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลแสลงพัน

4. การจัดทำรายงานบทที่ 1 สภาพทั่วไปของพื้นที่พัฒนา ได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ ๆเพื่อจัดทำรายงาน ดังนี้ ประวัติทั่วไป แผนที่ชุมชน ข้อมูลสำคัญรายตำบล ข้อมูลสมาชิกชุมชน ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรม และพืชสมุนไพรในชุมชน
โดยประวัติทั่วไป เดิมตำบลแสลงพัน เป็นตำบลที่อยู่ในความปกครองของตำบลทะเมนชัย ต่อมามีผู้อพยพมาจากพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นและได้แบ่งเขตการปกครอง โดยแยกออกจากตำบลทะเมนชัยมาเป็นตำบลแสลงพัน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2510 ผู้นำคนแรกของหมู่บ้าน ชื่อนายสาย จุลนันท์ ที่มาของชื่อหมู่บ้าน มีต้นไม้ชนิดนึงเกิดขึ้นมาเป็นต้นแต่ไม่มีกิ่งก้านเหมือนต้นไม้ชนิดอื่นเป็นไม้เคลือคล้ายกับเถาวัลย์อาศัยลำต้นพันล้อมลำต้นเหมือนไม้เลื่อยแต่จะไม่สูงมากชื่อว่าต้นแสลงพัน ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ด้านหลังของสารปู่ตาอยู่ใกล้กับวัดบ้านแสลงพัน
แผนที่ชุมชน ลักษณะภูมิประเทศตำบลแสลงพันมีพื้นที่ทั้งหมด 36,537.50 ไร่ หรือประมาณ 58.46 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นจำนวน ร้อยละ 17.22 ของพื้นที่ทั้งหมดในอำเภอลำปลายมาศ สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลแสลงพัน เป็นพื้นที่ราบโล่ง สภาพเป็นดินร่วนปนทราย มีหนองน้ำสาธารณะ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและเลี้ยงสัตว์

แผนที่ตำบลแสลงพัน

สรุปภาพรวมรายตำบล
ตำบลแสลงพันเป็นตำบลที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีหนองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภคมีทั้งแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเองไว้ใช้ในยามฤดูแล้ง ด้านป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เนื่องจากพื้นที่ส่วนมากในตำบลเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการทำนา จึงทำให้พื้นที่ในตำบลไม่มีทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญแต่จะมีไม้บางชนิด เช่น ยูคาลิปตัส ซึ่งราษฎรปลูกไว้เพื่อใช้ประโยชน์ ป่าไม้ที่พบในพื้นที่จะมีน้อยมาก เช่น ป่าไม้บ้านแสลงพัน สถานที่ที่พบ บ้านแสลงพัน ตำบลแสลงพัน ด้านการประกอบอาชีพ ส่วนมากประกอบอาชีพเกษรกร รองลงมา คือ ทำสวนเลี้ยงสัตว์ ด้านการศึกษา มีสถานศึกษา 7 โรงเรียน ด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลประจำตำบล 2 ที่ การค้าขาย ชาวบ้านขายปลีก-ส่ง อาหารตามสั้ง ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านค้าเฟ่ มีวัฒธรรมประเพณีที่ดีงาม เช่น บุญบั้งไฟ ประเพณีบุญผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติ ทำบุญวันออกพรรษา มีพืชสมุนไพรมากมายหลายชนิดที่หาได้ทั่วไปในหมู่บ้าน

ภาพ การจัดทำรายงานบทที่ 1

5. การดำเนินงานรายตำบล TSI มุ่งสู่ความพอเพียง สรุปภาพรวม ข้อมูลพื้นที่ตำบลแสลงพัน ประกอบด้วยหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน 2,657 ครัวเรือน มีวัดจำนวนทั้งหมด 10 แห่ง โรงเรียนจำนวน 10 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจำนวน 2 แห่ง สรุปการพัฒนาพื้นที่ได้ตามรูปภาพ ดังนี้

ภาพ  การดำเนินงานรายตำบล  TSI 

6. การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ทำการทำปุ๋ยหมักชีวภาพแต่ละสูตร
– ปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนไข่
– ปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนผลไม้
– ปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรจุลินทีย์หน่อกล้วย
– ปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรอีเอ็ม (EM)

7.  ออกแบบการฟฟิก (Graphic design) ออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและทำแผนที่ท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวในตำบลแสลงพัน มีเส้นทางร้านอาหารและโรงแรมที่พักในตำบลแสลงพัน

ออกแบบผลิตภัณฑ์

เส้นทางท่องเที่ยว ร้านอาหารและที่พัก

วิดิโอประจำเดือนธันวาคม 2564

 

อื่นๆ

เมนู