1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS06 – กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ อบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า น้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์หน่อกล้วย ฮอร์โมนไข่ มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับชุมชน ติดตามความก้าวหน้าการปลูกผักสวนครัวของสมาชิกครัวเรือนต้นแบบ และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อจำหน่ายตามช่องทางตลาดออนไลน์ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

HS06 – กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ อบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า น้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์หน่อกล้วย ฮอร์โมนไข่ มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับชุมชน ติดตามความก้าวหน้าการปลูกผักสวนครัวของสมาชิกครัวเรือนต้นแบบ และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อจำหน่ายตามช่องทางตลาดออนไลน์ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

บทความประจำเดือนธันวาคม 2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ตำบลแสลงพันนั้น มีชื่อตามต้นแสลงพันขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองตาดตามุ่ง หมู่ที่5 มีศาลเจ้าพ่อหลวงศรีเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในหมู่บ้าน เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวประชาชนส่วนมากได้เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร คือ ข้าว เมื่อนำข้าวขึ้นยุ้งฉางแล้วเสร็จก็จะปลูกผักบางครัวเรือน คือหอมแดง แตงกวา ถั่วฝักยาว ฯลฯ เพื่อเป็นสินค้าจำหน่ายหลังจากว่างเว้นจากการทำนา แต่อย่างไรชาวU2Tตำบลแสลงพันทุกท่านก็มุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้ง17หมู่บ้านของตำบลแห่งนี้ที่โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่งคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน มีการกระจายรายได้สู่ชุมชนแห่งนี้ให้มากยิ่งขึ้น

1.ประชุมออนไลน์ทีมงานผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ประชุมทีมงานU2T ตำบลแสลงพันเข้มแข็ง เพื่อปรึกษาหารือ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นผ่านระบบแอพพลิเคชั่นline รูปแบบvedio call กลุ่มสนทนาU2Tตำบลแสลงพัน ให้ทีมงานมีการแสดงความคิดเห็นในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อส่งตัวแทนในการเข้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้ารับการอบรมและพัฒนาหลักสูตร โดยที่ประชุมมีการพูดคุยเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ดนางฟ้าว่าประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดในแต่ละโรงเรือนที่ได้ไปส่งเสริมให้กับชาวบ้าน พูดคุยประเด็นการทำปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพอีกด้วย

2.ตัวแทนทีมงานU2Tเข้าร่วมอบรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นกับหน่วยงานต่างๆ

วันที่21พฤศจิกายน 2564 ส่งตัวแทนผู้ปฏิบัติงานตำบลแสลงพันเพื่ออบรมหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งมีตัวแทนU2Tตำบลแสลงพัน ประธานฯ เลขาฯ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรHS06  เข้าร่วมการอบรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์ห้องมนุษย์สังคมวัฒนา อาคาร25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ “การจัดสัมมนา “การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงบูรณาการของคณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์” ในวันนี้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก 5 หน่วยงานมาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันคือสำนักพัฒนาฝีมือเเรงงานบุรีรัมย์  กศน. วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เเละสำนักส่งเสริมวิชาการฯ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นกรรมการหลักสูตรโครงการ U2T กรรมการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เเละ ผู้ปฏิบัติโครงการ U2T จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นของคณะมนุษยศาสตร์ฯ จำนวน 37 หลักสูตร โดยหลักสูตรทั้งหมดนี้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) เเละตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)”

3.ติดตามความก้าวหน้าการปลูกผักสวนครัวของครัวเรือนต้นแบบตำบลแสลงพัน

ติดตามงานกับกลุ่มนักศึกษาที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานติดตามการทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพที่ได้ทำหลังจากเข้ารับการอบรม และดายหญ้า กำจัดวัชพืชแปลงผักของกลุ่มชาวบ้านครัวเรือนต้นแบบ บ้านหนองตาหล่า และบ้านหนองระนาม นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ติดตามความก้าวหน้าครัวเรือนต้นแบบโซนบ้านบุขี้เหล็กในรูปแบบต่างๆทั้งออนไลน์และออฟไลน์ร่วมกับกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย ติดตามการทำแปลงผัก การกำจัดวัชพืช การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ การปลูกผัก มอบเมล็ดผักสวนครัวให้กับชาวบ้าน และการถ่ายภาพวีดีโอติดตามผลการดำเนินงานเพื่อนำมาจัดทำรายงานโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

4.ประชุมทีมงานU2Tตำบลแสลงพันออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ 22 พ.ย. เวลา 18.30 น. ร่วมประชุมออกแบบผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อสรุปรายชื่อผลิตภัณฑ์ตำบลแสลงพัน 1.หลักสูตรน้ำหมักชีวภาพ/ ฮอร์โมนไข่/ฮอร์โมนผลไม้ จุลินทรีย์หน่อยกล้วย/น้ำหมักEM 2.หลักสูตรปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยหมักเงินล้านแสลงพัน1 ดินปลูกเงินล้าน 3.หลักสูตรแปรรูปเห็ดนางฟ้า/น้ำพริกเห็ดปลาร้าอินเตอร์ มีการปรึกษากันในกลุ่มเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่น่าสนใจกลุ่มเป้าหมายต่างๆ สามารถจำหน่ายได้เพื่อมีส่วนแบ่งทางการตลาดในระดับชุมชน อำเภอ จังหวัด และรูปแบบออนไลน์ผ่านเพจเฟสบุ๊ค กลุ่มตลาดสดออนไลน์ เป็นต้น

 

5.ประชุมร่วมกับทีมงานU2T ตำบลแสลงพันและอาจารย์ประจำหลักสูตรHS06

วันที่23พ.ย.2564 ประชุมทีมงานU2Tตำบลแสลงพัน ผ่านระบบ google meet ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้

1) กำหนดการปิดโครงการฯ

2) การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น

3) การจัดทำเล่มรายงานโครงการฯ

4) การจัดแสดงสินค้า-ผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายงาน BRICC festival

สรุป​วาระการประชุม​ ดังนี้

1.จัดทำรายงาน​การปฏิบัติ​งาน​รูปเล่มรายงาน บทที่1-5 จัดทำให้แล้วเสร็จ​ภายใน​วันที่​ 17​ ธันวาคม 2564 มีการมอบหมายให้ประธาน​ แบ่งกลุ่มจัดทำในแต่ละบท​ แจ้งอาจารย์​ให้ทราบ ทุกคนต้องเตรียมลิ้งค์วีดีโอ ลิ้งค์บทความในแต่ละเดือนเพื่อนำใส่รายงาน

2.​ การพัฒนา​หลักสูตร​ระยะสั้น​

การทำน้ำ​หมัก​ชีวภาพ การเพาะเห็ด ​และการแปรรูป​ผลิตภัณฑ์

3.​การส่งบทความและแบบรายงานผล​การปฏิบัติ​งาน​ประจำ​เดือนธัน​วาคม​ 2564

วันที่​ 7-8​ ธันวาคม​ ส่งบทความตรวจพร้อมแก้ไข วันที่​ 8​ ธันวาคม​ ส่งแบบรายงาน​ผล​การปฏิบัติ​งาน​พร้อมแก้ไข วันที่​ 9​ ธันวาคม​ ส่งแบบรายงาน​ผล​การปฏิบัติ​งานที่สำนักงานคณะ​ ไม่เกิน​ 12.​

4.การลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​ของสมาชิก​ในชุมชน

5.การพัฒนาทำเว็บเพจ​ (Facebook)

6.การพัฒนา​บรรจุภัณฑ์​ทำให้หลากหลายหลักสูตร​ สำหรับผลจากการประชุมกับทีมงานU2T เพื่อให้จัดทำรายงาน มีการแบ่งกลุ่ม และมอบหมายงานให้รับผิดชอบบทที่1-5 ทีมU2Tตำบลแสลงพันมีประชุมออนไลน์อย่างต่อเนื่องวันที่29พ.ย.เวลา 12.00-12.30 น.เตรียมรายงานที่ประชุม”รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน” ที่มอบหมายเป็นอย่างไรบ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จอย่างไร มีปัญหาอะไร และแก้ไขให้บรรลุผลอย่างไร

6.ทำรายงานและดำเนินการรายตำบล(TSI) 

วันที่26พ.ย.64 ได้จัดทำรายงานช่วยทีมงานU2Tตำบลแสลงพันในการรวบรวมข้อมูลตามความรับผิดชอบในด้านต่างๆตามที่ทีมงานได้รับมอบหมายให้ทำ ซึ่งในกลุ่มได้ให้รับผิดชอบทำรายงานบทที่1สภาพทั่วไปของพื้นที่พัฒนาเป็นรายบุคคล และบทที่ 4 ประเมินผลโครงการ ทำเป็นรูปแบบกลุ่ม5-6คน ดังนี้

  1. น้ำหมักชีวภาพ
  2. เห็ดและเห็ดแปรรูป
  3. การประชาสัมพันธ์
  4. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
  5. การจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว
  6. การพัฒนาตลาดออนไลน์

7.ลงพื้นที่ฝึกอบรมประชาชน การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และติดตามกลุ่มครัวเรือนต้นแบบเพิ่มเติมชุมชนต่างๆ

-บ้านหนองตาดตามุ่ง วันที่30 พ.ย.เวลา9.00น.ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานฝึกอบรมชาวบ้านในการทำปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าเพื่อให้ชาวย้านลดรายจ่ายด้านการใช้ปุ๋ยเคมี และทำน้ำหมักชีวภาพ สูตรออร์โมนไข่ จุลินทรีย์หน่อกล้วย มีการนำน้ำหมักมาบรรจุภัณฑ์ติดสติกเกอร์ที่ได้ออกแบบไว้ พร้อมกันนี้ได้มอบน้ำหมักคนละ1ขวดและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ครัวเรือนต้นแบบเพื่อนำไปปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ในพื้นที่ว่างของแต่ละครอบครัวอีกด้วย

-บ้านสวนเกษตรยายอนงค์ บ้านบุก้านตงหมู่ที่12 หลัง เวลา 13.00น.ข้าพเจ้าพร้อมกับทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของครัวเรือนต้นแบบที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ผักไปครั้งแรกว่ากล้าผักนั้นมีการเจริญเติบโตหรือไม่ เพื่อที่จะสนับสนุนอย่างต่อเนื่องให้กับครัวเรือนที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9 และข้าพเจ้าลงพื้นที่ปฏิบัติงานให้ชุมชนต่างๆของตำบลแสลงพันในการพัฒนาครัวเรือนต้นแบบให้มีการพึ่งพาตนเองได้ ชาวบ้านมีภูมิคุ้มกันที่ดีเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ

-บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา หมู่ที่17วันที่4ธ.ค.2564 เวลา9.00น. ทีมงานU2T ตำบลแสลงพันลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกัน ณ. ศาลากลางหมู่บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา หมู่ที่17 เวลา9.00น. กิจกรรมอบรมชาวบ้านทำปุ๋ยอินทรีย์หรือดินปลูก(ดินเกษตร) มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ตามที่ประชาชนแจ้งความจำนง (หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดีลงในใจประชาชน) ซึ่งทีมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เวลา13.00น. ติดตามความก้าวหน้าเยี่ยมเยือนครัวเรือนต้นแบบ บ้านนางวงเดือน บุญธรรม หมู่17 ร่วมกิจกรรมทำแปลงผัก ปลูกผักสวนครัวกับชาวบ้านต้นแบบ เพื่อให้ครัวเรือนต้นแบบสามารถนำทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ในชีวิตของตนเองได้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจBCG คือ -เศรษฐกิจชีวภาพ -เศรษฐกิจหมุนเวียน -เศรษฐกิจสีเขียว และมุ่งไปสู่SDGs คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชน อยู่ดี มีสุขฯ

-ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงเยี่ยมครัวเรือนต้นแบบ บ้านนางวงเดือน บุญธรรม ติดตามความก้าวหน้าที่ได้มอบต้นกล้าเมล็ดพันธุ์ผักให้กับชาวบ้าน ให้คำแนะนำด้านการทำน้ำหมักชีวภาพที่มีคุณภาพ การปลูกผักปลอดสารเคมี นอกจากนี้ยังได้บันทึกภาพกิจกรรมที่ในครั้งนี้

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการส่งเสริมอาชีพประชาชนหลังจากสิ้นสุดโครงการฯในระยะที่1

ประชาชนที่เข้าร่วมอบรมในโครงการฯนี้ เสนอะแนะอยากให้มีโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลดีๆแบบนี้มาสู่ตำบลของตนเองอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น แม้ว่าโครงการนั้นจะมีกลุ่มชาวบ้านบางกลุ่มที่ให้ความร่วมมือน้อยเวลาทำกิจกรรม แต่ก็มีกลุ่มอีกจำนวนมากได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนในตำบลแสลงพันให้มีอาชีพ มีรายได้ภายในครัวเรือนของตนเอง ทำโรงเรือนเห็ดนางฟ้า ทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับประชาชนเพื่อนำไปปลูกเป็นผักสวนครัว เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่งคั่งในระดับหนึ่ง ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชน ทำให้สามารถต่อยอดให้มีความยั่งยืนได้ในระยะต่อไปของโครงการฯ

กิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินการ

วันที่ 14-15 ก.พ.65 มีการจัดงาน BRICC Festival จะต้องเตรียมผลิตภัณฑ์ชุมชน ทีมU2T มีการนำเสนอและจำหน่ายต่อชุมชน มีการออกบูทจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้จากการลงพื้นที่พัฒนาตำบลแสลงพันตลอดระยะเวลาเกือบ1ปีที่ผ่านมา ได้แก่ เห็ดนางฟ้าแปรรูป น้ำพริกปลาร้าเห็ดอินเตอร์ น้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย น้ำหมักฮอร์โมนไข่ น้ำหมักEM น้ำหมักผลไม้ และการทำปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าที่ใช้แล้ว การทำดินปลูก(ดินเกษตร) ทำให้ชาวบ้านได้รับความรู้ สามารถมีสินค้าของตนเองจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆที่โครงการU2T ได้เข้าไปฝึกอบรมและส่งเสริม

วีดีโอกิจกรรมประจำเดือนธันวาคม 2564

 

อื่นๆ

เมนู