บทความการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2564

นายหัสวัฒน์ งอยไธสง กลุ่มนักศึกษา

ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

**************************************************************

 

1.การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์บทที่ 1-4 หน้าที่รับผิดชอบ

    ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์บทที่ 1 – 4 เป็นการสรุปผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการคือเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 โดยได้รับมอบหมายหน้าที่จากทีมปฏิบัติงานตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในบทที่ 4 ร่วมกับสมาชิกทีมคนอื่น โดยบทที่ 4 จะเป็นการอบรมการประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาตลาดออนไลน์ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 ได้มีการเข้ารับการอบรมเรื่อง การพัฒนาตลาดออนไลน์ ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา อาคาร 25  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี นายปัณณฑัต สระอุบล นักการตลาดออนไลน์ เป็นวิทยากร ซึ่งได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการตลาดในระบบออนไลน์ยุคใหม่ เพื่อนำสินค้าและบริการเข้าสู่ระบบออนไลน์เพื่อจำหน่าย หรือเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเองหรือชุมชน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในระดับหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน ที่จะได้นำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชุมชนเข้าสู่ระบบออนไลน์ เพื่อสร้างช่องทางการค้าขายหรือตลาดให้กับชุมชน ได้นำผลิตภัณฑ์ของชุมชนออกจำหน่ายสู่ชุมชนนอกเหนือจากการจำหน่ายภายในชุมชน ซึ่งการอบรมการพัฒนาตลาดออนไลน์ในครั้งนี้ได้มีการสร้างเพจ (Facebook)  เรื่องของเห็ด เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงเรื่องราวและเป็นช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลแสลงพัน และนอกจากนี้ยังมีการร่วมกับสมาชิกภายในกลุ่มพัฒนา content ของผลิตภัณฑ์ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อมาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากชุมชน วิถีชุมชนออกสู่ตลาดออนไลน์ สำหรับสร้างและพัฒนาต่อยอดการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ทั้งนี้เป็นไปตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน ในส่วนของการช่วยเหลือชุมชนในด้านการพัฒนาตลาดยุคดิจิทัล ตลอดจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเพื่อให้มั่นใจในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน อีกทั้งยังเป็นความประทับใจให้กับพี่น้องในชุมชนและได้เห็นความสามัคคีในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆในชุมชนเพื่อต่อยอดนำไปพัฒนาได้อีกด้วย การติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพและสารปรับปรุงดิน และการปลูกผักสวนครัวเพื่อลดค่าใช้จ่าย บนฐานคิดเกี่ยวกับการนำเศษวัสดุเหลือใช้ และในระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2564 ได้มีการอบรมการพัฒนาน้ำหมักชีวภาพและสารปรับปรุงดิน ร่วมกับสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครตำบลแสลงพันทั้ง 17 ตำบลและสมาชิกทีมตำบลแสลงพัน ซึ่งได้มีการให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องของน้ำหมักชีวภาพและสารปรับปรุงดิน พร้อมทั้งคิดค้น พัฒนาน้ำหมักชีวภาพและสารปรับปรุงดิน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนได้นำไปใช้ในครัวเรือนของตนเอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีที่มีอันตรายและอาจเกิดผลกระทบได้ในระยะยาว แต่หากเป็น น้ำหมักชีวภาพที่ชุมชนผลิตขึ้นในครัวเรือนของตนเองและนำมาใช้ ผลิตผลทางการเกษตรก็จะได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพปลอดสารพิษ มีความปลอดภัย และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของตนเอง ซึ่งการพัฒนาน้ำหมักชีวภาพหรือสารปรับปรุงดินนั้น อุปกรณ์และวัตถุดิบสามารถที่จะหาได้ภายในท้องถิ่นของตนเอง เช่น ไข่ไก่ น้ำมะพร้าว กากน้ำตาล เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นอันตรายและส่งผลกระทบทั้งในระยะสั้น และระยะยาวต่อผู้คนและผลผลิต เพราะเป็นวัตถุดิบตามธรรมชาติที่มีความปลอดภัย ทั้งนี้นอกจากการพัฒนาน้ำหมักชีวภาพและสารปรับปรุงดินแล้ว ยังได้มีการมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้กับชุมชนได้นำไปทดลองใช้กับน้ำหมักชีวภาพและสารปรับปรุงดินที่มีการพัฒนาขึ้นด้วย

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ร่วมกับสมาชิกทีมตำบลแสลงพัน เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเพื่อสามารถนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าในตำบลแสลงพันได้ เช่น มีภูมิปัญญาพื้นบ้านมีการละเล่นต่างๆภายในชุมชนเพื่อให้ผู้สนใจศึกษามาดูการพัฒนาของดีภายในชุมชนเพื่อสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนของตนเองได้อีกด้วย และอีกทั้งยังขาดไม่ได้คือภูมิปัญญาพื้นบ้านหรือปราญช์ชาวบ้าน เช่น หมอเป่าสมุนไพร หมอสู่ขวัญ เป็นต้น มีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ภายในชุมชน มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจทำให้ผู้คนที่สนใจมาติดตามของดีตำบลแสลงพัน เช่นมีผลิตภัณฑ์การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและมีการเพาะเห็ดนางฟ้าและได้ทำเป็นโรงเรือนเฉพาะทางในการเพาะเห็ดให้ผู้คนในชุมชนหรือพี่น้องต่างชุมชนได้เห็นการร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้ดังไปทั่วถึงในตำบลแสลงพันก็ว่าได้ และยังมีสถานที่ศักสิทธิ์หลายที่ในตำบลแสลงพันเช่น มีวัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม มีศาลปู่ตาที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวตำบลแสลงพันแต่ละหมู่บ้าน รวมทั้งสถานที่สำคัญต่างๆอีกมากมายเป็นต้น

2.การจัด TSI สรุปภาพรวมของตำบล

จากการสรุปการดำเนินงานรายภาพรวมของตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ในภาพรวมโดยได้มีการสรุปข้อมูลสำคัญภายในตำบลรวมถึงข้อมูลการดำเนินงานตลอดโครงการ พอสรุปได้ว่า ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตำบลมุ่งสู่ความพอเพียง ประกอบไปด้วย 17 ตำบล 2,657 ครัวเรือน สภาพส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบโล่ง มีแหล่งน้ำสาธารณะ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร เลี้ยงสัตว์และทอผ้า ในส่วนผลลัพธ์จากการดำเนินงาน พบว่า

เชิงเศรษฐกิจ

1) รายได้ที่เพิ่มขึ้นประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น 15 %

2) ต้นทุนในการใช้สารเคมีลดลง 15% เหลือใช้มากขึ้นลดรายจ่ายภายในครัวเรือนลดลง 10%

3) สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน

เชิงสังคม

1) ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร

2) ชุมชนเห็นคุณค่าและใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้เพิ่มมากขึ้น

3) ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของชุมชน

4) ประชาชนในชุมชนพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อเสนอแนะ

 1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งการเพาะเห็ด แปรรูปเห็ด และการผลิตนำหมักชิวภาพ
 2. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดออนไลน์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น มีการบริหารจัดการ การพัฒนาทีม และการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
 3. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองในชุมชน ลดการพึ่งพาแบบทุนนิยม
 4. พัฒนาต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก ปรับปรุงแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบนฐานของเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และยกเป็นเส้นทางท่องเที่ยวออนไลน์
 1. 3.กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจวันที่ 4 ธันวาคม 2564

ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยได้มีการให้ความรู้กับชุมชนการทำการเกษตรแบบปลอดสารเคมีโดยใช้น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ และการอบรมการทำปุ๋ยและดินด้วยเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกับชุมชนบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนาและชุมชนข้างเคียง เพื่อส่งเสริมการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรมาใช้ในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนในการใช้จ่ายในครัวเรือน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่ดีและปลอดภัยกับชุมชน ทั้งนี้ได้มีการแจกเมล็ดพันธุ์พืชผักกับชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบในการทดลองใช้น้ำหมักชีวภาพสำหรับชุมชน และอีกทั้งยังมีการออกตรวจเยี่ยมพี่น้องในเขตชุมชนเพื่อลงติดตามการปลูกผักสวนครัวและให้กำลังใจในการปลูกพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

 

4.กิจกรรมบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา หมู่ที่ 17

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกับชุมชนบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนาและชุมชนใกล้เคียง พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนภายหลังจากการหมดเชื้อของก้อนเห็ดของกลุ่มโรงเรือนเห็ดบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา ซึ่งได้มีการนำก้อนเห็ดที่หมดอายุการออกผลผลิตนำมาผลิตเป็นดินเกษตรเพื่อใช้ในการเกษตรของชุมชน ซึ่งได้มีการร่วมกันระหว่างทีมผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกอาสาของชุมชนต่าง ๆ ร่วมกันทำดินเกษตรจากเห็ดและปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งการนำปุ๋ยหมักชีวภาพและดินเกษตรไปใช้ในการเพาะปลูกนั้น จะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนเกิดผลที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ซึ่งเป็นการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในการผลิตดินปลุกและปุ๋ยหมักชีวภาพ จะทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและได้ผลผลิตที่ดีในการเกษตรของชุมชนด้วย

5.กิจกรรมลงพื้นที่บ้านบุก้านตงพัฒนา หมู่ที่ 16

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ในช่วงบ่ายภายหลังจากเสร็จกิจกรรมพัฒนาปุ๋ยหมักชีวภาพและดินเกษตรบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา ได้มีการลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาปุ๋ยหมักชีวภาพของชุมชนบ้านบุก้านตงพัฒนา ซึ่งเป็นอีกชุมชนที่ได้มีการรวมตัวของกลุ่มชุมชนจัดตั้งโรงเรือนเพาะเห็ด และเห็ดได้หมดอายุการออกผลผลิตแล้ว ทีมผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มประชาชนจิตอาสาโรงเรือนบ้านบุก้านตงพัฒนา ได้ร่วมการพัฒนาปุ๋ยหมักชีวภาพซึ่งเกิดจากเชื้อเห็ดฟางที่หมดอายุการออกผลผลิตแล้ว โดยนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้ภายในชุมชนมาใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วย

 • ก้อนเชื้อเห็ดที่หมดอายุการใช้งานแล้ว
 • ฟางข้าว
 • ปุ๋ยคอกวัว/ควาย
 • น้ำหมักชีวภาพ (เพื่อช่วยในการหมัก)

โดยนำวัสดุอุปกรณ์หมักด้วยกันเป็นชั้น ๆ ละรดน้ำหมัดชีวภาพให้ชุ่มเพื่อเพิ่มอุณหภูมิในการหมัก และนำผ้าปิดไว้ จากนั้นหมักไว้ในระยะเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ปุ๋ยหมักชีวภาพเป็นการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และปุ๋ยหมักชีวภาพจะช่วยลดต้นทุนในการใช้สารเคมีพร้อมทั้งเพิ่มผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพในการเกษตรอีกด้วย

6.กิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้น้ำหมักชีวภาพของชุมชน

ในเดือนธันวาคมภายหลังจากเสร็จกิจกรรมพัฒนาดินเกษตรและปุ๋ยหมักชีวภาพของแต่ละชุมชนแล้ว ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลแสลงพันได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนต้นแบบที่มีการใช้น้ำหมักชีวภาพกับพืชผลทางการเกษตร ซึ่งน้ำหมักชีวภาพนี้เกิดจากการพัฒนาและผลิตร่วมกันระหว่างทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลแสลงพันและแต่ละชุมชน และได้มีการแจกจ่ายให้กับประชาชนในแต่ละตัวแทนของชุมชนพร้อมทั้งเมล็ดพันธุ์ทางเกษตรให้ชุมชนได้ทดลองใช้กับพืชพันธุ์ทางการเกษตรของตนเอง โดยผลจากการลงพื้นที่สวนเกษตรของชุมชนบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนาและบ้านบุก้านตงพัฒนา พบว่าประชาชนได้นำน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากการผลิตร่วมกันไปใช้ในแปลงพืชนผักทางการเกษตรของตน ทำให้ผลผลิตพืชพันธุ์ทางการเกษตรออกผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ สวยงาม และปลอดภัยจากสารเคมี เพราะเป็นสิ่งที่หาได้ภายในชุมชนมาหมักเป็นน้ำหมักชีวภาพ ในบางชุมชนก็ได้มีการผลิตน้ำหมักไว้ใช้เองภายในครัวเรือนของตนเองเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ได้มีการสอบถามความต้องการเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตรของชุมชนเพิ่มเติมด้วย

 7.การจัดทำตลาดออนไลน์

ภายหลังจากการพัฒนาและผลิตน้ำหมักชีวภาพร่วมกับชุมชนและทีมผู้ปฏิบัติงานขึ้นแล้ว ทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการวางแผนและจัดทำการพัฒนาตลาดออนไลน์ สำหรับการจำหน่ายและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากชุมชนของชุมชนตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้มีการจัดทำเพจออนไลน์สำหรับเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับชุมชน และพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ในการจำหน่ายสินค้าสำหรับออกสู่ท้องตลาดในรูปแบบของตลาดออนไลน์

 

8.การจัดทำกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น

ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำโครงการได้ร่วมกันประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นประจำโครงการ เช่น หลักสูตรการพัฒนาน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งเกิดจากการนำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในชุมชนหรือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เศษอาหาร หรืออื่น ๆ เพื่อนำมาหมักเพื่อเป้นน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้ในภายในครัวเรือนของตนเอง เพื่อลดต้นทุนในการใช้สารเคมีในครัวเรือน เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคและผลิตที่จะได้ความสะอาดและคุณภาพที่ดี ซึ่งจะได้มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในระยะต่อไปเพื่อให้เกิดหลักสูตรที่มีความพร้อม เกิดประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากที่สุดสำหรับผู้ที่จะได้เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้

ตัวอย่างสูตรน้ำหมักชีวภาพและดินเกษตร

 • ปุ๋ยหมักจากก้อนเห็ดเก่าในกระสอบ

วัสดุ

 1. ขี้วัว 1 กระสอบ
 2. รำหยาบ 1 กระสอบ
 3. ก้อนเห็ดเก่าบี้ให้ละเอียด
 4. น้ำหมัก (จุลินทรีย์น้ำซาวข้าว , จุลินทรีย์หน่อกล้วย ฮอร์โมนไข่ อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ขัน
 5. บัวรดน้ำขนาด 5 ลิตร
 6. น้ำเปล่า ประมาณ 25 ลิตร

วิธีทำ

 1. เทน้ำหมักผสมในน้ำที่เตรียมไว้ คนให้เข้ากัน
 2. เทขี้วัวกับรำหยาบและก้อนเห็ดบี้ละเอียดลงในกะละมังผสมปูน
 3. รดน้ำลงไป 1 บัว แล้วใช้จอบคลุกเคล้าให้ส่วนผสมให้เข้ากันคลุกเคล้าดินอีก 3 รอบ โดยแต่ละรอบให้รดน้ำ 1 บัวต่อรอบ เมื่อคลุกเคล้าเสร็จในรอบที่ 4 ให้ลองกำส่วนผสมดูก่อนว่าส่วนผสมมีความชื้นหรือยัง ถ้ายังให้รดน้ำรอบที่ 5 แล้วคลุกส่วนผสมให้เข้ากัน
 4. ตักใส่กระสอบปุ๋ยครึ่งกระสอบ แล้วมัดด้วยเชือกเอาไปตั้งไว้ในที่ร่ม หมักไว้ 45-60 วัน

วิธีใช้ : ใช้รองหลุมปลูกพืชผักทุกชนิด และใส่พืชผักแทนปุ๋ยได้เลย

ประโยชน์ : ปุ๋ยหมักสูตรนี้มีไนโตรเจนสูง ปลูกผักงามไว ปลูกอะไรก็เขียว เพิ่มผลผลิต

หมักดินปลูกจากก้อนเห็ดเก่าในกระสอบ

วัสดุ

1.ขี้วัว    1  ส่วน

2.รำหยาบ    1  ส่วน

3.แกลบเก่า  1 ส่วน

4.แกลบใหม่   1 ส่วน

5.ดินร่วน   1 ส่วน

6.น้ำหมัก (จุลินทรีย์น้ำซาวข้าว , จุลินทรีย์หน่อกล้วย ฮอร์โมนไข่ อย่างใดอย่างหนึ่ง  1 ขัน

4.บัวรดน้ำขนาด   5  ลิตร

5.น้ำเปล่า ประมาณ   25 ลิตร

วิธีทำ

 1. เทน้ำหมักผสมในน้ำที่เตรียมไว้ คนให้เข้ากัน
 2. เทส่วนผสมข้อ 1-5 ลงในกะละมังผสมปูน
 3. รดน้ำลงไป 1 บัว แล้วใช้จอบคลุกเคล้าให้ส่วนผสมให้เข้ากัน . ทำ (นับรอบที่ 1) คลุกเคล้าดินอีก 3 รอบ โดยแต่ละรอบให้รดน้ำ 1 บัวต่อรอบ เมื่อคลุกเคล้าเสร็จในรอบที่ 4 ให้ลองกำส่วนผสมดูก่อนว่าส่วนผสมมีความชื้นหรือยัง ถ้ายังให้รดน้ำรอบที่ 5 แล้วคลุกส่วนผสมให้เข้ากัน
 4. ตักใส่กระสอบปุ๋ยครึ่งกระสอบ แล้วมัดด้วยเชือกเอาไปตั้งไว้ในที่ร่ม หมักไว้ 30 วัน

วิธีใช้ : ใช้ปลูกพืชผักทุกชนิด 

ประโยชน์ : ดินหมักสูตรนี้มีไนโตรเจนสูง ปลูกผักงามไว ปลูกอะไรก็เขียว เพิ่มผลผลิต

9.การติดตามรับผิดชอบบ้านสี่เหลี่ยมน้อย ม.9

ได้รับผิดชอบบ้านสีเหลี่ยมน้อย ม.9 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการประสานกับผู้นำชุมชน เพื่อสอบถามและตรวจเยี่ยมผลผลิตทางการเกษตร ของตัวแทนชุมชนบ้านสามเขยที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้ ผลจากการใช้น้ำหมักชีวภาพที่ชุมชนบ้านสี่เหลี่ยมน้อยและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลแสลงพันได้ร่วมกันผลิตเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ชุมชนได้นำผลผลิตจากกิจกรรมในครั้งนั้นไปใช้ในแปลงผักการเกษตรของตนเอง พบว่าเกิดผลผลิตที่เจริญงอกงาม พืชผักใบเขียว ปลอดสารพิษ และลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีในครัวเรือนได้อีกด้วย

10.กิจกรรมประชุม Online และ Onsite เรื่องต่าง ๆ

 สรุปวาระการประชุมวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

 1. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละบท

– ทำได้ 80% ส่งข้อมูลให้อาจารย์ตรวจสอบเพิ่มเติม

– ใส่ภาพประกอบลงในแต่ละบท 4-5 ภาพให้เข้ากับเนื้อหา

 1. การลงพื้นที่บ้านหนองตาดตามุ่งวันที่ 30 พ.ย 2564 เป็นเรื่องการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเชื้อเห็ด
 2. กิจกรรมการทำ TSI ทำสรุป มอบหมายให้เจษฎาเป็นหลัก ส่งภายในวันที่ 6 ธ.ค. 64
 3. สำรวจผลการดำเนินการทำกิจกรรมน้ำหมักชีวภาพ การปลูกพืชผักสวนครัว เมล็ดพันธุ์ผักที่แจกให้ ว่าเป็นอย่างไร และสอบถามปัญหาในการลงมือทำ ความต้องการเมล็ดพันธุ์ผักเพิ่มเติม
 4. สอบถามการลงพื้นที่จัดทำตาราง ให้แจ้งให้สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ทราบ
 5. การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น
 6. ทักษะการอบรมทั้ง 4 หลักสูตร เฉพาะสมาชิกใหม่

สรุปวาระการประชุมประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2564

 1. วันที่​ 5-6​ ธ.ค.จัดทำบทความและแบบรายงานผลการปฏิบัติ​งาน​ประจำ​เดือน​ธันวาคม
 2. วันที่​ 7-8​ ธ.ค. ส่งให้อาจารย์​ตรวจสอบและลงบทความในระบบให้เรียบร้อย
 3. วันที่​ 9​ ธ.ค. ส่งแบบใบรายงานผล​การปฏิบัติ​งานประจำเดือนธันวาคมที่คณะ​ ไม่เกิ​น​ 12:00​ น.

 

สรุปวาระการประชุม วันที่ 5 ธันวาคม 2564

 1. น้ำหมักชีวภาพที่เราได้ทำ มีการสั่งซื้อสินค้า และวางแผนการจัดทำบัญชีธนาคารของแสลงพัน
 2. การจัดทำ TSI
 3. การเขียนบทความและแผนแบบรายงานผลการปฏิบัติงานให้เร่งจัดทำส่งให้อาจารย์ที่รับผิดชอบตรวจสอบ
 4. วันที่12 ธันวาคม เป็นต้นไป ยังต้องมีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามปกติจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม

  – เรื่องลงเวลาเข้า-ออกปฏิบัติงานให้ทำการลงถึงวันที่ 30ธันวาคม

 1. การเบิกค่าตอบแทนของกลุ่มแสลงพันจำนวน 10,000 บาท

รวมภาพกิจกรรม

 

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู