ข้าพเจ้า นายเจษฎา กุลสุนทรรัตน์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

หลักสูตร HS-06 การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

พื้นที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 17 บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับสมาชิกผู้ปฏิบัติงานตำบลแสลงพัน ในการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม เนื่องด้วยยังมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลแสลงพัน ส่งผลทำให้การลงพื้นที่จัดกิจกรรมร่วมกับทีมสมาชิกชุมชน ในตำบลแสลงพันเป็นไปได้ยาก จึงได้มีการแบ่งโซนในการลงพื้นที่จัดกิจกรรม เพื่อทำตามมาตรการของทางรัฐบาลจึงได้จำกัดจำนวนคนในการลงพื้นที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม และในการลงจัดกิจกรรมได้ลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยและระมัดระวังอย่างเคร่งครัด เนื่องด้วยเดือนธันวาคม เป็นฤดูหนาว ชาวนาเริ่มมีการอัดก้อนฟาง เพื่อให้สัตว์เลี้ยงไว้กินตลอดปี และยังมีการเริ่มปลูกผักสวนครัวเพื่อใช้ในครัวเรือนและการจำหน่ายตามตลาดท้องถิ่น

  1. 1. ประชุมออนไลน์ทีมงานผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ประชุมทีมงานU2T ตำบลแสลงพันเข้มแข็ง เพื่อปรึกษาหารือ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Google Meet  กลุ่มสนทนาจะประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและผู้ปฏิบัติงานของโครงการ U2T ตำบลแสลงพัน ให้ผู้ปฏิบัติงานมีการแสดงความคิดเห็นในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อส่งตัวแทนในการเข้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้ารับการอบรมและพัฒนาหลักสูตร โดยการประชุมมีการพูดคุยเกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์ทั้งการแปรรูปเห็ด น้ำหมักชีวภาพ และดินปลูกชีวภาพ ว่าประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดในแต่ละโรงเรือนที่ได้ไปส่งเสริมให้กับชาวบ้าน พูดคุยประเด็นการทำปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพอีกด้วย

2.อบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 21 พฤศจิกากายน 2564

วันที่21พฤศจิกายน 2564 ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการส่งตัวแทนผู้ปฏิบัติงานตำบลแสลงพันเพื่ออบรมหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งมีตัวแทนU2Tตำบลแสลงพัน พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรHS06  เข้าร่วมการอบรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์ห้องมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ “การจัดสัมมนา “การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงบูรณาการของคณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์” ในวันนี้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก 5 หน่วยงานมาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันคือสำนักพัฒนาฝีมือเเรงงานบุรีรัมย์  การศึกษานอกสถานที่ (กศน.) วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เเละสำนักส่งเสริมวิชาการฯ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นกรรมการหลักสูตรโครงการ U2T กรรมการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เเละ ผู้ปฏิบัติโครงการ U2T จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 37 หลักสูตร โดยหลักสูตรทั้งหมดนี้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) เเละตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)”

3.การประชุมออนไลน์ เป็นการประชุมเพื่อชี้แจ้งงานที่จะต้องทำภายในเดือนธันวาคมและมอบหมายงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด สรุปดังนี้

สรุป​วาระการประชุม​วันที่​ 23​พฤศจิกายน​ 2564

1.จัดทำรายงาน​การปฏิบัติ​งาน​รูปเล่มรายงาน บทที่1-5 จัดทำให้แล้วเสร็จ​ภายใน​วันที่​ 17​ ธันวาคม 2564 โดยการแบ่งกลุ่มจัดทำในแต่ละบท​ แจ้งอาจารย์​ให้ทราบ

-ทุกคนต้องเตรียมลิงก์วีดีโอ ลิงก์บทความในแต่ละเดือนเพื่อนำใส่รายงาน แต่ละบทควรมีภาพประกอบ

2.​ การพัฒนา​หลักสูตร​ระยะสั้น​

-การทำน้ำ​หมัก​ชีวภาพ

-การเพาะเห็ด​และแปรรูป​ผลิตภัณฑ์

3.​การส่งบทความและแบบรายงานผล​การปฏิบัติ​งาน​ประจำ​เดือนธัน​วาคม​ 2564

-วันที่​ 7-8​ ธันวาคม​ ส่งบทความตรวจพร้อมแก้ไข

-วันที่​ 8​ ธันวาคม​ ส่งแบบรายงาน​ผล​การปฏิบัติ​งาน​พร้อมแก้ไข

-วันที่​ 9​ ธันวาคม​ ส่งแบบรายงาน​ผล​การปฏิบัติ​งานที่สำนักงานคณะ​ ไม่เกิน​ 12:00น.​

4.การลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​ของสมาชิก​ในชุมชน

5.การพัฒนาทำเว็ปเพจ​ (Facebook)

6.การพัฒนา​บรรจุภัณฑ์​ทำให้หลากหลายหลักสูตร​

3.กิจกรรมการสาธิตทำน้ำหมักชีวภาพและดินปลูกชีวภาพ ที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองตาดตามุ่ง หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาดตามุ่ง ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการลงพื้นที่จัดการอบรมและสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพและการทำดินปลูกจากก้อนเห็ดเก่าที่หมดอายุเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการเพาะพันธุ์ผักสวนครัว อาสาสมัครที่เข้าร่วมอบรมครั้งประกอบด้วย บ้านหนองตาดตามุ่ง บ้านแสลงพัน บ้านแสลงพันพัฒนา

ขั้นตอนการทำและส่วนประกอบคือ

1.ก้อนเห็ดนางฟ้าเก่าที่หมดอายุ

2.แกลบ รำ ปุ๋ยคอก

3.น้ำหมักจุลินทรีย์ (จุลินทรีย์หน่อกล้วย ฮอร์โมนไข่ และ EM)

วิธีทำ

1.นำก้อนเห็ดเก่าบดให้ละเอียดในกระบะที่เตรียมไว้

2.จากนั้นนำ ปุ๋ยคอก แกลบ และรำ เทผสมลงในกระบะ จากนั้นคลุกให้เข้ากัน

3.นำน้ำหมักจุลินทรีย์ที่เตรียมไว้ ผสมกับน้ำสะอาด 10 ลิตร

4.นำน้ำจุลินทรีย์ที่ผสมไว้รดลงในกระบะผสม และคลุกให้เข้ากัน ทำแบบนี้จำนวน 5 ครั้ง หรือจนกว่าหยิบขึ้นมากำเป็นก้อนได้

5.เมื่อเสร็จแล้วนำใส่ถุงปุ๋ยมัดปากถุงแบบหลวมๆ เพื่อให้จุลินทรีย์ทำงานและตั้งไว้ในที่ร่ม

ต่อจากนั้นได้มีการแจกพันธุ์ผักสวนครัวเพิ่มเติม ได้แก่ พริก ผักชี ขึ้นฉ่าย กวางตุ้ง คะน้า ผัดคลอส ให้กับอาสาสมัครเพื่อนำไปเพาะรับประทานในครัวเรือนและนำไปจำหน่ายเมื่อได้ผลผลิต โดยกำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการเพาะปลูกให้ผักเป็นแบบชีวภาพเพื่อสุขภาพของผู้ปลูกและผู้รับประทาน

เวลา 13.00 น. เดินทางไปเยี่ยมชมและติดตามการเพาะพืชผักสวนครัว ที่บ้านสวนยายนงค์ บ้านบุก้านตง ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อที่จะสนับสนุนอย่างต่อเนื่องให้กับครัวเรือนที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่โดยลดใช้สารเคมี  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และข้าพเจ้าลงพื้นที่ปฏิบัติงานให้ชุมชนต่างๆของตำบลแสลงพันในการพัฒนาครัวเรือนต้นแบบให้มีการพึ่งพาตนเองได้

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการลงพื้นที่จัดการอบรมการทำดินปลูกจากก้อนเชื้อเห็ดเก่า  ที่ศาลากลางหมู่บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา หมู่ที่ 17 ในกิจกรรมวันนี้เป็นการทำดินปลูกจากก้อนเห็ดเก่าจากโรงเพาะเห็ดบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา

ขั้นตอนดังนี้

1) ปุ๋ยหมักจากก้อนเห็ดเก่าในกระสอบ

วัสดุ

1.ขี้วัว    1  กระสอบ

2.รำหยาบ    1  กระสอบ

3.ก้อนเห็ดเก่าบี้ให้ละเอียด

4.น้ำหมัก (จุลินทรีย์น้ำซาวข้าว , จุลินทรีย์หน่อกล้วย ฮอร์โมนไข่ อย่างใดอย่างหนึ่ง  1 ขัน

4.บัวรดน้ำขนาด   5  ลิตร

5.น้ำเปล่า ประมาณ   25 ลิตร

วิธีทำ

  1. เทน้ำหมักผสมในน้ำที่เตรียมไว้ คนให้เข้ากัน

2.เทขี้วัวกับรำหยาบและก้อนเห็ดบี้ละเอียดลงในกะละมังผสมปูน

3.รดน้ำลงไป 1 บัว แล้วใช้จอบคลุกเคล้าให้ส่วนผสมให้เข้ากัน . ทำ (นับรอบที่ 1) คลุกเคล้าดินอีก 3 รอบ โดยแต่ละรอบให้รดน้ำ 1 บัวต่อรอบ เมื่อคลุกเคล้าเสร็จในรอบที่ 4 ให้ลองกำส่วนผสมดูก่อนว่าส่วนผสมมีความชื้นหรือยัง ถ้ายังให้รดน้ำรอบที่ 5 แล้วคลุกส่วนผสมให้เข้ากัน

5.ตักใส่กระสอบปุ๋ยครึ่งกระสอบ แล้วมัดด้วยเชือกเอาไปตั้งไว้ในที่ร่ม หมักไว้ 45-60 วัน

วิธีใช้ : ใช้รองหลุมปลูกพืชผักทุกชนิด และใส่พืชผักแทนปุ๋ยได้เลย

ประโยชน์ : ปุ๋ยหมักสูตรนี้มีไนโตรเจนสูง ปลูกผักงามไว ปลูกอะไรก็เขียว เพิ่มผลผลิต

เวลา 13.00 น.ได้เดินทางไปยังโรงเพาะเห็ดบ้านบุก้านตง เพื่อจัดการอบรม ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการลงพื้นที่จัดการอบรมการทำดินปลูกจากก้อนเชื้อเห็ดเก่า 2) หมักดินปลูกจากก้อนเห็ดเก่าในกระสอบ

วัสดุ

1.ขี้วัว    1  ส่วน

2.รำหยาบ    1  ส่วน

3.แกลบเก่า  1 ส่วน

4.แกลบใหม่   1 ส่วน

5.ดินร่วน   1 ส่วน

6.น้ำหมัก (จุลินทรีย์น้ำซาวข้าว , จุลินทรีย์หน่อกล้วย ฮอร์โมนไข่ อย่างใดอย่างหนึ่ง  1 ขัน

4.บัวรดน้ำขนาด   5  ลิตร

5.น้ำเปล่า ประมาณ   25 ลิตร

6 .ฟาง

วิธีทำ

  1. เทน้ำหมักผสมในน้ำที่เตรียมไว้ คนให้เข้ากัน

2.เทส่วนผสมข้อ 1-5 ลงในกะละมังผสมปูน

3.รดน้ำลงไป 1 บัว แล้วใช้จอบคลุกเคล้าให้ส่วนผสมให้เข้ากัน . ทำ (นับรอบที่ 1) คลุมด้วยฟาง คลุกเคล้าดินอีก 3 รอบ โดยแต่ละรอบให้รดน้ำ 1 บัวต่อรอบ เมื่อคลุกเคล้าเสร็จในรอบที่ 4 ให้ลองกำส่วนผสมดูก่อนว่าส่วนผสมมีความชื้นหรือยัง ถ้ายังให้รดน้ำรอบที่ 5 แล้วคลุกส่วนผสมให้เข้ากัน แล้วเอาฟางคลุมไว้ด้านบน ปิดด้วยผ้าใบ

วิธีใช้ : ใช้ปลูกพืชผักทุกชนิด

ประโยชน์ : ดินหมักสูตรนี้มีไนโตรเจนสูง ปลูกผักงามไว ปลูกอะไรก็เขียว เพิ่มผลผลิต

4.จัดทำ TSI ประเมินการดำเนินการของหลักสูตร HS-06 การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อส่งให้กับมหาวิทยาลัย ผ่านทาง Google drive ของมหาวิทยาลัย

5.ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แผนการดำเนินงาน และแนวทางการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประชาชน

– ทีมงานU2Tเวลาลงปฏิบัติหน้าที่จึงต้องมีการแบ่งโซนรับผิดชอบตามหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กันเป็นหลัก เพื่อการบริหารจัดการได้ง่าย

-นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับกลุ่มสมาชิกเพื่อต่อยอดเป็นสินค้าชุมชนแสลงพันและสร้างรายได้ให้กับชุมชน เช่น ไส้กรอกเห็ดวุ้นเส้น นำพริกเห็ดทรงเครื่อง ฯลฯ

-อบรมการตลาดออนไลน์ ออกแบบเพจขายสินค้าออนไลน์กับทีมงานเพื่อนำไปแนะนำให้กับกลุ่มสมาชิกเพื่อสร้างช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อสร้างฐานผู้บริโภคให้กว้างขึ้น

-วางแผนการลงพื้นที่เพื่อแบ่งหน้าที่ให้ทีมงานทุกคนรับผิดชอบ เพื่อจัดทำรายงานภาพรวมของโครงการตลอดทั้งปี พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาเพื่อจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวของตำบลแสลงพัน

วิดิโอประจำเดือนธันวาคม 

อื่นๆ

เมนู