รายงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

นิสิต คำหล้า ประเภทประชาชน HS06

ตำบลแสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้านาย นิสิต คำหล้า ประเภทประชาชน HS06 ตำบลแสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ได้ทำการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์หมู่บ้านบุก้านตงพัฒนาและวางแผนพัฒนาชุมชน โดยได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลา กลางเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม พบว่าสภาพของประชาชนในพื้นที่ยังอยู่ในภาวะการเฝ้าระวังเรื่องโรคโควิดแพร่ระบาด ระลอกใหม่เช่นเดิมแต่มีภาวะคลายตัวลงนิดหน่อย  ประกอบกับช่วงนี้สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างมาก เนื่องจากชาวบ้านอยู่ในสภาวะการค้าขายฝืดเคืองรุนแรง เพราะเนื่องจากว่าการหมุนเวียน ระบบเศรษฐกิจเข้าสู่สภาวะชะงักงัน ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงปลายของฤดูกาลของการเพาะปลูกของเกษตรกร ทำให้ชาวบ้านต้องเก็บเกี่ยวข้าวและวางแผนปลูกพืชผักช่วงฤดูหนาว และวางแผนเก็บฟางเพื่อเป็นอาหารสัตว์ เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ในสภาพเศรษฐกิจตกต่ำรุนแรง เช่นนี้ด้านการพัฒนาชุมชนของโครงการยังคงดำเนินการต่อไปปภายใต้สภาพปัญหาดังกล่าว ซึ่งมีกระบวนการดำเนินงานในรอบเดือนคือ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งครอบคลุมไปถึงแนวทางการทำเพจแนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและพัฒนาตลาดออนไลน์ การทำแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวฐานวัฒนธรรมโดยข้าพเจ้าทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมศึกษาและรับการฝึกอบรมร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆในรอบเดือนมีดังนี้

1) เก็บข้อมูลภาคสนามและส่งข้อมูลเพื่อทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ร่วมปรึกษาทีมเพื่อทำเล่มรายงานสรุปเมื่อเสร็จสิ้นโครงการปี 64 โดยทำหน้าที่ในทีมเป็นผู้รับผิดชอบหลักในบทที่ 2 ของเล่มรายงาน ในประเด็นการวิเคราะห์ชุมชน ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อยๆซึ่งมี 6 ประเด็นการวิเคราะห์ดังนี้คือ

1) การวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนของชุมชนก่อนลงพัฒนาพื้นที่

2) การวิเคราะห์ถึงจุดแข็งของชุมชนก่อนลงพัฒนาพื้นที่

3) การวิเคราะห์โอกาสและศักยภาพ

4) การวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาและข้อจำกัด

5) การวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน

6) ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

ซึ่งข้าพเจ้าสมาชิกตัวแทนกลุ่มได้ทำการเก็บข้อมูลภาคสนามที่ส่งข้อมูลของพื้นที่บ้านบุก้านตงพัฒฒนา หมู่ที่ 16  ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

2) เก็บข้อมูลภาคสนามและส่งข้อมูลเพื่อทำรายงานตามกรอบ TSI

          ร่วมปรึกษาในทีมเพื่อทำรายงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการปี 64 โดยทำหน้าที่ในทีมเป็นผู้ส่งข้อมูลในการวิเคราะห์ให้ทีมผู้ปฏิบัติงานตามกรอบของ TSI (Tambon system indicator) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการทำงานระดับตำบลในชุมชน

3) การอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำน้ำหมักชีวภาพและการผลิตผักปลอดสารพิษ

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564; วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ได้ทำการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมจำนวน 10 คน จากตัวแทนสมาชิกครัวเรือนของบ้านบุก้านตงพัฒนาหมู่ที่ 16  และหมู่ที่ 12 ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอาชีพการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพและการผลิตผักปลอดสารพิษ ในัวนที่ 4 ธันวาคม 2564 โดยมีข้าพเจ้าร่วมทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมติดตามกับสมาชิกในกลุ่ม 10 คนดังนี้

  1. นางเภา เสือซ่อนโพรงบ้านเลขที่ 291 หมู่ที่ 16
  2. นางเสาร์ จันโสดาบ้านเลขที่ 290 หมู่ที่ 16
  3. นางสาวพัชรีพรภาคะบ้านเลขที่ 232     หมู่ที่ 16
  4. นางอัมพร โพนรัตน์บ้านเลขที่ 230 หมู่ที่ 16
  5. นางสาวพรจันทร์ บุญทองบ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 16
  6. นางไผ่ แสงสำโรง บ้านเลขที่ 133   หมู่ที่ 12
  7. นางวิไลรัตน์ เนียนสันเทียะ บ้านเลขที่ 6      หมู่ที่ 12
  8. นางอนงค์ ห้วยทอง บ้านเลขที่  9     หมู่ที่ 12
  9. นางประยูรภาคะบ้านเลขที่   29   หมู่ที่ 12
  10. นางสวรรค์เนียนสันเทียะ     บ้านเลขที่   14   หมู่ที่ 12

โดยมีการแนะนำและการอบรมเชิงปฏิบัติการดังนี้คือ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการและการให้คำแนะนำในการทำปุ๋ยหมักใช้เองแบบง่ายๆ  2) การอบรมเชิงปฏิบัติการและการให้คำแนะนำในการดูแลการผลิตผักปลอดสารพิษ 3) ปัญหาและข้อควรระวังในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ และการผลิตผักปลอดสารพิษ ผลการอบรมพบว่าชาวบ้านให้ความสนใจดี และนำไปปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาพบว่าชาวบ้านให้การนำไปปฏิบัติด้วยดี

4) ติดตามให้คำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ

สมาชิกที่เข้าร่วมจำนวน 5 คน จากตัวแทนสมาชิกครัวเรือนของบ้านบุก้านตงพัฒนาหมู่ที่ 16 คือ 1) นางอัมพร โพนรัตน์ 2) นางเสาร์ จันโสดา  3) นางสาวพัชรีพร ภาคะ 4) นางเภา เสือซ่อนโพรง และ 5)นางสาวพรจันทร์ บุญทอง ที่นำผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมอาชีพในการทำผลิตภัณฑ์ การพัฒนากิจกรรมผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ โดยมีเป้าหมายและหลักแนวคิดในกรอบของการทำงานดังนี้

1) การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับครัวเรือนหรือชุมชนเกษตรกร

2)  การผลิตน้ำหมักชีวภาพใช้เองในครัวเรือนเพื่อการพึงพาตนเอง

3) การผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคในครัวเรือน

4) สร้างแนวคิดการพัฒนาครัวเรือนแห่งความพอเพียงหรือสร้างชุมชนแห่งความพอเพียงเพื่อเพียงพอ

5) จัดทำสูตรน้ำหมักประเภทต่างๆให้กับชุมชนเกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางในการพึ่งพาตนเอง

5) การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับชุมชน

ได้มีการปรึกษาหารือในทีมผู้ปฏิบัติงานเพื่พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  โดยมีประเด็นเรื่องที่ทำในตำบลแสลงพันซึ่งมี  2 เรื่องดังนี้ คือ 1) การทำน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 2) การผลิตเห็ดนางฟ้าและการแปรรูปเห็ดนางฟ้า ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ได้กล่าวถึงผลผลิตและนวัตกรรมของโครงการ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ  แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของโครงการ  การพัฒนากิจกรรมที่สามารถตอบโจทย์ประเทศตามกรอบโมเดล BCG-Economy  และ กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ SDGs (Sustainable development goals)

6) การทำเพจประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบออนไลน์

การให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านการตลาดให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเห็ด ผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ ผักปลอดดสารพิษโดยการทำเพจแนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและพัฒนาตลาดออนไลน์ ทั้งในเฟสบุ๊คและกลุ่มไลน์ รวมทั้งมีการสร้างเพจเพื่อประชาสัมพันธ์การทำงานของกลุ่มชื่อว่า “กลุ่มแสลงพันเข้มแข็ง” และ “ผลิตภัณฑ์น้ำหมักและเห็ดนางฟ้าพื้นที่แสลงพัน”

7) กิจกรรรมการทำดีด้วยหัวใจในวันพ่อแห่งชาติ

สำหรับกิจกรรมการทำดีด้วยหัวใจในวันพ่อแห่งชาติในวันที่ 5 ธันวาคมนั้น เป็นการเสริมสร้างการทำงานจิตอาสาร่วมกับชุมชนให้แน่นแฟ้น ด้วยการแจกเมล็ดพันธุ์และการทำน้ำหมักชีวภาพ  โดยสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในทีมงานจิตอาสาพัฒนาชุมชน กับคนในชุมชน ผู้นำท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น

 

 

อื่นๆ

เมนู