โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

 

เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

หมู่บ้านแสลงพันพัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ประจำเดือน ธันวาคม 2564

 

หลักสูตร HS06- การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

 

ข้าพเจ้านาย สราญจิต อินทราช ประเภท ประชาชน ทั่วไป เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่รับผิดชอบ หมู่ 11 บ้านโคกใหม่ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

ในเดือนธันวาคมข้าพเจ้าและทีมงานพร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ประชุมวางแผนงาน เมื่อวันที่ 23,29 พฤศจิกายน 2564 และ 4 ธันวาคม 2564 โดยจัดการประชุมทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ เพื่อวางแผนการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานรูปเล่มรายงานบทที่ 1-5

แบ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานจัดทำในแต่ละบท การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น การทำน้ำหมักชีวภาพ การเพาะเห็ดและแปรรูปผลิตภัณฑ์ นัดหมายการส่งบทความและรายงานผลการปฏิบัติงาน การลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสมาชิกชุมชน การจัดทำแฟนเพจ (facebook)

การลงพื้นที่บ้านหนองตาดตามุ่ง เพื่อจัดอบรมปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเชื้อเห็ด สำรวจผลการดำเนินการทำกิจกรรมน้ำหมักชีวภาพ การปลูกผักสวนครัวเมล็ดพันธุ์ผักและสอบถามปัญหา สำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ผักเพิ่มเติมของสมาชิก

 

 

โดยมีการ แบ่งลงพื้นที่ ดังนี้

 

1.ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าพร้อมกับทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ชาวบ้านเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าที่เกิดเชื้อราไม่สามารถให้ผลผลิตได้แล้วเพื่อเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้าน และช่วยให้ชาวบ้านลดรายจ่ายด้านการใช้ปุ๋ยเคมี และกิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพ สูตรฮอร์โมนไข่ จุลินทรีย์หน่อกล้วย พร้อมทั้งมีการนำน้ำหมักมาบรรจุภัณฑ์ติดสติกเกอร์ที่ได้พัฒนาออกแบบไว้ และแจกน้ำหมักคนละ1ขวดพร้อมกับเมล็ดพันธุ์ผักที่ได้สำรวจความต้องการเพิ่มเติมไว้แล้วแก่ครัวเรือนต้นแบบเพื่อนำไปปลูกผักสวนครัว ประกอบอาหาร หรือขาย เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางด้วย

2.ในช่วงบ่ายของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าพร้อมกับทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของครัวเรือนต้นแบบ ณ บ้านสวนเกษตรยายอนงค์ บ้านบุก้านตงหมู่ที่12  ที่เคยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และได้รับเมล็ดพันธุ์ผัก ต้นกล้าผักชนิดต่างๆ พร้อมกับน้ำหมักชีวภาพ แล้วได้นำมาปลูกพืชผักต่างๆ มีการใช้น้ำหมักชีวภาพกับดินและมูลของสัตว์ที่มีอยู่ในครัวเรือนของตน พบว่า ช่วยให้พืชผักชนิดต่างๆนั้นมีการเจริญเติบได้ดี ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ได้มีผักที่ปลอดสารเคมีไว้รับประทานในครอบครัว อีกทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ในการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และข้าพเจ้าลงพื้นที่ปฏิบัติงานให้ชุมชนที่ได้รับผิดชอบรวมทั้งชุมชนต่างๆของตำบลแสลงพันในการพัฒนาครัวเรือนต้นแบบให้มีการพึ่งพาตนเองได้แบบยั่งยืนต่อไป

3.ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมกับทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ชาวบ้านเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าที่เกิดเชื้อราไม่สามารถให้ผลผลิตได้แล้วเพื่อเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้าน             และช่วยให้ชาวบ้านลดรายจ่ายด้านการใช้ปุ๋ยเคมี และกิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพ สูตรฮอร์โมนไข่ จุลินทรีย์หน่อกล้วย พร้อมทั้งมีการนำน้ำหมักมาบรรจุภัณฑ์ติดสติกเกอร์ที่ได้พัฒนาออกแบบไว้ และแจกน้ำหมักคนละ1ขวดพร้อมกับเมล็ดพันธุ์ผักที่ได้สำรวจความต้องการเพิ่มเติมไว้แล้วแก่ครัวเรือนต้นแบบเพื่อนำไปปลูกผักสวนครัว ประกอบอาหาร หรือขาย เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางด้วย

และ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมการทำแปลงผัก ของครัวเรือนต้นแบบ ที่ บ้าน นางวงเดือน บุญธรรม บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา หมู่ 17 และยังเป็นสมาชิกที่เคยได้เข้าร่วมอบรม และได้รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพร้อมน้ำหมักชีวภาพพบว่า การนำน้ำหมักชีวภาพมาใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ ทำให้ให้พืชผักนั้นมีการเจริญเติบได้ดี เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

4.ในวันที่ 4ธันวาคม 2564 ช่วงบ่าย ได้มีการ ประชุม แบบ Onsite ในพื้นที่บ้านบุก้านตง ในเรื่องการทำ บทที่ 1-5 ให้แล้วเสร็จ

และ ผู้ปฏิบัติงานพร้อมสมาชิก ได้จัด อบรม การทำปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเชื้อเห็ด มาทำปุ๋ยหมัก และ แจกเมล็ดพันธุ์ผัก

5.กิจกรรมการทำความดีด้วยหัวใจ 5 ธันวาคม 2564 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมชาวบ้านทำปุ๋ยอินทรีย์หรือดินปลูก(ดินเกษตร) มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ตามที่ประชาชนแจ้งความจำนง (หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดีลงในใจประชาชน) ซึ่งทีมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

6.การหมักดินปลูกจากก้อนเห็ดเก่าในกระสอบ

วัสดุ

1.ขี้วัว    1  ส่วน

2.รำหยาบ    1  ส่วน

3.แกลบเก่า  1 ส่วน

4.แกลบใหม่   1 ส่วน

5.ดินร่วน   1 ส่วน

6.น้ำหมัก (จุลินทรีย์น้ำซาวข้าว , จุลินทรีย์หน่อกล้วย ฮอร์โมนไข่ อย่างใดอย่างหนึ่ง  1 ขัน

7.บัวรดน้ำขนาด   5  ลิตร

8.น้ำเปล่า ประมาณ   25 ลิตร

วิธีทำ

  1. เทน้ำหมักผสมในน้ำที่เตรียมไว้ คนให้เข้ากัน

2.เทส่วนผสมข้อ 1-5 ลงในกะละมังผสมปูน

3.รดน้ำลงไป 1 บัว แล้วใช้จอบคลุกเคล้าให้ส่วนผสมให้เข้ากัน . ทำ (นับรอบที่ 1) คลุกเคล้าดินอีก 3 รอบ โดยแต่ละรอบให้รดน้ำ 1 บัวต่อรอบ เมื่อคลุกเคล้าเสร็จในรอบที่ 4 ให้ลองกำส่วนผสมดูก่อนว่าส่วนผสมมีความชื้นหรือยัง ถ้ายังให้รดน้ำรอบที่ 5 แล้วคลุกส่วนผสมให้เข้ากัน

4..ตักใส่กระสอบปุ๋ยครึ่งกระสอบ แล้วมัดด้วยเชือกเอาไปตั้งไว้ในที่ร่ม หมักไว้ 30 วัน

วิธีใช้ : ใช้ปลูกพืชผักทุกชนิด

ประโยชน์ : ดินหมักสูตรนี้มีไนโตรเจนสูง ปลูกผักงามไว ปลูกอะไรก็เขียว เพิ่มผลผลิต

 

7.การจัดทำการตลาดออนไลน์ โดยการตั้งเพจ Facebook ของตำบลแสลงพันให้ง่ายต่อการขายและเข้าถึงการตลาดได้หลากหลาย

อีกทั้งยังสามารถเจาะตลาดกลุ่มคนรักสุขภาพและคนที่รักในการเกษตรปลอดสารพิษได้

 

8.การจัดทำ TSI สรุปภาพรวมของตำบล

จากการประชุมร่วมกันในทีมงาน U2T ตำบลแสลงพัน ได้รับหมอบมายให้จัดทำ TSI สรุปภาพรวมของตำบล โดยมีการร่วมกันลงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้จากการสอบถาม สัมภาษณ์ สำรวจ การวิเคราะห์ปัญหา และลงพื้นที่ปฏิบัติงานการทำกิจกรรมต่าง ๆ  ได้ร่วมกันจัดทำ TSI สรุปภาพรวมของตำบล

อื่นๆ

เมนู