1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS06-กิจกรรมอบรมชาวบ้านทำปุ๋ยอินทรีย์หรือดินปลูก(ดินเกษตร) และมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวเพิ่มเติม และกิจกรรมจิตอาสาการทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

HS06-กิจกรรมอบรมชาวบ้านทำปุ๋ยอินทรีย์หรือดินปลูก(ดินเกษตร) และมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวเพิ่มเติม และกิจกรรมจิตอาสาการทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

บทความรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน (ธันวาคม)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย)

          ข้าพเจ้านางสาวสาวิกา กลิ้งสาด ประเภทนักศึกษา HS06 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมสมาชิกผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรประจำพื้นที่บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา หมู่ 17 และบ้านบุก้านตงพัฒนา หมู่ 12 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

          ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมสมาชิกผู้ปฏิบัติงานตำบลแสลงพัน ในการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรนา 2019 ยังมีเพิ่มขึ้นในตำบลแสลงพันและบริเวณใกล้เคียง ทำให้พื้นที่ที่จัดทำกิจกรรมของทีมสมาชิกผู้ปฏิบัติงานร่วมกับทีมสมาชิกชุมชนเป็นไปได้ยาก แต่ทางอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ประชุมและมอบหมายงานเพื่อลงพื้นที่จัดทำกิจกรรม โดยการแบ่งโซน แบ่งกลุ่มลงพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและระมัดระวังกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1.ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมกับทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งออนไลน์และออนไซต์ อัพเดตข่าวสารความคืบหน้าการพัฒนาของโครงการผ่านการประชุมทางออนไลน์และแบ่งงานลงพื้นที่ติดตามงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ติดตามความคืบหน้าการปลูกพืชผักสวนครัวและการใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ บ้านโคกใหม่ หมู่ 1 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ แนะนำและสอบถามว่าขาดอะไรบ้างเพื่อช่วยให้การปลูกพืชผักสวนครัวมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาโครงการให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโควิด-19

2.ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมชาวบ้านทำปุ๋ยอินทรีย์หรือดินปลูก(ดินเกษตร) และมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวเพิ่มเติม ในวันที่ 4 ธันวาม 2564 เวลา 09.00-12.30 น. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกันกับสมาชิกทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ณ ศาลากลางหมู่บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา หมู่ที่ 17 โดยนำเศษวัสดุเหลือใช้ซึ่งก็คือถุงเชื้อเห็ดฟางที่เชื้อราและไม่สามารถให้ผลผลิตได้นำมาทำดินปลูกในครั้งนี้ด้วยด้วยการนำดิน ปุ๋ยคอก ถุงเชื้อเห็ดฟางที่เป็นเชื้อรานำมาผสมและรดด้วยน้ำหมักแค่พอชุ่มผสมกันจนได้ที่นำใส่บรรจุภัณฑ์หรือถุงปุ๋ยพักไว้เท่านี้เราก็จะมีดินปลูกที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปใช้ต่อยอดทางการเกษตรได้ดียิ่งขึ้น

3.ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมชาวบ้านทำปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอนโด ในวันที่ 4 ธันวาม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกันกับสมาชิกทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร หมู่บ้านบุก้านตงพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยนำเศษวัสดุเหลือใช้ซึ่งก็คือถุงเชื้อเห็ดฟางที่มีเชื้อราและไม่สามารถให้ผลผลิตได้นำมาทำปุ๋ยหมักในครั้งนี้ด้วย วิธีการทำคือนำน้ำหมักชีวภาพผสมน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยคอก ฟาง เชื้อเห็ดที่มีเชื้อราไม่สามารถใช้งานได้นำมาผสมกันด้วนกันทำเป็นชั้นคอนโด คือ1. นำฟางมาเป็นฐาน ตามด้วยปุ๋ยคอก(ขี้วัวหรือขี้ควาย) และเชื้อเห็ดที่เป็นเชื้อรานำมาเทซ้อนกันและราดน้ำด้วยน้ำหมักชีวภาพให้ชุ่มทุกชั้น ทำสลับกันไปประมาณ3-4ชั้นและนำมาผ้ามาคุมไว้ทิ้งไว้ตามวันที่กำหนดหมั่นเปิดดูว่าปุ๋ยคอนโดของเราชุ่มเข้ากันดีละสามารถนำไปใช้ได้เพื่อประหยัด ปุ๋ยที่เราทำจึงมีความปลอดภัยปลอดจากสารเคมี และลดขยะจากเศษวัสดุเหลือใช้อีกด้วย

4.ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์โดยแบ่งกลุ่มการจัดทำเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินงานและจัดทำเพื่อให้รายงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยทีมของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้จัดทำบทที่ 1 รวบรวมข้อมูลทั่วไปของตำบลแสลงพันเช่น ข้อมูลเกษตรกรของแต่ละหมู่บ้าน สภาพแวดล้อมทั่วไป ประวัติความเป็นมาของแต่ละหมู่บ้าน ร้านค้าและสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในแต่ล่ะหมู่บ้าน ข้อมูลส่วนใหญ่ของสมาชิกแต่ล่ะชุมชน เส้นทางคมนาคมใน ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์เป็นต้น ทั้งนี้ทางทีมงานได้จัดทำและเตรียมข้อมูลให้ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อการรวบรวมเข้าเล่มการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

5.ข้าพเจ้าทางทีมงานผู้ปฏิบัติงาน และอาจารย์ประจำหลักสูตรได้จัดทำกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับชาวบ้านในชุมชน ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาต่อยอดโครงการให้มีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนพัฒนาเพิ่มทักษะการหารายได้และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆภายในชุมชนต่อไป

6.ทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้จัดทำ TSI สรุป​ภาพรวมของต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ข้อมูลการดำเนินงาน วิเคราะห์ รวมรวม พัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์และพัฒนาชาวบ้านและเศรษฐกิจในตำบลต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพต่อชาวชุมชน

7.ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาการทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ด้วยการมอบเมล็ดพืชพันธุ์ผัก และน้ำหมักชีวภาพเพื่อเป็นการทำความดีและประโยชน์ต่อชุมชน

8.ข้าพเจ้าได้จัดทำตลาดออนไลน์ด้วยการจัดทำเพจ เรื่องของหมัก-น้ำหมักชีวภาพเพื่อเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายหรือประชาสัมพันธ์ในส่วนของผลิตภัณฑ์และประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวบ้านในชุมชนและเป็นความรู้ทางเกษตรในโลกออนไลน์

9.ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่บ้านโคกใหม่ ม.1 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ สอบถามการปลูกพืชผักสวนครัวและปัญหาที่พบซึ่งเบื้องต้นได้ให้คำแนะนำในส่วนของการดำเนินงานเบื้องต้นเพื่อให้การปลูกพืชผักสวนครัวมีประสิทธิภาพมากที่สุด และได้เยี่ยมชมสวนแปลงผักของนางวงเดือน บุญธรรม ที่บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนาหมู่ 17 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์พร้อมทั้งทีมงานผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้วย

อื่นๆ

เมนู