โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หมู่บ้านแสลงพันพัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำเดือน ธันวาคม 2564

หลักสูตร HS06- การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

                           ข้าพเจ้านางสาว ศิรินันท์ ฝาสูงเนิน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่รับผิดชอบ หมู่ 14 บ้านแสลงพันพัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

                           ทั้งนี้ในเดือนธันวาคม ข้าพเจ้าและทีมงานทุกท่านพร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ประชุมวางแผนงานเมื่อวันที่ 23, 29 พฤศจิกายน 2564 และ 4 ธันวาคม 2564 โดยจัดการประชุมทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ เพื่อวางแผนการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานรูปเล่มรายงานบทที่ 1-5 แบ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานจัดทำในแต่ละบท การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น การทำน้ำหมักชีวภาพ การเพาะเห็ดและแปรรูปผลิตภัณฑ์ นัดหมายการส่งบทความและรายงานผลการปฏิบัติงาน การลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสมาชิกชุมชน การจัดทำแฟนเพจ (facebook) การลงพื้นที่บ้านหนองตาดตามุ่ง เพื่อจัดอบรมปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเชื้อเห็ด สำรวจผลการดำเนินการทำกิจกรรมน้ำหมักชีวภาพ การปลูกผักสวนครัวเมล็ดพันธุ์ผักและสอบถามปัญหา สำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ผักเพิ่มเติมของสมาชิก

                

                           1.ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมการจัดอบรมลงพื้นที่บ้านหนองตาดตามุ่ง หมู่ที่ 5 ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกลุ่มสมาชิกได้จัดอบรมการทำน้ำหมักย่อยสลายและการทำปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเชื้อเห็ดที่เสียแล้วมาทำปุ๋ย

  •   การทำน้ำหมักและกรอกใส่บรรจุภัณฑ์

  • การทำปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเชื้อเห็ด

  • การติดฉลากสติกเกอร์บรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม

  • การจัดเตรียมแพคและแจกเมล็ดพันธุ์ผักเพิ่มเติมแก่สมาชิกที่เข้าร่วมอบรม

 

2. ในช่วงบ่ายของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หลังจากทำกิจกรรมการอบรมในช่วงเช้าเสร็จสิ้นแล้ว ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการลงพื้นที่ไปสำรวจติดตามการปลูกผักสวนครัวของสมาชิกที่บ้านบุก้านตง

 

3.ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 กิจกรรมการจัดอบรมลงพื้นที่บ้านบุขี้เหล็ก(เช้า) หมู่ที่ 17ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกลุ่มสมาชิกได้จัดอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเชื้อเห็ดที่เสียแล้วมาทำปุ๋ย และแจกต้นอ่อนพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์ผักให้อีกด้วย

4.ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 กิจกรรมการจัดอบรมลงพื้นที่บ้านบุก้านตง(บ่าย) หมู่ที่ 12 ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกลุ่มสมาชิกได้จัดอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเชื้อเห็ดที่เสียแล้วมาทำปุ๋ย และแจกเมล็ดพันธุ์ผักให้อีกด้วย

 

5.ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ได้กิจกรรมติดตามการทำน้ำหมักและการปลูกผักสวนครัวที่บ้านแสลงพันพัฒนา หมู่ 14

  •       กรองน้ำหมักชีวภาพร่วมกับสมาชิก

  •  การติดตามการปลูกผักสวนครัว

           

6.กิจกรรมการทำความดีด้วยหัวใจ 5 ธันวาคม 2564 โดยการแจกเมล็ดพันธุ์ผักและปุ๋ยหมัก

7.การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์บทที่ 1-4 หน้าที่รับผิดชอบร่วมกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานคือ บทที่ 3 ผลการดำเนินงาน ได้จัดเรียงรวบรวมเนื้อหา รูปภาพที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานนั้นได้จัดทำเรียบเรียงมาให้ใส่ในบทที่ 3 ให้เข้ากัน

8.การจัดทำการตลาดออนไลน์ โดยการตั้งเพจ Facebook ของตำบลแสลงพันให้ง่ายต่อการขายและเข้าถึงการตลาดได้หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถเจาะตลาดกลุ่มคนรักสุขภาพและคนที่รักในการเกษตรปลอดสารพิษได้

 

 

9.หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายคือ การประสานชุมชนในการเข้าร่วมอบรมการทำน้ำหมัก การทำปุ๋ยอินทรีย์จากเชื้อเห็ด การแพคเมล็ดพันธุ์ผักและช่วยเหลือกันในทีมให้การอบรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู