บทความรายงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

หมู่บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หลักสูตร HS-06 การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

          ข้าพเจ้า นายเจษฎา กุลสุนทรรัตน์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการประชุมวางแผนกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 เพื่อวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชนเพิ่มเติม บ้านบุขี้เหล็ก หมู่ 6  บ้านบุขี้เหล็กใหม่ หมู่ 11 และบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา หมู่ 17 ระยะเวลาการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 -15 มีนาคม 2564

จากการเข้าไปสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมแบบฟอร์ม 01 พบว่าประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น ทำนาข้าว ทำไร่ ทำสวนพริก หอมแดง  รองลงมาประกอบอาชีพ เสี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัว ไก่และหมู บางครัวเรือนยังสามารถทอผ้าไหม สวิง เสื่อ เป็นรายได้เสริมหลังจากการทำนา จากการสำรวจประชากรในชุมชนพบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาแหล่งน้ำที่ไม่เพียงพอต่อการเกษตรกรรม ทำให้รายได้จากการทำนาไม่สมดุลกับรายจ่ายประจำวัน ผลผลิตจากการเกษตร เช่น ข้าวเพียงพอต่อการใช้ภายในครัวเรือนไม่สามารถจำหน่ายได้และทำให้เกิดการกู้หนี้ยืมสินเพื่อหมุนเวียนและเป็นต้นทุนในการเกษตรกรรม ซึ่งเศษฟางที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่จะนำไปอัดเป็นกองเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์เพียงเท่านั้น อีกทั้งในการสำรวจเพิ่มเติมผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุรายได้หลักมาจากเงินสวัสดิการของรัฐบาลในการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งความต้องการของประชาชนในชุมชนคือ การขุดลอกและการหาแหล่งน้ำเพิ่มให้เพียงพอต่อการเกษตรกรรม

จากการสำรวจแบบฟอร์ม 02 คือแบบสอบถามประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด covid-19และแบบฟอร์ม 06 คือ การสำรวจที่พักอาศัย สำรวจตลาดในชุมชน สำรวจศาสนสถาน และสำรวจโรงเรียน พบว่าประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนตระหนักต่อสถานการณ์และปัญหาที่เกิดจาก Covid-19 เป็นอย่างมาก มีผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สื่อต่างๆ และหน่วยงานสาธารณสุขเข้ามาดูแลอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ประชาชนในชุมชนรู้จักป้องกันดูแลตัวเองและครอบครัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น มีการเว้นระยะห่าง การสวมหน้าอนามัยเมื่อออกจากบ้าน ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของและมีเจลแอลกอฮอลล้างมือประจำจุดตามสถานที่ต่างๆ เช่น วัด และ โรงเรียน เป็นต้น

ลงสำรวจพื้นที่

ลงสำรวจโรงเรียน วัด ศาสนสถาน

อื่นๆ

เมนู