บทความสรุปผลการปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ

บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ 10 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นายอภิสิทธิ์ แสงสุข กลุ่มนักศึกษา

ประจำเดือนสิงหาคม

***************************************************

                 ปฏิบัติงานร่วมกับทีมสมาชิกผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยการจัดทำโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า 2 ชุมชนคือ บ้านหนองตาดตามุ่งหมู่ที่ 5 และบ้านบุก้านตงพัฒนาหมู่ที่ 16 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชาชนตัวแทนหมู่บ้านละ 10 คน และสมาชิกทีมผู้ปฏิบัติงานร่วมในการดำเนินงานครั้งนี้ โดยมีรูปแบบการทำกิจกรรมดังนี้

1.ประสานงานผู้นำชุมชน อสม. ในการขอความร่วมมือลงพื้นที่การดำเนินงานของทีมสมาชิกผู้ปฏิบัติงานและประชาชนภายใต้มาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด-19

2.การจัดเตรียมโรงเรือนสำหรับเพาะเห็ดนางฟ้า และปรับบริบทโดยรอบของโรงเรือนโดยดำเนินงานร่วมกับ 2 ชุมชนคือ บ้านหนองตาดตามุ่งหมู่ที่ 5 และบ้านบุก้านตงพัฒนาหมู่ที่ 16 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

3.เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำโรงเรือนในการเพาะเห็ดนางฟ้า เช่น ผ้าสแลน อิฐมอญ อิฐบล็อก ทราย ไม้ยูคา ไม้ไผ่ ตะปู ลวดคีม ค้อนตีตะปู บันได เป็นต้น

4.แนะนำการบริหารจัดการผลผลิตที่ได้จากเห็ดนางฟ้าออกจำหน่ายสู่ชุมชนเพื่อเป็นการสร้างรายได้อีกรูปแบบหนึ่งและรายได้ที่ในจะนำมาบริหารเป็นกองทุนกลางในการพัฒนากลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าต่อไปโดยโรงเรือนบ้านหนองตาดตามุ่งหมู่ที่ 5 จำนวน 1,000 ก้อน โรงเรือนบ้านบุก้านตงพัฒนาหมู่ที่ 16 จำนวน 800 ก้อน

รายรับ-รายจ่ายโรงเรือนหนองตาดตามุ่งหมู่ที่ 5

-จำนวนก้อนเชื้อเห็ด 1,000 ก้อน สามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ 46 กิโลกรัม/ครั้ง

-จำหน่ายได้ 3,946 บาท/ครั้ง

โดยทีมสมาชิกผู้ปฏิบัติงานและวิทยากรพร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แนะนำให้กลุ่มสมาชิกได้จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเป็นแบบรายวันเพื่อความสะดวกในการสรุปรายการค่าใช่จ่ายและรายได้ต่อการลงทุนใน1 ครั้ง

รายรับ-รายจ่ายโรงเรือนหนองตาดตามุ่งหมู่ที่ 5
ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
วันที่ ผลผลิต(กิโลกรัม) / วัน รายรับ
16 0.7 60
17 0.5 40
18 3 260
19 3 240
20 2 160
21 0.7 60
27 1.8 144
28 1.2 96
30 3.2 284
ประจำเดือนสิงหาคม 2564
5 0.5 40
6 0.25 20
7 0.5 40
12 0.5 40
13 1.4 112
14 8.8 850
15 12.2 1010
16 6 490
รวม 46.25 กิโลกรัม =3946

สภาพปัญหา

-ปัญหาในเรื่องของสภาพอากาศของโรงเรือนในการเพาะเห็ดทำให้ผลผลิตของเห็ดอาจจะเน่าเสียและควบคุมการออกผลผลิตไม่ได้ แก้ไขปัญหาโดยได้คำแนะนำจากวิทยากร โดยการทำโรงเรือนให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับสภาพอากาศให้เหมาะสมเพื่อเห็ดนางฟ้าจึงจะทำให้ได้ผลผลิตตามความต้องการ

 

จัดทำคลิปวีดีโอแนะนำการเพาะเห็ดเพื่อสร้างอาชีพร่วมกับชุมชนเพื่อนำไปเผยแพร่เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์และเพื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่สนใจในการทำเห็ดนางฟ้าได้เป็นแนวทางในการสร้างรายได้

จัดทำสรุปการดำเนินงานตามแบบ 01,02,06 ลงในแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัย ในการประเมินครั้งที่ 1 ( มีนาคม-กรกฎาคม 2564 ) พร้อมทั้งจัดทำรายงานปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมากับสมาชิกทีมผู้ปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติงานในเดือนถัดไป 

1.พัฒนาบรรจุภัณฑ์  เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

2.ส่งเสริมการตลาด  ให้กลุ่มสมาชิกสามารถส่งผลผลิตไปจำหน่ายในช่องทางการขายที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างรายได้ได้มากกว่าช่องทางเดิม

3.อบรมนักเล่าเรื่องชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ให้สามารถยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการเพาะเห็ดนางฟ้า ทำให้คนรู้จักมากขึ้นจนส่งผลไปถึงการสร้าง

        

อื่นๆ

เมนู