โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย)

การจ้างงานการจัดทำข้มูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (DigitizingGovernment Data) ของกรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไท

                                                                                    นางสาวขวัญภิรมย์  บัวชุม

                                                                                                    บัณฑิต กพร.

                                                                         สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ

สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขาลำปลายมาศ                                                                                                                                                                                                                                                                                       รายละเอียดการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ได้มีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการ การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 เพิ่มมากขึ้น ในด้านการทำงานจึงได้มีการพร้อมรับมือกับมาตรการโควิด-19 เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้ามาทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศนี้มาจากต่างจังหวัดบ้าง คนในพื้นที่บ้าง ล้วนแต่เป็นพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด จึงมีมาตรการให้ข้าราชการ ลูกจ้างเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งทางหน่วยงานได้ให้ดิฉันเข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac    ป้องกันการติดเชื้อจากโควิด-19ได้ และในเดือนนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาด โดยการหมั่นล้างมือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการที่สำนักงานที่ดิน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เพราะประชาชนที่เข้ารับบริการ เราไม่สามารถทราบได้ว่าท่านมาจากที่ไหน คนในพื้นที่หรือไม่ ได้มีการสอบถามประวัติการเดินทางก่อนมาที่สำนักงานเสมอ หากท่านใดมาจากพื้นที่เสี่ยง แต่ไม่มีเอกสารยืนยันว่าได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ให้ไปตรวจที่โรงพยาบาล และถ้าท่านใดได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วให้ท่านมาแสดงต่อพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศก่อนเข้ารับบริการ และในเดือนนี้ได้มีการปฎิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้อย่างคือ

ในการทำงานในสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศประจำเดือนสิงหาคม ได้มีการวางระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอน คือ ในระบบการทำงานจะเริ่มตั้งแต่การที่ประชาชนได้เข้ามาทำนิติกรรมต่างๆกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เช่นการทำนิติกรรมให้  ขาย การจำนอง เป็นต้น ซึ่งประชาชนทุกคนที่เข้ามาทำนิติกรรมต้องเตรียมเอกสารสำคัญคือ บัตรประชาชนตัวจริง ทะเบียนบ้านตัวจริง โฉนด และน.ส.๓ ก ที่จะนำมาทำนิติกรรม ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิโฉนด น.ส.๓  น.ส.3 ก น.ส.3 โดยการตรวจสอบนี้ดูจากความถูกต้อง ครบถ้วนของโฉนด ให้ใหม่และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยดูจาก หน้าสำรวจว่ามีการเลขหน้าสำรวจ เลขที่ดิน เลขโฉนด ซ้ำกันหรือไม่ ถ้ามีการซ้ำกันเกิดขึ้นต้องแก้ไขในส่วนที่ถูกต้อง และในใหม่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยในส่วนของเดือนสิงหาคมนี้ได้ตรวจสอบความถูกต้องของโฉนด ตำบลหนองปล่อง
อำเภอชำนิ จำนวนไม่น้อยกว่า 250 แปลง

การนำเข้าภาพลักษณ์ของโฉนด น.ส.3 ก โดยจะมีการนำเข้าภาพลักษณ์ทุกๆวัน เนื่องจากประชาชนได้เข้ามาทำนิติกรรมที่สำนักงานในทุกๆวัน ได้มีการแก้ไขหน้าสารบัญจดทะเบียนอยู่เสมอ จึงต้องทำการนำเข้าภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่สมอ โดยในเดือนสิงหาคมนี้ได้มีการนำเข้าภาพลักษณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1,550 แปลง การปรับปรุงสารบบ โดยการปรับปรุงสารบบจะปรับปรุงในทุกๆวันทั้งโฉนด และ น.ส.3 น.ส.3 ก เพื่อตรวจสอบว่าการทำนิติกรรมต่างๆ มีการลงข้อมูลในระบบของกรมที่ดิน ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่อย่างไร เช่นการตรวจสอบตามชื่อ ที่อยู่ว่าตรงกับในระบบหรือไม่ การทำนิติกรรมต่างๆได้มีการจำทะเบียนหรือไม่ การประเมินราคาที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างได้มีการลงระบบหรือไม่

การแก้ทะเบียนหน้าสารบัญจดทะเบียน หรือการสลักหลังโฉนดว่าใครผู้ใด มาทำนิติกรรมอะไรกับใคร จำนวนกี่ไร่ กี่งาน กี่ตารางวา เพื่อให้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน และเจ้าพนักงานที่ดินลงนามรับทราบ โดยการดูการทำนิติกรรมได้จากเอกสาร ทด.1

กิจกรรมเพิ่มเติม

  1. เดือนสิงหาคมได้มีการเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่พนักงานของสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศไปบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอลำปลายมาศ

๒. กิจกรรม  5 เป็นกิจกรรมทำความสะอาดประจำวันพุธของสำนักงานปรับเปลี่ยนสถานที่ต่างๆเช่น จัดทำสวนผัก ปลูกดอกไม้ ทำความห้องเก็บสารบบ เป็นต้น

                                                                

อื่นๆ

เมนู