โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หมู่บ้านแสลงพันพัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

 

หลักสูตร HS06- การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

        ข้าพเจ้านางสาว ศิรินันท์ ฝาสูงเนิน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำตำบลแสลงพัน  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  พื้นที่รับผิดชอบ หมู่ 14 บ้านแสลงพันพัฒนา ตำบลแสลงพัน            อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

       ทั้งนี้ในเดือนสิงหาคม ข้าพเจ้าและทีมงานทุกท่านพร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการนัดประชุมวางแผนเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมและ 8 สิงหาคม 2564 เป็นการประชุมทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ เพื่อวางแผนในการทำโรงเพาะเห็ดนางฟ้าให้กับทีมสมาชิกบ้านบุก้านตง หมู่ 12 และบุก้านตงพัฒนา หมู่ 16 ทั้งเฝ้าระวังป้องกันโควิด 19  ในชุมชน กิจกรรมที่ดำเนินการประจำเดือนสิงหาคมมีดังนี้

 

  1. ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันจัดเตรียมทำโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า ในการทำกิจกรรมในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ให้กับทีมสมาชิกบ้านบุก้านตง หมู่ 12 และบุก้านตงพัฒนา หมู่ 16 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีชาวบ้านกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 10 คน และประชาชนที่สนใจจำนวน  10 คน นอกจากนั้น ยังทีมผู้จ้างงานในโครงการจำนวน 18 คน เข้าร่วมในโครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้

– ได้ร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติติงานประสานขอไม้ไผ่ ไม้ยูคาลิปตัส จากสมาชิกชุมชนในการต่อเติม ปรับปรุงโรงเรือนให้มีความเหมาะสม มั่นคง โรงเรือนเพาะเห็ดมีสภาพอากาศที่เหมาะสมให้เหมาะแก่การเพาะเห็ด

                       

 

-ร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงาน สมาชิกในชุมชนจัดทำและจัดวางก้อนเห็ดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความสะดวก

ในดูแลและการเก็บผลผลิต

                           

-รับฟังคำแนะนำ วิธีการดูแล วิธีการเก็บจากวิทยากรที่นำเห็ดมาส่งคือ นายภัทร ภูมรา จาก สวนเห็ดครูอ๋อยและนำเผยแพร่แก่สมาชิกชุมชนผู้ดูแลโรงเรือนเห็ดเพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง

        2) แนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือน (รายรับ รายจ่าย) สำหรับกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองตาดตามุ่ง (3 หมู่บ้าน) ได้แก่ บ้านหนองตาดตามุ่ง หมู่ 5 บ้านแสลงพัน หมู่ 7 บ้านแสลงพันพัฒนา หมู่ 14 ลงเห็ด 1000 ก้อน กลุ่มเพาะเห็ดบ้านบุขี้เหล็ก (3 หมู่บ้าน) ได้แก่ บ้านบุขี้เหล็ก บ้านบุขี้เหล็กใหม่ บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา ลงเห็ด 1000 ก้อนและกลุ่มเพาะเห็ดบ้านบุก้านตง (2 หมู่บ้าน) ได้แก่ บ้านบุก้านตง หมู่ 12 และบ้านบุก้านตงพัฒนา หมู่ 16 ลงเห็ด 800 ก้อน ทั้งนี้ขอแสดงรายรับรายจ่ายของโรงเรือนบ้านหนองตาดตามุ่ง

รายรับ-รายจ่าย โรงเรือนบ้านหนองตาดตามุ่ง

 

วันที่ กิโลกรัม บาท
16 กค. 64 0.7 60
17 กค. 64 0.5 40
18 กค. 64 3 260
19 กค. 64 3 240
20 กค. 64 2 160
21 กค 64 0.7 60
27 กค. 64 1.8 144
28 กค. 64 1.2 96
30 กค. 64 3.2 284
5 สค. 64 0.5 40
6 สค. 64 0.25 20
7 สค. 64 0.5 40
12 สค.64 0.5 40
13 สค. 64 1.4 112
14 สค. 64 8.8 850
16 สค. 64 6 490
รวม 46.25 3946
ซื้อถุงหิ้ว 35
คงเหลือ 3911

 

  3) ได้ทำการแนะนำการดูแล การรักษา การจำหน่าย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดให้กับสมาชิกในกลุ่มตามแบบที่ได้รับฟังจากวิทยากรที่มาเผยแพร่ความรู้ให้

         4) ร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติติงานจัดทำคลิปวีดีโอแนะนำการเพาะเห็ดเพื่อสร้างอาชีพและจัดทำสรุปผล                   การดำเนินงานตามแบบ 01,02,06 ลงในแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัย ในรอบการประเมินครั้งที่ 1               (มีนาคม –กรกฎาคม 2564)

 

          จัดทำโรงเพาะเห็ดเพิ่มเติมร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานที่บ้านหนองตาดตามุ่ง หมู่ 5 ในการล้อมผ้าสแลนและล้อมไพรหญ้าปิดแสงเพิ่มเติมรอบโรงเรือนเพื่อให้สภาพอากาศในโรงเรือนเหมาะสมแก่การเพาะเห็ด        ในบ่ายของวันที่ 4 สิงหาคม 2564 กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้

         – ปิดล้อมผ้าสแลนและไพรหญ้ารอบโรงเรือน-ทำการแยกเชื้อเห็ดที่เชื้อเดินยังไม่เต็มแยกกับเห็ดที่เชื้อเดินเต็มแล้วให้เป็นระเบียบ

          – ทำการแคะเปิดหน้าเห็ดนางฟ้าที่เชื้อเดินเต็มถุงหมดแล้วให้เรียบร้อยเตรียมรดน้ำออกดอกเก็บผลผลิตต่อไป

                                                                                   

                                       

 

ทีมผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกในชุมชนได้ทำการแคะเปิดหน้าเห็ดเชื้อที่เดินเต็มถุงแล้วเพิ่มเติมที่ บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา

 

                                       

        ผลผลิตที่เกิดขึ้น….

        – เกิดจากความร่วมมือ ความเอาใจใส่ดูแลเห็ดของสมาชิกในชุมชนจึงเกิดเกิดเห็ดออกดอกเก็บผลผลิต             จำนวนมาก

        – ด้วยผลผลิตที่มากขึ้น การจ่ายหน่ายเห็ดที่เพิ่มขึ้นทำให้สมาชิกในชุมชนมีการทำรายรับรายจ่ายกันในสมาชิกโดยการจดบันทึกลงสมุดบัญชีกลุ่ม           

          – การวิธีการดูแลของสมาชิกในกลุ่มคือการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในกลุ่มทำหน้าที่กันดูแลโรงเรือนเห็ด รดน้ำ เก็บผลผลิตและช่วยกันจำหน่ายเห็ด

            – แนวทางต่อยอดของสมาชิกในชุมชนคือการนำผลผลิตที่มากขึ้นไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่สร้างรายได้ที่มากขึ้นมาบริหารจัดการในสมาชิกชุมชน

 

       ข้อเสนอแนะอื่นๆ        

        1.ติดตามงานสม่ำเสมอเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่รับผิดชอบ

         2.ยอมรับและรับฟังข้อเสนอแนะของสมาชิกในทีมเพื่อความสามัคคีของทีมผู้ปฏิบัติงาน

         3.สร้างความเชื่อมั่นและเป็นหนึ่งอันเดียวกันให้กับสมาชิกในชุมชนว่าจะประสบผลสำเร็จ

 

อื่นๆ

เมนู