นางสาวธิดา คำหล้า

ประเภทประชาชน พื้นที่ได้รับมอบหมาย บ้านบุก้านตง ม.12 ต.แสลงพัน

ข้าพเจ้านางสาวธิดา คำหล้า ประเภทประชาชน HS06 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์สรุปผลการปฏิบัติผลการทำงานในรอบเดือนที่ผ่านมาและได้วางแผนปฏิบัติงานในเดือนกันยายนดังนี้
ตามที่ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและสภาพบริบททั่วไปของหมู่บ้านบุก้านตงทั้งระดับบุคลและครัวเรือน โดยลงพื้นที่ ปฏิบัติงานช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม 2564 พบว่าผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่อยู่ในภาวะที่เฝ้าระวังและติดตามเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระรอกที่ 4 ผู้นำและชาวบ้านมีการระมัดระวังและป้องกันคนในชุมชนมีการฉีดวัคซีนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการระบาดที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นทำให้ชุมชนได้รับผลกระทบมากกว่าเดิมส่งผลต่อการค้าขาย สินค้าทางการเกษตรเพราะชาวชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้ตกต่ำลงไปมากส่งผลกระทบทั้งทางตรงละทางอ้อมภายใต้สภาวะทีวิกฤตชาวชุมชน ม. 12 ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโรคโควิด 19
จากสภาวะดังกล่าวกล่าวชาวบ้านหรืเกษตรกรต้องประกอบอาชีพต่อไปในช่วงเดือนที่ผ่านชาวบ้านได้ใส่ปุ๋ยดูแลนาข้าว ควบคุมวัชพืช ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเพราะชาวบ้านต้องใช้เงินทุนในการทำเกษตร ในสภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ
อย่างไรก็ตามภายใต้สภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวทางด้านการพัฒนาชุมชนของโครงการยังคงต้องดำเนินต่อไปภายใต้สภาพปัญหา ซึ่งมีกระบวนการดำเนินการดังต่อไปนี้
1 .ได้ร่วมกับทีมสมาชิกผู้จ้างงานในโครงการจัดทำโรงเรือนต้นแบบเพาะเห็ดนางฟ้าที่ บ้านบุก้านตงพัฒนา ม . 16 ต.แสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 ครัวเรือน ประกอบไปด้วยจำนวนสองหมู่บ้านและประชาชนในชุมชนที่มีความสนใจจากนั้นยังมีทีมผู้จ้างงานในโครงการจำนวน 18 คนเข้าร่วมกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้
1 .สร้างโรงเรือนปรับปรุงต่อเติมโรงเรือนให้มีความเหมาะสม มั่นคงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ที่บ้านบุก้านตงพัฒนา (ม. 12 และ ม. 16 )
1. 1 รวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อดำเนินการสร้างต้นแบบในชุมชน
1 . 2 ประสานขอไม้ไผ่ ไม้ยูคาลิปตัส จากสมาชิกชุมชน
1 . 3 ประสานขอแรงงานจากทีมผู้จ้างงานและสมาชิกในชุมชน
1. 4 นำวัสดุในท้องถิ่นมาทำการสร้างโรงเรือน เช่นไม้ไผ่ ไม้ยูคาลิปตัส สังกะสีมือสอง
1. 5 จัดทำและจัดวางก้อนเห็ดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความสะดวกในการดูแลและเก็บผลผลิต
1. 6 จัดทำคลิปวีดีโอการผลิตเห็ดนางฟ้าเพื่อสร้างอาชีพในชุมชน
1. 7จัดทำผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม 01 , 02 และ 06 ลงในแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยในรอบการประเมินครั้งที่ 1

จากการติดตามผลการดำเนินงานรอบที่ผ่านมาทำให้ทราบว่าชาวชุมชนทั้งสองหมู่บ้านมีการร่วมมือร่วมแรงสามัคคีกันเป็นอย่างดีและเราได้ให้ตัวแทนทีมสมาชิกได้ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายจากการเก็บผลผลิตเห็ด จึงทำให้ทราบว่าสมาชิกมีรายได้จากการจำหน่ายเห็ดและสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ด้วย
จากการที่ข้าพเจ้าได้ติดตามการสร้างเครือข่ายในการจำหน่ายเห็ดของกลุ่มสมาชิกบ้านบุก้านตงและบ้านบุก้านตงพัฒนามีรายละเอียดดังนี้
2. การจัดทำบัญชีครัวเรือน รายรับ -รายจ่าย
1. มีตัวแทนในกลุ่มจัดทำบัญชีในแต่ละวัน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
2 . ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
3. สมาชิกได้นำเห็ดจำหน่ายในชุมชนก่อนแล้วจึงนำไปจำหน่ายในชุมชนใกล้เคียง

การจัดทำบัญชีครัวเรือนข้าพเจ้าแนะนำกลุ่มสมาชิกให้ทำแบบเรียบง่ายตามความเข้าใจและรับรู้ทุกคนในทีมสมาชิก
2.ติดตามระบบการผลิตและการตลาดในกลุ่มผลิตเห็ดนางฟ้าขงพื้นที่ชุมชนบุขี้เหล็กและบ้านแสลงพัน กลุ่มชุมชนดังกล่าวได้ดำเนินการลงเห็ดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564
3. ชุดความรู้คำแนะนำของวิทยากร (คุณภัทร ภูมรา)
3.1 การทำโรงเรือนเห็ดนางฟ้า แข็งแรงมั่นคง สะอาด อากาศเหมาะสม
3.2 สอนเทคนิคการเก็บเห็ดนางฟ้า และการเปิดดอก การให้น้ำ การระวังแมลงต่างๆรวมถึงมดมาวางไข่ในก้อนเชื้อเห็ด

4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอาชีพในท้องถิ่นและเลือกต้นแบบในการพัฒนาชุมชน
1.การติดตามให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติ และการพัฒนากลุ่มสมาชิกเพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย
2. สภาวะที่โควิด 19 ระบาดค่อนข้างหนักเป็นอุปสรรคทั้งการฝึกอบรมและการลงพื้นที่ภาคสนาม
3.ปัญหาการทำบัญชีในกลุ่มสมาชิกแก้ไขโดยการทำบัญชีแบบเรียบง่ายให้เข้าใจในกลุ่มสมาชิก

ภาพประกอบกิจกรรมการ
โดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมจำนวน 5 คน

จากตัวแทนสมาชิกครัวเรือนของบ้านบุก้านตง หมู่ที่12
ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอาชีพจากการเพาะเห็ดฟางและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากฟางข้าวและเปลือกมันสำปะหลัง

รายชื่อสมาชิกในชุมชนที่เข้าร่วมจำนวน 5 ครัวเรือนดังนี้
1.นางไผ่ แสงสำโรง ม. 12
2.นางวิไลรัตน์ เนียนสันเทียะ ม. 12
3.นางอนงค์ ห้วยทอง ม. 12
4.นางประยูร ภาคะ ม. 12
5.นางสวรรค์ เนียนสันเทียะ ม. 12
6.นางพรจันทร์ บุญทอง ม. 16
7.นางประยูร ภาคะ ม. 16
8.นางพัชรีพร ภาคะ ม. 16
9.นางอัมพร โพนรัตน์ ม.16
10.นางเสาร์ จันโสดา ม. 16


อื่นๆ

เมนู