1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS06-การจัดทำโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน ณ บ้านบุก้านตงพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

HS06-การจัดทำโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน ณ บ้านบุก้านตงพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

บทความรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน (เดือนสิงหาคม)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย)

           ข้าพเจ้านางสาววนิดา เชาวนกุล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ HS06 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ณ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 3 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

           ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมสมาชิกผู้ปฏิบัติงานตำบลแสลงพัน จำนวน 18 คน   เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 จัดทำโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า ที่บ้านบุก้านตงพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีชาวบ้านกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 10 คน กลุ่มเป้าหมายได้ดำเนินการปรับปรุงร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานดังนี้

  – ต่อเติมโรงเรือนเพาะเห็ดให้มีความมั่นคง มีความเหมาะสม มีสภาพอากาศที่เหมาะสม

  – ประสานขอแรงงานจากทีมผู้ปฏิบัติงาน และสมาชิกกลุ่มเป้าหมายในชุมชน

  – ประสานขอไม้ไผ่ ไม้ยูคาลิปตัส จากสมาชิกกลุ่มเป้าหมายในชุมชน

  – จัดวางก้อนเห็ดบนชั้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความสะดวกในการดูแลและการเก็บผลผลิต

  – จำนวนเห็ด 800 ก้อน

  – รับฟังคำแนะนำจากวิทยากร เพื่อให้สมาชิกชุมชนผู้ดูแลนำไปปฏิบัติดูแลให้ถูกวิธี

         สมาชิกชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อนำไปปฏิบัติ ในการดูแล บำรุงรักษา ผลผลิตมีการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้สร้างรายได้เกิดขึ้นแก่ชุมชน ชุมชนมีการสับเปลี่ยนเวียนกันดูแลบำรุงรักษา ฉีดน้ำ ผลจากการจำหน่ายเห็ดในระยะเวลา 8 วัน จำหน่ายได้ 1,840 บาท ค่าใช้จ่าย 100 บาท ได้มีการวางแผนนำรายได้จากผลผลิตนำมาต่อยอดซื้อก้อนเห็ดเพื่อเพิ่มจำนวนผลผลิตให้มากขึ้นเพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนและชุมชน

         วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13:00 น. ลงพื้นที่บ้านหนองตาดตามุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับทีมสมาชิกผู้ปฏิบัติงาน และสมาชิกชุมชน ได้ทำการเปิดหน้าเห็ด และล้อมไพหญ้ารอบๆโรงเรือนเห็ดเข้าร่วมกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี

            

   

          แนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือน (รายรับ-รายจ่าย) กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านหนองตาดตามุ่ง (3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองตาดตามุ่ง หมู่ที่ 5 บ้านแสลงพัน หมู่ที่ 7 บ้านแสลงพัฒนา หมู่ที่ 14) กลุ่มเพาะเห็ดบ้านบุขี้เหล็ก (3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบุขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านบุขี้เหล็กพัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา หมู่ที่ 17) และกลุ่มเพาะเห็ดบ้านบุก้านตง (2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบุก้านตง หมู่ที่ 12 บ้านบุก้านตงพัฒนา หมู่ที่ 16) แนะนำการดูแล ติดตามบำรุงรักษา การจำหน่าย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดในชุมชนบ้านหนองตาดตามุ่ง หมู่ที่ 5 แนะรายรับ-รายจ่าย โรงเรือนบ้านหนองตาดตามุ่ง

 

                                       จำนวนก่อนเชื้อเห็ด   1000  ก้อน

                                       วันที่              กิโลกรัม          บาท

                                      16 กค. 64         0.7                60

                                      17 กค. 64         0.5                40

                                      18 กค. 64         3                 260

                                      19 กค. 64         3                 240

                                      20 กค. 64         2                 160

                                      21 กค 64          0.7                60

                                      27 กค. 64         1.8               144

                                      28 กค. 64         1.2                 96

                                      30 กค. 64         3.2               284

                                      5 สค. 64           0.5                 40

                                      6 สค. 64           0.25               20

                                      7 สค. 64           0.5                 40

                                      12 สค.64           0.5                40

                                      13 สค. 64         1.4                112

                                      14 สค. 64         8.8                850

                                      15 สค. 64        12.2             1,010

                                      16 สค. 64          6                 490

                                      รวม                46.25           3,946

                                   ซื้อถุงหิ้ว   35 บาท    คงเหลือ      3,911

 

จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแบบ 01,02,06 ลงในแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัย ในรอบการประเมินครั้งที่ 1 ( กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564) เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสมาชิกทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลแสลงพัน จำนวน 18 คน

วีดีโอประจำเดือนสิงหาคม 2564

อื่นๆ

เมนู