รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน

โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(๑ตำบล๑มหาวิทยาลัย)ประจำเดือนสิงหาคม 2564นางสาววรัญญา  พิมพ์เชื้อประเภทประชาชน พื้นที่รับผิดชอบบ้านแสลงพันหมู่7 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์หลักสตูร:HS06-สร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานตำบลแสลงพันได้ลงพื้นที่สร้างโรงเรือนเพาะเห็ดที่บ้านบุก้านตงหมู่12และบุก้านตงพัฒนาหมู่16ตำบลแสลงพันอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์มีชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายจำนวน10คนและประชาชนที่สนใจที่สนใจอีกจำนวน5คนนอกนั้นยังมีทีมผู้จ้างงานในโครงการจำนวน18คนเข้าร่วมในโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้

เมื่อวันที่4สิงหาคม2564ข้าพเจ้าและทีมปฏบัติงานได้ลงพื้นที่สร้างโรงเรือนเพาะเห็ดร่วมกับชาวบ้าน  บ้านบุก้านตงหมู่12และบ้านบุก้านตงพัฒนาหมู่16โดยชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีซึ่งในสภาพทั่วไปในชุมชนยังอยู่ในสภาวะการเฝ้าระวังโรคโควิด19ประกอบกับช่วงนี้เศรษกิจตกต่ำอย่างมากเนื่องจากชาวบ้านได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19ชาวบ้านจึงให้ความสนใจที่จะทำการเพาะเห็ดนี้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับครอบครัวในช่วงสถานะการณ์เช่นนี้       ผลผลิตในช่วงแรกยังได้ไม่เยอะเท่าที่ควรต้องค่อยเป็นค่อยไป  ปัญหาที่พบสภาพอากาศไม่เอื้อยอำนวยเพราะเป็นช่วงฤดูฝนจึงทำให้การลงพื้นที่ปฏิบัติงานชงักทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ที่ระบาดเพิ่มมากขึ้นชาวบ้านและผู้นำชุมชนยังคงกังวลใจเป็นอย่างมาก  สภาพโรงเรือนต้องปรับปรุงต่อเติส่สมโรงเรือนให้มีความมั่นคงและสภาพอากาศที่เหมาะสม

ส่วนแนวทางแก้ไขต้องคอยให้คำปรึกษาแก่สมาชิกแนะนำแนวทางการดูแลเห็ดรับคำแนะนำจากวิทยากร  บันทึกคำแนะนำจากวทยากรและนำเผยแพร่แก่สมาชิกชุมชนผู้ดูแลโรงเรือนเห็ดเพื่อนำไปปฏิษัติให้ถูกต้อง  เมื่อเราดูแลได้ดีแล้วเห็ดออกดอกเพิ่มมากขึ้นเราก็สามารถนำไปขายและขยายเห็ดได้มากขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดเพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

ในวันเดียวกันข้าพเจ้าและทีมผู้ถูกจ้างงานได้ลงพื้นที่ ที่บ้านหนองตาดตามุ่งเพื่อไปช่วยชาวบ้านเปิดดอกเห็ดโรงเรือนนี้มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน14คนมี3หมู่บ้านได้แก่บ้านแสลงพันหมู่7บ้านแสลงพันพัฒนาหมู่14และบ้านหนองตาดตามุ่งหมู่5ซึ่งตอนนี้เห็ดเริ่มงอกและได้ทำการเก็บขายบ้างแล้วข้าพเจ้าและทีมผู้รับผิดชอบได้แนะนำให้สมาชิกทำรายรับรายจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละวันเก็บเห็ดได้กี่กิโลกรัมเป็นเงินเท่าไหร่เดือนหนึ่งได้กำไรเท่าไหร่

ขั้นตอนการดูแลเห็ดให้หมั่นรดน้ำผ่านก้อนเห็ดทั้งเช้าและเย็นให้คอยระวังไม่ให้มีแมลงเข้ามารบกวนคอยพลิกก้อนเห็ดให้ได้เดือนล่ะครั้งเพื่อกระตุ้นเชื้อเห็ดให้เดินออกดอกไว หลังจากที่ได้เก็บเห็ดแล้วก็นำเห็ดไปจำหน่ายในชุมชนในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดเพื่อให้คนในชุมชนได้ซื้อในราคาถูก

ส่วนการแปรรูปกำลังศึกษาอยู่มีหลายเมนูมากที่แปรรูปจากเห็ดนางฟ้ารอดูว่าสถานะการณ์โควิด19เบาบางก่อนค่อยถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านในขั้นตอนต่อไป

ข้าพเจ้าได้ร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแบบ01,02และ06ร่วมกับทีมผู้จ้างงานเพื่อลงในแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยในรอบการประเมินครั้งที่1(มีนาคม-กรกฏาคม 2564)

ภาพกิจกรรมการสร้างโรงเพาะเห็ดที่บ้านบุก้านตงหมู่12,16

ภาพกิจกรรมเปิดดอกเห็ดที่บ้านหนองตาดตามุ่งหมู่5

 

ภาพกิจกรรมปรับปรุงโรงเพาะเห็ดที่บ้านหนองตาดตามุ่ง

 

 

 

วีดีโอประจำเดือนสิงหาคม

 

 

อื่นๆ

เมนู