โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย)

การจ้างงานการจัดทำข้มูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (DigitizingGovernment Data) ของกรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไท

                                                                                    นางสาวขวัญภิรมย์  บัวชุม

                                                                                                    บัณฑิต กพร.

                                                                         สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ

สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขาลำปลายมาศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           รายละเอียดการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน

ในการทำงานในสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศประจำเดือนกันยายน ได้มีการวางระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอน คือ ในระบบการทำงานจะเริ่มตั้งแต่การที่ประชาชนได้เข้ามาทำนิติกรรมต่างๆกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เช่นการทำนิติกรรมให้  ขาย การจำนอง เป็นต้น ซึ่งประชาชนทุกคนที่เข้ามาทำนิติกรรมต้องเตรียมเอกสารสำคัญคือ บัตรประชาชนตัวจริง ทะเบียนบ้านตัวจริง โฉนด และน.ส.๓ ก ที่จะนำมาทำนิติกรรม ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิโฉนด น.ส.๓  น.ส.3 ก น.ส.3 โดยการตรวจสอบนี้ดูจากความถูกต้อง ครบถ้วนของโฉนด ให้ใหม่และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยดูจาก หน้าสำรวจว่ามีการเลขหน้าสำรวจ เลขที่ดิน เลขโฉนด ซ้ำกันหรือไม่ ถ้ามีการซ้ำกันเกิดขึ้นต้องแก้ไขในส่วนที่ถูกต้อง และในใหม่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยในส่วนของเดือนกันยายนนี้ได้ตรวจสอบความถูกต้องของโฉนด อำเภอลำปลายมาศ อำเภอหนองหงส์ อำเภอชำนิ จำนวนไม่น้อยกว่า 250 แปลง

การนำเข้าภาพลักษณ์ของโฉนด น.ส.3 ก โดยจะมีการนำเข้าภาพลักษณ์ทุกๆวัน เนื่องจากประชาชนได้เข้ามาทำนิติกรรมที่สำนักงานในทุกๆวัน ได้มีการแก้ไขหน้าสารบัญจดทะเบียนอยู่เสมอ จึงต้องทำการนำเข้าภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่สมอ โดยในเดือนกันยายนได้มีการนำเข้าภาพลักษณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1,550 แปลง การปรับปรุงสารบบ โดยการปรับปรุงสารบบจะปรับปรุงในทุกๆวันทั้งโฉนด และ น.ส.3 น.ส.3 ก เพื่อตรวจสอบว่าการทำนิติกรรมต่างๆ มีการลงข้อมูลในระบบของกรมที่ดิน ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่อย่างไร เช่นการตรวจสอบตามชื่อ ที่อยู่ว่าตรงกับในระบบหรือไม่ การทำนิติกรรมต่างๆได้มีการจำทะเบียนหรือไม่ การประเมินราคาที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างได้มีการลงระบบหรือไม่

ได้มีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

  1. ได้รับการฝึกฝนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน วิธีการใช้เครื่องใช้สำนักงาน และระบบโปรแกรมของสำนักงานที่ดิน เป็นต้น
  2. ได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับงานเอกสารต่างๆเช่น เอกสารสิทธิ ข้อมูลภาพลักษณ์ การออกโฉนด และหนังสือเกี่ยวกับการครอบครองที่ดิน เป็นต้น

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน ได้มีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น ในด้านการทำงานจึงได้มีการพร้อมรับมือกับมาตรการโควิด-19 เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้ามาทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศนี้มาจากต่างจังหวัดบ้าง คนในพื้นที่บ้าง ล้วนแต่เป็นพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด จึงมีมาตรการให้ข้าราชการ ลูกจ้างเข้ารับการฉีดวัคซีน เดือนนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาด โดยการหมั่นล้างมือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการที่สำนักงานที่ดิน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เพราะประชาชนที่เข้ารับบริการ เราไม่สามารถทราบได้ว่าท่านมาจากที่ไหน คนในพื้นที่หรือไม่ ได้มีการสอบถามประวัติการเดินทางก่อนมาที่สำนักงานเสมอ หากท่านใดมาจากพื้นที่เสี่ยง แต่ไม่มีเอกสารยืนยันว่าได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ให้ไปตรวจที่โรงพยาบาล และถ้าท่านใดได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วให้ท่านมาแสดงต่อพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศก่อนเข้ารับบริการ

กิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม 5 ส. เป็นกิจกรรมทำความสะอาดประจำวันพุธของสำนักงานปรับเปลี่ยนสถานที่ต่างๆเช่น จัดทำสวนผัก ปลูกดอกไม้ ทำความห้องเก็บสารบบ เป็นต้น

   

                 

อื่นๆ

เมนู