รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2564

การสร้างมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
นางสาวธิดา คำหล้า
ประเภทประชาชน พื้นที่ได้รับมอบหมาย บ้านบุก้านตง ม.12 ต.แสลงพัน

ข้าพเจ้านางสาวธิดา คำหล้า ประเภทประชาชน HS06 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์สรุปผลการปฏิบัติผลการทำงานในรอบเดือนที่ผ่านมาและได้วางแผนปฏิบัติงานในเดือนตุลาคมดังนี้
ตามที่ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและสภาพบริบททั่วไปของหมู่บ้านบุก้านตงทั้งระดับบุคลและครัวเรือน โดยลงพื้นที่ ปฏิบัติงานช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายน 2564 พบว่าผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่อยู่ในภาวะที่เฝ้าระวังและติดตามเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระรอกที่ 4 ผู้นำและชาวบ้านมีการระมัดระวังและป้องกันคนในชุมชนมีการฉีดวัคซีนประมาณ 70% ของคนในชุมชนเนื่องจากการระบาดที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นทำให้ชุมชนได้รับผลกระทบมากกว่าเดิมส่งผลต่อการค้าขาย สินค้าทางการเกษตรเพราะชาวชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้ตกต่ำลงไปมากส่งผลกระทบทั้งทางตรงละทางอ้อมภายใต้สภาวะทีวิกฤตชาวชุมชน ม. 12 ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโรคโควิด 19
จากภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวกล่าวชาวบ้านหรือเกษตรกรต้องประกอบอาชีพต่อไปตามสถานการณ์ในช่วงเดือนที่ผ่านชาวบ้านได้ใส่ปุ๋ยดูแลนาข้าว ควบคุมวัชพืช ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเพราะชาวบ้านต้องใช้เงินทุนในการทำเกษตร ในสภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ
อย่างไรก็ตามภายใต้สภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวทางด้านการพัฒนาชุมชนของโครงการยังคงต้องดำเนินต่อไปภายใต้สภาพปัญหา ซึ่งมีกระบวนการดำเนินการดังต่อไปนี้
1 .ได้ติดตามผลผลผลิตการดูแลให้คำแนะนำและควบคุมการอุณหภูมิในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าร่วมกับทีมสมาชิกผู้จ้างงานและกลุ่มสมาชิกในโครงการU2T ที่เป็นโรงเรือต้นแบบของหมู่บ้านก้านตงพัฒนา ม . 16 ต.แสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 ครัวเรือน ประกอบไปด้วยจำนวนสองหมู่บ้านและประชาชนในชุมชนที่มีความสนใจจากนั้นยังมีทีมผู้จ้างงานในโครงการจำนวน 18 คนและจัดทำรางงานผลการดำเนินงานโครงการรอบแรก(เดือนมีนาคม-กรกฎาคม) 2564เพื่อจัดทำรูปเล่มและนำเสนอรายงาน
2. ผู้ปฏิบัติงาน และทีม กลุ่ม สมาชิกจะนำเห็ดไปขายในชุมชนหรือระแวกใกล้เคียง เช่นตลาดนัดใกล้หมู่บ้านและกลุ่มสมาชิกรวมกลุ่มแปรรูปเห็ดนางฟ้า คือการทำแหนมจาก
3.ผู้ปฏิบัติงานได้ติดตามกิจกรรมของกลุ่มสมาชิกและให้คำแนะนำด้านการรดน้ำดูแลก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าควบคุมอุณหภูมิและหาช่องทางต่อยอดผลิตภัณฑ์ ซึ่งสมาชิกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

4.ได้แปรรูปผลิตภัณฑ์โดยการทำไส้กรอกเห็ดนางฟ้า แหนมเห็ดนางฟ้า น้ำพริกเห็ดนางฟ้า และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่นทำแหนมเห็ดเพื่อสุขภาพโดยการเพิ่ม สมุนไพรในส่วนผสม และข้าวไรซ์เบอรี่ในแหนม
5. ส่งเสริม การตลาดแบบออนไลน์กับกลุ่มสมาชิกเช่นขายในเฟสบุ้ค กลุ่มไลน์ ให้สมาชิกรวมถึงการใช้น้ำหมักชีวภาพในนาข้าว พืชผักสวนครัวลดต้นทุนการผลิต

6.ข้าพเจ้าได้ถ่ายภาพนิ่งและเคลื่อนไหวของกลุ่มสมาชิกเวลาปฏิบัติงานให้ให้ผู้รับ ผิดชอบ และทีมสมาชิกได้นำเสนอสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ

จากการติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนมีนาคม-กันยายนที่ผ่านมาทำให้ทราบว่าชาวชุมชนทั้งสองหมู่บ้านมีการร่วมมือร่วมแรงสามัคคีกันเป็นอย่างดีกลุ่มสมาชิกสามารถมีรายได้ในการจำหน่ายเห็ดลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนรวมถึงสร้างอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของบ้านบุก้านตงทั้งสองหมู่บ้านถือได้ว่าเป็นโครงการที่สามารถสร้างเสริมอาชีพให้ชุมชนได้อย่างแท้จริงและเราได้ให้ตัวแทนทีมสมาชิกได้ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายจากการเก็บผลผลิตเห็ดนางฟ้า จึงทำให้ทราบว่าสมาชิกมีรายได้จากการจำหน่ายเห็ดและสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ด้วย
จากการที่ข้าพเจ้าได้ติดตามการสร้างเครือข่ายในการจำหน่ายเห็ดของกลุ่มสมาชิกบ้านบุก้านตงและบ้านบุก้านตงพัฒนามีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดทำบัญชีครัวเรือน รายรับ –รายจ่าย
รายรับ –รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ของโรงเรือนเพาะเห็ดบ้านบุก้านตงพัฒนา ม.16

วัน/เดือน/ปี รายการ รายรับ (บาท ) รายจ่าย(บาท ) คงเหลือ

8/8 ขายเห็ด 280 – –
9/8 ขายเห็ดและซื้อถุง 240 40 –
10/8 ขายเห็ด 240 – –
11/8 ขายเห็ด 200 – –
12/8 ขายเห็ด 220 – –
13/8 ขายเห็ด 410 – –
14/8 ขายเห็ด 160 20 –
15/8 ขายเห็ด 60 10 –
16/8 ขายเห็ด 40 35 –
19/8 ขายเห็ด 80 – –
20/8 ขายเห็ด 60 – –
22/8 ขายเห็ด 20 – –
23/8 ขายเห็ด 40 – –
24/8 ขายเห็ด 70 – –
25/8 ขายเห็ด 120 – –
26/8 ขายเห็ด 70 – –
27/8 ขายเห็ด 60 – –
29/8 ขายเห็ด 120 – –
30/8 ขายเห็ด 120 – –
ยอดรวมแลค่าวัสดุต่างๆ 2420 1225
ยอดเงินคงเหลือ – – 1195

การจัดทำบัญชีครัวเรือนข้าพเจ้าแนะนำกลุ่มสมาชิกให้ทำแบบเรียบง่ายตามความเข้าใจและรับรู้ทุกคนในทีมสมาชิก
2.ติดตามระบบการผลิตและการตลาดในกลุ่มผลิตเห็ดนางฟ้าขงพื้นที่ชุมชนบุขี้เหล็กและบ้านแสลงพัน กลุ่มชุมชนดังกล่าวได้ดำเนินการลงเห็ดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564
3.ทีมและ ผู้ปฎิบัติงานได้ทำกิจกรรมการแปรรูปเห็ดนางฟ้า โดยการทำไส้กรอกจากเห็ดนางฟ้ากับกลุ่มสมาชิกทั้ง 3 หมู่บ้านในพื้นที่ หมู่ 7 ศาลาประชาคมบ้านแสลงพัน
4. ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่มาแนะนำวิธีการดูแลรักษาก้อนเชื้อเห็ด และการให้อาหารเสริมรดก้อนเชื้อเห็ด และร่วมกันแปรูปผลิตภัณฑ์การทำน้ำพริกจากเห็ดนางฟ้า ที่โรงเรือนบ้านบุก้านตงพัฒนา หมู่ วันที่ 11 กันยายน 2564
5. ได้รับมอบหมายให้ฝึกอบรมทีมสมาชิกในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านบุก้านตงทั้งสองหมู่บ้านชาวชุมชนให้ความสนใจเป็นอย่างดี โดยฝึกปฏิบัติการทำแหนมจากเห็ดนางฟ้ากับกลุ่มสมาชิก ได้นำไปจำหน่ายในชุมชนในระแวกใกล้เคียง และขายทางออนไลน์สิอโซเชียล

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอาชีพในท้องถิ่นและเลือกต้นแบบในการพัฒนาชุมชน
1.การติดตามให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติ และการพัฒนากลุ่มสมาชิกเพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย
2. สภาวะที่โควิด 19 ระบาดค่อนข้างหนักเป็นอุปสรรคทั้งการฝึกอบรมและการลงพื้นที่ภาคสนาม ทีมผู้ประสานงานจึงติดตามผ่านกลุ่มไลน์ สื่อโซเชียลต่างๆ
3.ปัญหาการทำบัญชีในกลุ่มสมาชิกโรงเรือนบ้านบุก้านตงพัฒนา หมู่ 16 แก้ไขโดยการทำบัญชีแบบเรียบง่ายให้เข้าใจในกลุ่มสมาชิก

4.ได้พัฒนาส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสมาชิกบ้านบุก้านตงทั้งสองหมู่บ้านโดยการแปรรูปเห็ดนางฟ้าโดยการทำน้ำพริก และแหนมจากเห็ดนางฟ้าพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เพิ่มสมุนไพรและข้าวไรซ์เบอรี่ในส่วนผสม

สูตรการทำแหนมเห็ดนางฟ้า (วัตถุดิบ)
เห็ดนางฟ้า 1 กิโลกรัม
ข้าวไรซ์เบอรี่ 1 -2 ขีด
เกลือป่น 1 ช้อนโต๊ะ
กระเทียมโขลก 1 ช้อนโต๊ะ
พริกสด
1.ทำความสะอาดเห็ด ล้างเห็ดแล้วปล่อยให้แห้งจากน้ำ
2.ฉีกเห็ดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำไปนึ่งให้สุก
3.เกลือ กระเทียม ข้าว เทรวมกันนำไปผสมกันกับเห็ดคลุกเคล้าให้เข้ากัน 3-5 นาที
4.บรรจุลงในถุงพลาสติก กันลมเข้าใช้ยางรัดให้แน่น
5.หากทำตอนเช้า สามารถรับประทานตอนเย็นได้ หากชอบรสเปรี้ยวประมาณ 1-2 วัน ชอบเผ็ดก็ทานกับพริกสดได้เลย

ภาพประกอบกิจกรรม
โดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมจำนวน 5 คน

จากตัวแทนสมาชิกครัวเรือนของบ้านบุก้านตง หมู่ที่12
ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอาชีพจากการเพาะเห็ดฟางและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากฟางข้าวและเปลือกมันสำปะหลัง

รายชื่อสมาชิกในชุมชนที่เข้าร่วมจำนวน 5 ครัวเรือนดังนี้
1.นางไผ่ แสงสำโรง ม. 12
2.นางวิไลรัตน์ เนียนสันเทียะ ม. 12
3.นางอนงค์ ห้วยทอง ม. 12
4.นางประยูร ภาคะ ม. 12
5.นางสวรรค์ เนียนสันเทียะ ม. 12
6.นางพรจันทร์ บุญทอง ม. 16
7.นางประยูร ภาคะ ม. 16
8.นางพัชรีพร ภาคะ ม. 16
9.นางอัมพร โพนรัตน์ ม.16
10.นางเสาร์ จันโสดา ม. 16

อื่นๆ

เมนู