1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS06-การจัดทำโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน ณ บ้านบุก้านตงพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

HS06-การจัดทำโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน ณ บ้านบุก้านตงพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

บทความสรุปผลการปฎิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณการ

โดยนางสาวอารียา วิลาศ ผู้ปฏิบัติงานประเภทกลุ่มนักศึกษา

บ้านหนองตาหล่า หมู่ที่8 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

********************************************************************

นักศึกษาที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาหล่า ในส่วนของตัวข้าพเจ้า และทีมงานอีกหนึ่งคนได้รับผิดชอบลงพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาหล่า ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเข้าร่วมจ้างงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตําบลแบบบูรณาการได้จัดทําโรงเรือนเพาะ เห็ดนางฟ้าที่บ้านบุก้านตง หมู่ที่ 12 และบ้านบุก้านตงพัฒนา หมู่ที่16 ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีชาวบ้านกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 10 ครัวเรือน กิจกรรมที่ดําเนินการในเดือนนี้มีดังนี้

  1. ทำโรงเรือนให้มีความเหมาะสม มั่นคง มีสภาพที่เหมาะสมต่อการเพาะเห็ดนางฟ้า
  2. แนะนำการดูแลการรักษา การจำหน่าย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดให้แก่ชาวบ้านผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
  3. จัดทำคลิบวีดีโอแนะนำการเพาะเห็ดเพื่อสร้างอาชีพ
  4. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแบบ 01,02,06 ลงในแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยในรอบการประเมินครั้งที่ 1 (มีนาคม –กรกฎาคม 2564)

ได้มีการประสานงานกับชุมชนเพื่อขอให้หาไม้ไผ่และเศษไม้ที่สามารถทำโรงเรือนมาใช้ในการทำสถานที่และขอแรงจากสมาชิกในชุมชนทีมสมาชิกผู้ปฏิบัติงานจัดทําชั้นวางเห็ดและจัดวางก้อนเชื้อเห็ดจํานวน 800ก้อน ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ผลผลิตที่เกิดขึ้นหลังทำโรงเรือนเห็ดบ้านบุก้านตงและบุก้านตงพัฒนา เห็ดจํานวน 800 ก้อน ภายในระยะเวลา 8 วัน ผลผลิต 23 กิโลกรัม ขายได้เป็นจำนวนเงิน 1840 บาท บ้านหนองตาดตามุ่งเห็ด 1000 ก้อน เป็นเวลา 17 วัน ผลผลิต 46.25 กิโลกรัม ขายได้จำนวนเงิน 3911 บาท

รายรับ-รายจ่าย โรงเรือนบ้านหนองตาดตามุ่ง

จำนวนก่อนเชื้อเห็ด   1000  ก้อน

 

วันที่             

 

กิโลกรัม         

 

บาท

16 กค. 64 0.7 60
17 กค. 64 0.5 40
18 กค. 64 3 260
21 กค 64 0.7 60
27 กค. 64 1.8 144
28 กค. 64 1.2 96
30 กค. 64 3.2 284
5 สค. 64 0.5 40
6 สค. 64 0.25 20
7 สค. 64 0.5 40
12 สค.64 0.5 40
13 สค. 64 1.4 112
14 สค. 64 8.8 850
15 สค. 64 12.2 1010
16 สค. 64 6 490
รวม 46.25 3,946

ดูแลรักษาและการเก็บผลผลิต

ก่อนการเปิดดอกควรนำก้อนเชื้อเห็ดมาวางไว้ประมาณ 3-4 วัน เห็ดนางฟ้าจะเปิดถุง  โดยเอาจุกสำลีออก นำก้อนไปเรียงซ้อนกัน  จะใช้ชั้นไม่ไผ่ตัว A หรือชั้นแขวนพลาสติกก็ได้ รดน้ำรักษาความชื้นให้มากในโรงเรือนให้มากกว่า 70 %  วันละ 2-6 ครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ  โดยฉีดสเปรย์น้ำเป็นฝอย ระวังอย่ารดน้ำเข้าในถุง  เพราะถุงอาจจะทำให้เห็ดเน่าและเสียเร็ว หลังจากบ่มเชื้อครบ 30-35  วัน  นำก้อนเชื้อเข้าสู่โรงเรือนเปิดดอก โดยแกะกระดาษเขี่ยข้าวฟ่างและสำลีออกให้หมด  ทำความสะอาดพื้นโรงเรือนรดน้ำให้ชุ่มวันละ 3  เวลา  คือ  เช้า  เที่ยง  เย็น เห็ดจะออกดอก  ได้ดีเก็บผลผลิตได้น้อย หลังจาก 4-15 วัน ดอกเห็ดเล็กๆ จะเกิด เก็บผล ผลิตไ ด้เมื่อดอก-บานเต็มที่ ได้มีการนําคําแนะนําจากวิทยากรแนะนําไปเผยแพร่ให้แก่ชาวบ้านเพื่อเป็นการปฏิบัติไปในทางเดียวกัน

แนวทางต่อยอดให้บ้านได้มองเห็นผลผลิตที่

1) ทำให้มีองค์ความรู้ในการแปรรูปเห็ด

2) ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด เช่น ลูกชิ้นเห็ด เห็ดทอด

3) การบรรจุผลิตภัณฑ์

แนะนําการทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้แก่หมู่บ้านบุก้านตง บุก้านตงพัฒนา หนองตาดตามุ่งและ บุขี้เหล็ก ผลผลิตที่เกิดขึ้น บ้านบุก้านตงและบุก้านตงพัฒนาการทำบัญชีครัวเรือนในด้านเศรษฐกิจ หรือการบันทึกรายรับรายจ่ายที่ทางราชการพยายามส่งเสริมให้ประชาชนได้ทำกัน นั่น เป็นเรื่องการบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันประจำเดือนว่า มีรายรับจากแหล่งใดบ้าง จำนวนเท่าใด มีรายจ่ายอะไรบ้าง จำนวนเท่าใด ในแต่ละวัน สัปดาห์ เดือน และ ปี เพื่อจะได้เห็นภาพรวมว่า ตนเองและหมู่บ้านมีรายรับเท่าใด รายจ่ายเท่าใด คงเหลือเท่าใดจากการทำโรงเรือนเห็ด

 

ภาพกิจกรรมกสรสร้างโรงเรือนเห็ด

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู