โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

หลักสูตร HS06-การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

          ข้าพเจ้านางสาวดวงฤทัย อัมราสกุลสมบัติ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ บ้านบุขี้เหล็ก ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ได้ประชุมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อสรุปและถอดบทเรียนเพื่อหาแนวทางพัฒนาโครงการสร้างรายได้ จากการประชุมครั้งนี้ ได้มีการนำเสนออาชีพที่ได้จากการแปรรูปจากเศษวัสดุ ได้ดังนี้ การทำปุ๋ยบำรุง ปรับปรุงดิน โดยการนำเศษใบไม้ ฟาง เศษอาหาร มาใช้เป็นส่วนประกอบ และการทำเห็ด โดยใช้ฟาง ขี้เลื้อย มาเป็นส่วนประกอบ ดังนั้นอาจารย์จึงได้มอบหมายงานให้ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านในชุมชน เพื่อหาอาสาสมัครร่วมฝึกอบรมโครงการ ชุมชนละ 3-4 คน หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ได้ประชุมอีกครั้งเพื่อติดตามงานที่ได้มอบหมาย และสรุปงาน ประจำเดือนเมษายน

         หลังจากที่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล พบว่าชาวบ้านมีความสนใจในโครงการ เพื่อจะได้พัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน โดยการทำเห็ดนั้น จะมีฟางแห้ง มูลสัตว์ หรือ เชื้อเห็ด มาเป็นส่วนประกอบ ส่วนการทำปุ๋ยนั้น เป็นการนำเศษอาหาร ใบไม้ ฟาง และมูลสัตว์มาเป็นส่วนประกอบ ซึ่งการทำปุ๋ยและเห็ดนอกจากจะได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ปลอดภัยและได้เห็ดมาบริโภคแล้ว ยังสามารถนำมาใช้เป็นกิจกรรมยามว่างร่วมกันภายในครอบครัว หรือ ในชุมชน เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพได้อีกด้วย

 

ประชุมวันที่ 22 มีนาคม 2564

ลงพื้นที่

ประชุมวันที่ 5 เมษายน 2564

อื่นๆ

เมนู