โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.  

หลักสูตร HS06-การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

             ข้าพเจ้านางสาวดวงฤทัย อัมราสกุลสมบัติ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ บ้านบุขี้เหล็ก ตำบลแสลงพัน           อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพบว่า ในช่วงการระบาดของโควิด-19 รอบนี้ ชาวบ้านในชุมชนบ้านบุขี้เหล็ก บางหลังคาเรือนต้องหยุดทำการค้าขาย บางหลังคาเรือนก็ยังค้าขายต่อไป และต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง ไม่ไปอยู่ในสถานที่ที่ผู้คนอยู่จำนวนมาก เพื่อความปลอดภัย นอกจากโควิด-19 แล้ว ในช่วงนี้เข้าสู่ช่วงหน้าฝน ฤดูแห่งการทำนา อาชีพที่เกิดขึ้นก็คือ การไถนาและ รับจ้างหว่านข้าว เป็นต้น ซึ่งเป็นอีกอาชีพที่ช่วยให้มีรายได้ให้ครอบครัว

การลงพื้นที่ชุมชนในตำบลแสลงพัน เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 • มอบหน้ากากอนามัย สบู่ เจลแอลกอฮอล์ และ    สเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ทำความสะอาดมือ พร้อมทั้งสอนขั้นตอนการใช้อย่างถูกต้อง
 • ทำความสะอาดพื้นที่ สถานที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่มีประชาชนรวมกลุ่มกันอยู่จำนวนมาก เช่น วัด ร้านค้าในชุมชน และศาลาประชาคม โดยทำการ ปัดฝุ่นชั้นวาง โต๊ะ เก้าอี้ กวาดพื้น กวาดเศษใบไม้บริเวณลานวัด เช็ดชั้นวาง โต๊ะ เก้าอี้ ถูพื้น จัดสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 • เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนตามหลังคาเรือนให้ลงทะเบียนรับวัคซีน โควิด-19 และติดป้ายประชาสัมพันธ์ ในชุมชน

  ลงพื้นที่ฝึกอบรมสร้างอาชีพให้กับกลุ่มประชาชนเป้าหมายอบรมครั้งที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรื่องการเพาะเห็ด และการทำน้ำหมักชีวภาพ ณ วัดป่าแสลงพัน อบรมตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน 5 หมู่บ้าน จำนวน 24 คน ได้แก่

 •   บ้านหนองตาดตามุ่ง หมู่5 จำนวน 6 คน ได้แก่ 
 •  นายแสน หวานเขียง     – นายวีรชัย แซกรัมย์
 •  นางสุนีย์ พลังมาก         – นายทองสุข ชัยสิทธิ์
 •  นางทองใหม่ อุทัย         – นางสาวสุพรรณี จันทะเมนชัย
 •   บ้านแสลงพัน หมู่7 จำนวน 5 คน ได้แก่
 •  นางสำราญ เลิศล้ำ        – นางสมภาร คำบาง
 •  นางทองยุทธ ทูลไธสง   – นางหัด สมานมิตร
 •  นางอมร แก้วกัลยา
 •   บ้านแสลงพันพัฒนา หมู่14 จำนวน 3 คน ได้แก่
 •   นางธิดา สีหาจันทร์       – นางปัด ฝาสูงเนิน
 •   นางสมัย คุณสาร  
 •   บ้านบุก้านตง หมู่12 จำนวน 5 คน ได้แก่ 
 •   นางไผ่ แสงสำโรง         – นางวิไรรัตน์ เนียนสันเทียะ    
 •   นางอนงค์ ห้วยทอง      – นางประยูร ภาระ
 •   นางสวัน เนียนสันเทียะ
 •   บ้านบุก้านตงพัฒนา หมู่16 จำนวน 5 คน ได้แก่
 •   นางเภา เสื่อซ่อนโพรง   – นางเสาร์ จันโสดา
 •   นางอัมพร โพนรัตน์       – นางสาวพรจันทร์ บุญทอง
 •   นางสาวพัชรีพร ภาดะ

      ครั้งนี้ได้มีวิทยากรจากสวนเห็ดครูอ๋อย คุณภัทร ภูมราและทีมงาน มาอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มประชาชน สอนการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การกรอกขี้เลื่อยใส่ถุงไว้สำหรับผลิตก้อนเชื้อเห็ด การทำเห็ดทอด การหยอดเชื้อเห็ด และการทำน้ำหมักชีวภาพ การทำจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย

การอบรมในครั้งนี้ ชาวบ้านมีความสนใจในกิจกรรมที่ทำ อีกทั้งทีมงานก็ได้รับความรู้จากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย อย่างเช่นขั้นตอนการดูแลเห็ด การตัดใย การให้น้ำ การเก็บเห็ดไว้สำหรับบริโภค หรือจำหน่าย

     

อบรมครั้งที่ 3 วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านสามเขย เป็นการอบรมสมาชิกกลุ่มย่อยเพื่อให้ตัวแทนที่เข้าอบรมอาชีพในรอบแรกถ่ายทอดสู่สมาชิกในชุมชน เรื่องการเพาะเห็ดฟาง และการทำน้ำหมักชีวภาพ ได้แก่ กลุ่มประชาชน 2 หมู่บ้าน จำนวน 11 คน 

 •  บ้านหนองผักโพด หมู่4 จำนวน 6 คน ได้แก่
 • นายอนุสรณ์ บุญเลิศ     – นายพงษ์เพชร ผ่านสอน
 • นายประเสริฐ ทับผา     – นายณรงค์ ในสูงเนิน
 • นายนิคม สุขประเสริฐ   – นายเชิดชัย ชัยปัญหา
 •  บ้านสามเขย หมู่13 จำนวน 5 คน ได้แก่
 • นายวิชิต พิมพ์พันธ์       – นายเฉลียว ไชยเพชร 
 • นางสมทรง วงศ์สาลี      – นายบุญเลิศ ยุทธพันธ์
 • นางสำเนียง รุ่งแสง 

    

 อบรมครั้งที่ 4 วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาข้างองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน เป็นการอบรมสมาชิกกลุ่มย่อยเพื่อให้ตัวแทนที่เข้าอบรมอาชีพในรอบแรกถ่ายทอดสู่สมาชิกในชุมชน เรื่องการเพาะเห็ดฟาง และการทำน้ำหมักชีวภาพ ได้แก่กลุ่มประชาชน 4 หมู่บ้าน จำนวน 21 คน 

 • บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่9 จำนวน 6 คน
 • นางบัวเรียน วงค์แก้ว     – นางหนูดอง ภูสมศรี
 • นางบัวแสง พิมพ์โคตร   – นายสมศักดิ์ พิมพ์โคตร
 • นางบัวผัน ชอบรัมย์       – นางสาวไพบูลย์ พรมพิลา
 • บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่10  จำนวน 5 คน
 • นายกุลเกษม ปพรภานนท์    – นายรอด ชอบรัมย์
 • นายดนัย นาครินทร์              – นายสุรัตน์ อินไธสง
 • นายหนูนา ศรีทัพไทย
 • บ้านหนองระนาม หมู่2 จำนวน 5 คน
 • นางโยทะกา บัวงาม      – นางสำอางค์ บุตรธิยากลัด
 • นางสุรัตวดี แสงเงิน       – นางสำลี อักษรณรงค์
 • นางทน ทองศรี
 • บ้านหนองตาหล่า หมู่8 จำนวน 5 คน
 • นายเอื้อน การัมย์           – นายกิตติภาพ บุญลาภศิลาสี
 • นายเตี๊ยม วโสรัมย์         –  นายสงกา ศรีสมพร
 • นายศาคม โสภาคะยัง

 

อบรมครั้งที่ 5 วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ณ ศาลา SMLหนองน้ำบ้านหนองสรวง เป็นการอบรมสมาชิกกลุ่มย่อยเพื่อให้ตัวแทนที่เข้าอบรมอาชีพในรอบแรกถ่ายทอดสู่สมาชิกในชุมชน เรื่องการเพาะเห็ดฟาง และการทำน้ำหมักชีวภาพ ได้แก่ กลุ่มประชาชน 3 หมู่บ้าน จำนวน 13 คน 

 • บ้านโคกใหม่ หมู่1 จำนวน 5 คน
 • นางสาวสมัย จันทรลักษณ์      – นายบุญเมือง ผาคำ
 • นางนันทนา ขงรัมย์                – นางวิลัยลักษณ์ ขงรัมย์
 • นายพิชิต ขอมา
 • บ้านหนองสรวง หมู่3 จำนวน 3 คน
 • นางสาวณัฐจิตรา เสนานอก    – นางประครอง สีหานู
 • นางสาวปณิดา ชาติมนตรี
 • บ้านโคกใหม่พัฒนา หมู่15 จำนวน 5 คน
 • นายจำรัส วงค์ธรรม             – นายสาคร ประทุม
 • นายทองมูน ประทุม            –  นายโพธิ์ เสาแก้ว
 • นายสุดใจ เขียวอ่อน

           

การอบรมครั้งที่ 6 วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ ศาลากลางบ้าน บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา หมู่17 เป็นการอบรมสมาชิกกลุ่มย่อยเพื่อให้ตัวแทนที่เข้าอบรมอาชีพในรอบแรกถ่ายทอดสู่สมาชิกในชุมชน เรื่องการเพาะเห็ดฟาง และการทำน้ำหมักชีวภาพ ได้แก่ กลุ่มประชาชน 3 หมู่บ้าน จำนวน 14 คน 

 • บ้านบุขี้เหล็ก หมู่6 จำนวน 5 คน 
 • นายไสว เวชวรรณ์        – นายจันศรี ศรีเจริญ
 • นายสังวาล แซงรัมย์     – นางคำแปง คดีเจือ
 • นางพันธ์ ดารสรัมย์
 • บ้านบุขี้เหล็กใหม่ หมู่11 จำนวน 4 คน
 • นายสำราญ โสดาปัตชา     – นายหนูสิน พิมเสนา
 • นายบุญเสริม จุมทอง         – นางสมศรี หาลากรณ์
 • บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา หมู่17 จำนวน 5 คน
 • นางคำเนียง ทราบรัมย์         – นายสนอง แซงรัมย์
 • นายสังวาลย์น้อย แก้วกล้า   – นางอำนวย มาลัยสวรรค์
 • นายประวิทย์ เมืองลาม

 

อาชีพที่อบรม

          การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

            วัสดุเพาะ

 • ก้อนเชื้อเห็ดฟาง 
 • ตะกร้า
 • ฟางข้าวที่แช่น้ำเปล่า 1 คืน
 • ถุงพลาสติกสำหรับคลุม
 • อาหารเสริมเห็ด (ถ้ามี)
 • แป้งมันหรือแป้งข้าวเหนียว
 • มูลวัวหรือมูลควายตากแห้ง
 • รำอ่อน
 • บัวรดน้ำ 

ขั้นตอนการผสมเชื้อเห็ดฟาง

 • นำเชื้อเห็ดฟางออกมาขยี้กับแป้ง รำละเอียด อาหารเสริมเห็ด (ถ้ามี) อย่าใส่อาหารเสริมมากเกินไป จะทำให้เน่าเสียได้
 • นำส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
 • ใส่ฟางข้าวที่ผ่านการแช่น้ำไว้แล้วลงไปในตะกร้า กดให้พอแน่น
 • จากนั้นโรยมูลวัวหรือมูลควายแห้งทับบนฟาง
 • โรยเชื้อเห็ดฟางที่ผสมไว้แล้วโรยขอบๆตะกร้า นับเป็น ชั้นที่1 เรียบร้อย
 • ทำชั้นที่ 2 3 และ4 ขึ้นอยู่กับขนาดของตะกร้า
 • โดยชั้นสุดท้าย ให้โรยเชื้อเห็ดให้ทั่ว แล้วใช้ฟางทับไว้ไม่ต้องแน่น
 • รดน้ำ ให้พอเปียกทั่ว จากนั้นคลุมด้วยถุงพลาสติกไม่ให้ลมเข้า 4 วัน ( ถ้าอากาศเย็นให้ยืดเป็น 5-6 วัน)

ขั้นตอนการตัดเส้นใย

 • หลังจากครบวันที่กำหนดแล้ว ให้เปิดพลาสติก แล้วรดน้ำที่กองฟางพร้อมกับทำช่องระบายอากาศแล้วคลุมไว้เหมือนเดิม
 • เช็คกองเห็ดเป็นระยะ ถ้าฟางแห้งให้รดน้ำ จากนั้น4 วัน  เตรียมเก็บดอกเห็ดได้

       การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย

      วัสดุอุปกรณ์

 • หน่อกล้วย 3 กิโลกรัม
 • กากน้ำตาล  1 กิโลกรัม
 • ถังสำหรับเก็บแบบมีฝาปิด

      วิธีทำ

 • สับหน่อกล้วยให้ละเอียดใส่ลงถัง 
 • นำกากน้ำตาลเทลงถัง 
 • คนส่วนผสมให้เข้ากัน หมักไว้ 7 วัน

   ประโยชน์ ป้องกันเชื้อรา ดินร่วนซุย กำจัดกลิ่นเหม็น ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ

 

จากการลงพื้นที่อบรมการเพาะเห็ด และการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มประชาชนในครั้งนี้ พบว่าประชาชนที่เข้าร่วมการอบรมมีความร่วมมือในการทำกิจกรรม ทีมผู้ปฏิบัติงานให้ข้อมูลโครงการฯ ที่ชัดเจน ครบถ้วน รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อโครงการฯ มากขึ้น ทีมผู้ปฏิบัติงานพร้อมสนับสนุนผลักดันโครงการที่ทำอยู่ ให้เป็นหลักสูตรระยะสั้น และแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเพาะเห็ด และน้ำหมัก ให้เป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อให้เกิดรายได้ และการประกอบอาชีพในชุมชน และครัวเรือน

 

อื่นๆ

เมนู