รายงานผลการปฎิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

บ้านโคกใหม่ หมู่ที่1 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นาย สราญจิต อินทราช

ประเภทประชาชนทั่วไป

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ วันที่24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ตามหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้รับผิดชอบประจำเดือนนี้สำหรับหมู่บ้านแรก ได้แก่ บ้านโคกใหม่ โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง วัด และตลาดชุมชน ซึ่งได้นำแบบสอบถาม 01 02 และ 06 เพื่อสำรวจข้อมูลตามสถานที่ต่างๆ โดยชุมชนแห่งนี้มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว ปลูกพืชผักหลากหลายชนิด

ส่วนมากในชุมชนจะเป็นการทำเกษตรกรรม ปลูก แคนตาลูป ซึ่งมีเยอะมากในชุมชน แต่ ประชาการส่วนใหญ่ภายในชุมชน เน้นที่จะไปหางานทำในเมืองมากกว่า

การลงพื้นที่จึงทำให้พบเจอ ผู้ที่ให้ขจ้อมูลได้น้อย ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้มีทั้งวิกฤติและโอกาสทำให้ทราบถึงปัญหาของชุมชนที่ประสบอยู่ ได้เรียนรู้ทั้งจากผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีประสบการณ์ในชุมชน ทำให้ทราบว่าเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนแห่งนี้คือพืชด้านเกษตรเป็นหลัก และทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้วางแผนถูกจุดในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไปได้และสามารถพัฒนาต่อยอดในเดือนต่อๆไป เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง มั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปได้

 

รูปภาพการลงพื้นที่ ต่างๆ

อื่นๆ

เมนู