รายงานผลการปฎิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล1มหาวิทยาลัย)

บ้านบุขี้เหล็กใหม่ หมู่ที่11 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

 

นายบุญเหนือ เครือตา

ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ วันที่23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ตามหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้รับผิดชอบประจำเดือนนี้สำหรับหมู่บ้านแรก ได้แก่ บ้านหนองระนาม โรงเรียนบ้านหนองระนาม วัด และตลาดชุมชน ซึ่งได้นำแบบสอบถาม 01 02 และ 06 เพื่อสำรวจข้อมูลตามสถานที่ต่างๆ โดยชุมชนแห่งนี้มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว ปลูกพืชผักหลากหลายชนิด

หมู่บ้านที่2 ข้าพเจ้าได้เดินทางปฏิบัติงานที่บ้านบุขี้เหล็กใหม่ หมู่ที่11 สำรวจข้อมูลตามแบบสอบถาม 01 02 และ06 ภายในหมู่บ้าน วัด โรงเรียน และตลาดชุมชน ได้สำรวจแบบสอบถามกับผู้ใหญ่สมพงษ์ ทำให้ทราบว่าชุมชนแห่งนี้มีผลิตภัณฑ์ที่เด่นคือ การทอผ้าไหม เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ การทอเสื่อจากต้นกก ฯลฯ ด้านเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ ฟางข้าว เศษหญ้าใบ้ไม้ สามารถทำเป็นปุ๋ยหมัก นอกจากนี้ยังมีประเพณีวัฒนธรรมตามฮีต12 ที่สืบทอดรุ่นต่อรุ่น ทำให้เชื่อโยงคนในชุมให้มีความรักสามัคคี รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อีกด้วย

กล่าวได้ว่าจุดแข็งของหมู่บ้านบุขี้เหล็กใหม่แห่งนี้มีเศษฐกิจชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง มีพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับชุมชน ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง แตงโม และพืชผัก เป็นต้น และจุดอ่อน คือ คนในชุมชนวัยหนุ่มสาวมีการโยกย้ายถิ่นฐานไปทำงานยังเมืองใหญ่ๆ ที่เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม เพราะความยากจน ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล นำมาซึ่งปัญหาสังคม ปล่อยให้ผู้สูงอายุดูแลเด็กตามลำพังอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมา

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้มีทั้งวิกฤติและโอกาสทำให้ทราบถึงปัญหาของชุมชนที่ประสบอยู่ ได้เรียนรู้ทั้งจากผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีประสบการณ์ในชุมชน ทำให้ทราบว่าเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนแห่งนี้คือพืชด้านเกษตรเป็นหลัก และทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้วางแผนถูกจุดในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไปได้และสามารถพัฒนาต่อยอดในเดือนต่อๆไป เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง มั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปได้

รูปภาพลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

วีดีโอผลการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม

 

อื่นๆ

เมนู