รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงานประจำเดือนเมษายน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ข้าพเจ้านางสาวพัชรี มณีเติม ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร : HS06 การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน และ อาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 3-5 เดือน เมษายน 2564 เวลา 09.00-17.00 น. ณ พื้นที่ หมู่ 4 บ้านหนองผักโพด ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าสำรวจข้อมูลพื้นที่ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือน เมษายน ที่ผ่านมา มีการสำรวจข้อมูลที่ตกหล่น และ ยังไม่ครบถ้วน  ทางคณะอาจารย์ผู้ดูแลในส่วนของกลุ่ม HS06 การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  จึงได้ประสานงานข้อมูลเพื่อแจ้งข่าวสารลงมายังผู้ปฏิบัติงานให้ ลงข้อมูลแบบแบบฟอร์ม 01 และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน และ หาข้อสรุปเกี่ยวกับโครงการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ให้ผู้ใหญ่บ้านประสานงานไปยังผู้ที่สนใจโครงการระหว่างประเภทเห็ดฟาง และปุ๋ยปรับปรุงดิน

ข้าพเจ้าเข้าไปสำรวจเก็บข้อมูลพบว่าชาวบ้านสนใจที่จะพัฒนาอาชีพ การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ส่วนมากชาวบ้านจะตั้งคำถามว่าจะต้องเสียกำลังทรัพย์มากน้อยเพียงใด ชาวบ้านจะมองว่าการลงทุนมีต้นทุนที่แพง เพราะฐานะคนในหมู่บ้านมีเพียงแค่มีกินมีใช้ในแต่ละวัน ข้าพเจ้าก็ได้อธิบายเกี่ยวกับโครงการให้ชาวบ้านให้เข้าใจบางส่วน พบว่าชาวบ้านเริ่มมีความสนใจในโครงการมากขึ้น และได้สมัครใจลงชื่อเป็นตัวแทนหมู่บ้านเข้าอบรมโครงการ เพื่อที่จะพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านให้ดีขึ้นในอนาคต

จากที่ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลไปให้ชาวบ้านหาข้อสรุป พบว่าชาวบ้านบ้านหนองผักโพดต้องการที่จะทำเห็ดฟางมากกว่าที่จะทำปุ๋ยปรับปรุงดิน เพราะปุ๋ยปรับปรุงดินชาวบ้านเคยทำไปแล้วไม่ค่อยได้ผลตามที่ต้องการเท่าไหร่นัก ชาวบ้านแจ้งว่าไม่มีตลาดกลางรองรับขายไม่ได้เหลือทิ้งไว้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นชาวบ้านเลยเลือกที่จะทำเห็ดฟางเพราะซื้อง่ายขายคล่องมากกว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงมีการงดการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และเมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในภาวะที่ปลอดภัยจะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในลำดับขั้นต่อไป

เสนอแนะแนวทางในการเลือกทำเห็ดฟาง

การเพาะเห็ดฟางสามารถทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเพาะแบบกองเตี้ย การเพาะในถุง การเพาะแบบโรงเรือนอบไอน้ำ แล้วแต่สภาพความพร้อมของพื้นที่และความพร้อมของผู้เพาะ รวมทั้งวัสดุที่ใช้เพาะ ก็ใช้ได้หลากหลายอย่าง ตามที่มีในท้องถิ่น เช่น ฟางข้าว ผักตบชวา ต้นกล้วยแห้ง ไส้นุ่น เปลือกถั่ว หรือกากมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่านั่นเอง ที่สำคัญการเพาะเห็ด นอกจากจะเป็นการผลิตอาหารในครอบครัวแล้ว ยังสามารถสร้างงาน สร้างรายได้เสริม ในช่วงว่างจากฤดูการทำนา และวัสดุที่เหลือจากการเพาะเห็ดก็สามารถนำกลับลงในแปลงนาเพื่อบำรุงดิน หรือทำเป็นปุ๋ยหมักใส่พืชผักได้อีกด้วย

ประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับ

1) ได้ความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดฟาง

2) ได้เห็ดฟางสดใหม่สะอาดและปลอดภัย

3) ได้เห็ดฟางไปประกอบอาหาร

4) นำไปประกอบอาชีพได้

อื่นๆ

เมนู