โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย)

ข้าพเจ้านางสาววนิดา เชาวนกุล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ HS06 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ณ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 3    ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองสรวง ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ      จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนโดยนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนตามแบบฟอร์ม 01 จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

ในการลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้คนในชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล ซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นคนในชุมชนหมู่บ้านหนองสรวง มีจำนวนประชากร 583 คน โดยประมาณ และแบ่งเป็น 110 หลังคาเรือน มีการใช้ภาษาอีสานในการสื่อสาร จำนวนผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการมีจำนวน 4 คน ด้านสภาพแวดล้อม     ในชุมชนมีหนองน้ำไว้ใช้ในการทำน้ำประปาหมู่บ้านแต่ยังไม่ทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชนส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกพืชผักสวนครัว สวนแคนตาลูป และเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย หมู ไก่ เป็นต้น บางส่วนของชุมชนมีการทำการเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัยเพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เมื่อหมดฤดูของการทำนาชุมชนได้มีการปลูกหอมกระเทียมไว้ใช้ในครัวเรือนและแบ่งจำหน่ายบางส่วน คนในชุมชนใช้วัดเป็นสถานที่พึ่งทางจิตใจแก่ผู้สูงอายุและคนในชุมชน มีสถานศึกษาใกล้กับชุมชน การจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าค่อนข้างสะดวกแต่ชุมชนยังไม่มีจุดเด่นเพียงพอที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาความยากจน หนี้สินสะสมมานาน รายจ่ายมากกว่ารายรับ ปัญหาการกระจายสินค้าที่ผลิตเองเข้าสู่ตลาดที่กว้างขึ้น ชุมชนยังเข้าไม่ถึงตลาดใหญ่ๆมากนัก ปัญหาการขาดแคลนน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง ด้านการคมนาคมถนนเส้นทางไปยังสวนแคนตาลูปมีฝุ่นและเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้เดินทางไม่สะดวก ชุมชนยังขาดจุดเด่นในระหว่างเส้นทางไปชมสวนแตงแคนตาลูป ปัญหาความต้องการของชุมชนที่ต้องการระบบท่อระบายน้ำรอบหมู่บ้านเพื่อใช้ป้องกันการกักขังน้ำเสียและน้ำฝน และชุมชนยังขาด   น้ำดื่มที่สะอาดในการอุปโภคและบริโภค นอกจากนี้ชุมชนยังไม่มีผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หาได้จากพื้นที่ในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและหมู่บ้าน

ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและแบบสอบถามดังกล่าวไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการต่อไป

ถนนหน้าหมู่บ้านหนองสรวง                                                 ปลูกพืชผักสวนครัว

สวนแคนตาลูป                                                      เก็บหอมกระเทียมเพื่อไว้ใช้และจำหน่ายบางส่วน

วัดหนองสรวงวนาราม                                                           โรงสีข้าวในชุมชน

การเลี้ยงวัวของชาวบ้านเพื่อเกิดความคุ้นเคย                                         ประปาน้ำหมู่บ้าน

        

 

อื่นๆ

เมนู