ทความสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมตำบลแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้านางสาวพัชรี มณีเติม ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร : HS06 การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน และ อาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 1115 เดือน มีนาคม 2564 เวลา 09.00-17.00 น. ณ พื้นที่ หมู่ 4 บ้านหนองผักโพด ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าสำรวจข้อมูลพื้นที่ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีการสำรวจข้อมูลที่ตกหล่นและยังไม่ครบถ้วน ต่อมาในเดือนมีนาคม ทางคณะอาจารย์ผู้ดูแลในส่วนของกลุ่ม HS06 การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  จึงได้ประสานงานข้อมูลเพื่อแจ้งข่าวสารลงมายังผู้ปฏิบัติงานให้เข้าสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมทั้งในส่วนข้อมูลของแบบฟอร์ม01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19

สภาพบริบทโดยทั่วไปชาวบ้านหนองผักโพด ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี การสำรวจข้อมูล 01 โดยภาพรวมแล้วสภาพความเป็นอยู่ส่วนใหญ่ของชาวบ้านมีรายได้น้อย ชาวบ้านประกอบอาชีพทำการเกษตร ทำไร่ ทำสวน และ เลี้ยงสัตว์ ทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการทำเกษตรเพียงอย่างเดียว ส่วนประชากรวัยทำงานส่วนมากออกไปทำงานที่ต่างจังหวัด เหลือแต่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ส่วนสภาพแวดล้อมบรรยากาศในหมู่บ้านค่อนข้างดี ผลิตภัณฑ์ในชุมชน หลักๆ ได้แก่ การทอเสื่อ การสานกระติบข้าวเหนียว การสำรวจข้อมูล 02 พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่รู้อาการและวิธีการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หากจำเป็นต้องออกไปนอกหมู่บ้าน หรือที่สาธารณะ เช่น ตลาด กิจกรรมทางศาสนา ก็จะสวมหน้าอนามัยทุกครั้ง และ ใช้แอลกอฮอล์ (เจล สเปร์) ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ

สภาพปัญหาหลักของหมู่บ้าน คือ ปัญหาความยากจน ปัญหาด้านแสงสว่างไม่เพียงพอ ขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน และ ปัญหายาเสพติด

แนวทางการพัฒนาหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนา คือ ผลผลิตที่สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้คือ การทอเสื่อ การสานกระติบข้าวเหนียว หรือ มีหน่วยงานมาให้ความรู้เพื่อให้มีอาชีพเสร็มเกี่ยวกับการสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มีหน่วยงานเจ้าหน้าที่เข้ามาสอดสองปราบปรามยาเสพติด พัฒนาการติดตั้งไฟฟ้าให้แสงสว่างตามถนนในหมู่บ้าน และ มีการจัดระบบน้ำปะปาใหม่เพื่อมีการจัดเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง

อื่นๆ

เมนู