การสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน

บ้านหนองผักโพด ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวพัชรี มณีเติม ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร : HS06 การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน และ อาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 11-14 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-18.00 น. ณ พื้นที่ หมู่ 4 บ้านหนองผักโพด ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ

บ้านหนองผักโพด ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีจำนวน 139 หลังคาเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 590 คน เป็นชาย 246 คน หญิง 344 คน สภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้านมีป่าไม้ สระน้ำประจำหมู่บ้านสำหรับใช้ในการอุปโภคและทำการเกษตรของชาวบ้าน นอกจากนี้ชาวบ้านหนองผักโพด ยังประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก เช่นทำนาปี ซึ่งทำปีละครั้งเฉพาะในช่วงฤดูฝน พร้อมกันนี้ยังมีการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งรายได้ของคนในชุมชนมาจากการขายข้าวเป็นหลัก

มีสถาบันทางสังคมภายในหมูบ้าน คือ วัด และ โรงเรียนประจำหมู่บ้าน 1 โรงเรียน มีปราชญ์ประจำหมู่บ้าน คือ นายจันทา โลนุชิด พระอาจารย์ประสูตร บุญญานันต์ (พระอาจารน้อย) เป็นผู้นำพาชาบ้านปฏิบัติธรรมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในชุมชน คือ การทอเสื่อ การสานกระติบข้าวเหนียว และการแปรรูปจากเศษไม้ในชุมชน เศษไม้ที่ชาวบ้านนำไปบริจาคให้วัด มีการประมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแปรรูปสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ภายในชุมชน

ปัญหาเกี่ยวกับการผลิต มีดังนี้ ในชุมชนไม่มีพื้นที่ผลิตที่ชัดเจน ขาดแคลนวัตถุดิบ และ ขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการขนส่งและการจำหน่วยสินค้า

แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา ควรมีการหาพื้นที่พร้อมทั้งจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตสิ้นค้า ควรมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้า การบรรจุภัณฑ์ และจำหน่ายสินค้าต่างๆ เช่น การขายผ่านระบบออนไลน์ และ การขายที่ตลาดกลาง

อื่นๆ

เมนู