รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

     ข้าพเจ้านายบุญเหนือ เครือตา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร HS06 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงาน และอาจารย์ประจำหลักสูตรประจำเดือนเมษายน 2564

     ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงาน และอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ประชุมที่วัดป่าแสลงพันเพื่อถอดบทเรียน ปรึกษาหารือ ร่วมกันระดมสมอง คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนในด้านต่างๆ ทั้งปัญหาที่เป็นจุดอ่อน จุดด้อย และอุปสรรคที่พบเจอในการดำเนินโครงการในครั้งนี้เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาที่ตรงจุด ตามความต้องการของชุมชนเป็นหลัก เพื่อพัฒนาชุมชน และประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่บ้านบุขี้เหล็ก บ้านบุขี้เหล็กใหม่ และบ้านบุขี้เหล็กพัฒนา เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในชุมชนตามที่ได้รับมอบหมายตามแบบฟอร์ม 01 02 06 ให้แล้วเสร็จ และนำข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สังคม ในมิติด้านต่างๆต่อไป

     โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ทั้ง3หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบุขี้เหล็ก บ้านบุขี้เหล็กใหม่ บ้านบุขี้เหล็กพัฒนา เพื่อประสานงานกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านและกำนัน ร่วมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารในครั้งนี้ ซึ่งหลักสูตรการทำเห็ดฟางนั้นประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก และสมัครใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานนั้นได้นำรายชื่อที่ประชาชนที่สมัครใจเบื้องต้นเสนอต่ออาจารย์ประจำสูตรเพื่อจัดการประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

แนวทางในการพัฒนาชุมชน และประโยชน์ที่คาดว่าชุมชนจะได้รับในครั้งนี้ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมในชุมชนนั้นเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เมื่อรับการฝึกอบรมการทำเห็ดฟางและดินปลูกต้นไม้จากวิทยากรที่มีความรู้แล้วนั้น ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีองค์ความรู้ใหม่ๆติดตัว ประกอบอาชีพ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดฟางให้กับคนในชุมชนได้ สร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นของตนเองในด้านต่างๆ มีอาชีพที่มั่นคงในการประกอบอาชีพ ทำให้เกิดความยั่งยืนสู่ชุมชน ประชาชนในท้องถิ่นนั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง คนในชุมชนเกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามหลักหลักทฤษฎีใหม่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

รูปภาพประกอบผลการปฏิบัติงาน

รูปภาพ1

วิดีโอผลการปฏิบัติงาน HS06 ต.แสลงพัน ประจำเดือนเมษายน 2564

 

 

อื่นๆ

เมนู