รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

บ้านโคกใหม่พัฒนา หมู่ 15  ตำบลแสลงพัน  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

*********************************************************************

ข้าพเจ้านางสาวเพ็ญนภา  ตาชูชาติ ประเภท บัณฑิตจบใหม่  หลักสูตร HS06- การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ตำบลแสลงพัน  อำเภอลำปลายมาศ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 9-12 เดือนมีนาคม 2564 เวลา 09.00-18.00 น. ณ พื้นที่ หมู่ 15 บ้านโคกใหม่พัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) และแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (06) ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

การลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามเพิ่มเติมจากชาวบ้าน หมู่ 15 บ้านโคกใหม่พัฒนา ข้าพเจ้าได้ทำการขออนุญาตและประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านก่อนที่จะลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม

แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) จาการสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกพืชผักสวนครัว และรับจ้างทั่วไป รายได้มาจากอาชีพที่ทำเป็นหลักคือการทำนา และพูดคุยกับเกษตรกรที่ปลูกผักสวนครัวที่สร้างรายได้ตลอดทั้งปีเช่นปลูกพริก,มะเขือ,หอมแดง,พุทรา เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาหนี้สินสะสมเป็นจำนวนมากและรายจ่ายมากกว่ารายรับ ความต้องการของชาวบ้านคือต้องการให้มีการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชน

แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) จาการสอบถามประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 มีการสวมใส่หน้ากากเมื่อไปสถานที่สาธารณะ ทำความสะอาดมือด้วยเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ ประชาชนมีรู้สึกกังวล วิตก และเครียด เป็นบางครั้ง และมีการสังเกตอาการของตนเองว่ามีอาการไอ จาม หรือเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือไม่

แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (06)

– สำรวจที่พักอาศัย จากการสำรวจประชาชานมีการประเมินและสังเกตอาการตนเองและบุคคลในครอบครัวว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ มีการดูแลสุขอนามัยของตนเองด้วยการล้างมือบ่อยๆ สวมใส่หน้ากากเมื่อออกไปยังที่สาธารณะ และไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

– สำรวจตลาด ในตำบลแลสงพัน มี 2 ตลาด คือ ตลาดข้างทวีกิจสี่เหลี่ยมน้อย และตลาดคลองถมวัดศรีสวัสดิ์ จากการสำรวจตลาด มีการกำหนดทางเข้า-ออกที่ชัดเจน มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิ จัดให้มีที่ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และมีมาตรการให้ผู้ค้าและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย

สรุปการลงพื้นที่หมู่ 15 บ้านบ้านโคกใหม่พัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จากแบบสำรวจ 01 ได้รู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้าน ปัญหา และความต้องการต่างๆ และแบบสำรวจ 02 06 ประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 มีการดูแลสุขภาพของตนเอง สวมใส่หน้ากาก เมื่อไปในที่สาธารณะ และใช้แอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดมือ

 

ภาพประกอบการลงพื้นที่ประจำเดือนมีนาคม

       

       

               

 

อื่นๆ

เมนู