รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน (เดือนมีนาคม)

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย)

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย)

 

                      ข้าพเจ้านางสาววนิดา เชาวนกุล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ HS06 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ณ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 3 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

                      ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบสอบถามเกี่ยวกับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 และแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ของประชากร บ้านหนองสรวง ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์

  การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนให้มีข้อมูลเพิ่มมากขึ้น  แบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 และเก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 06 คือ การสำรวจที่พักอาศัย สำรวจตลาด     ในชุมชน สำรวจศาสนสถาน และสำรวจโรงเรียน  จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าชาวบ้าน    ในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกพืชผักสวนครัว ทำสวนแคนตาลูป และเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย หมู ไก่ เป็นต้น ทำนาและทำสวน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้น้อยไม่มีงานที่มั่นคง หาเช้ากินค่ำ ทำให้เกิดการกู้หนี้ยืมสินเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำมาใช้จ่ายหมุนเวียนในครัวเรือน ชาวบ้านมีการปลูกพืชผักสวนครัวเกือบทุกหลังคาเรือนเพื่อไว้กินเองและแบ่งขาย ชาวบ้านมีความต้องการในการพัฒนาชุมชนคือต้องการปรับปรุงระบบน้ำประปา ท่อระบายน้ำ แสงสว่างในชุมชน และการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ครัวเรือนของตนเอง การสำรวจแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ชาวบ้านรับรู้      เฝ้าระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของสาธารณะสุขเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่แล้วพบว่าชาวบ้านมีโรคประจำตัวคือเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในส่วนที่พักอาศัย ตลาดในชุมชน ศาสนสถานและโรงเรียนมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือประจำจุด ชาวบ้านมีการสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่ เฝ้าระวังติดตามความเสี่ยงจากโรคระบาด COVID-19 เป็นอย่างดี และในการลงพื้นที่ครั้งนี้ชาวบ้านยังให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล                                   

การปลูกพืชผักสวนครัวและการเลี้ยงสัตว์

                                                       

 

ปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์                           

สำรวจโรงเรียนและศาสนสถาน

สำรวจโรงเรียนและศาสนสถาน                         

 

 

    

อื่นๆ

เมนู