ข้าพเจ้านายเจษฎา กุลสุนทรรัตน์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่  HS06 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 10-13 เดือนกุมภาพันธ์ 2564  ณ พื้นที่ หมู่ที่ 17 บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ

ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบพื้นที่หมู่ที่ 17 บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนตามงานที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการเก็บข้อมูลชุมชนตามแบบฟอร์ม (01) : แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และ แบบฟอร์ม (02) : แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19 โดยได้รับมอบหมายงานในเขตพื้นที่ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์) เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

จากการลงพื้นที่นั้นผู้นำชุมชนและคนในชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล ข้าพเจ้าได้สัมภาษณ์ถึงสภาพความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆในชุมชน ตามที่ได้รับมอบหมายจากส่วนกลางซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นพบว่าผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและอยู่บ้านรายได้หลักมาจากประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชผักสวนครัว หัตกรรมทอผ้าไหม เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ไก่ เป็นหลัก

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูทำนาทำให้ผลผลิตที่ได้รับมีจำนวนน้อยลงและส่งผลกระทบต่อรายได้ของคนในชุมชนทำให้มีรายรับและรายจ่ายไม่สมดุลกันเท่าที่ควร

แนวทางแก้ไขปัญหาคือการหาอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนในระหว่างฤดูทำนาและหลังฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อสร้างรายได้ในกับคนในชุมชนและในการสำรวจผลกระทบจากโควิด-19พบว่าคนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด 19 เป็นอย่างดีมีการปฏิบัติตามแนวป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ได้อย่างดี

ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้มาจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามดังกล่าวไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการต่อไป

อื่นๆ

เมนู