ข้าพเจ้านางสาวดวงฤทัย อัมราสกุลสมบัติ ประเภท บัณฑิตจบใหม่  HS06 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 10-13 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-17.00 น. ณ พื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านบุขี้เหล็ก ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ

บ้านบุขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก มีประชากรรวมทั้งสิ้น 962 คน แบ่งเป็นชาย 478 คน และหญิง 484 คน รวม 270 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และใช้ภาษาถิ่นคือภาษาอีสาน ประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยในชุมชนเป็นผู้สูงอายุ กระจายตามพื้นที่และอาศัยอยู่ใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัว อาชีพหลักคือ ทำนา

ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านบุขี้เหล็ก เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนตามงานที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการเก็บข้อมูลชุมชนตามแบบฟอร์ม (01) : แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และ แบบฟอร์ม (02) : แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19 โดยได้รับมอบหมายงานในเขตพื้นที่ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์) เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูทำนาเพราะมีการทำนาเพียง 1 ครั้งต่อปีทำให้ผลผลิตที่ได้รับมีจำนวนน้อยลงอีกทั้งยังขาดองค์ความรู้ในการเกษตร

แนวทางแก้ไขปัญหาคือการหาอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนในระหว่างฤดูทำนาและหลังฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อสร้างรายได้ในกับคนในชุมชนและในการสำรวจผลกระทบจากโควิด-19พบว่าคนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด 19 เป็นอย่างดีมีการปฏิบัติตามแนวป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ได้อย่างดี

ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้มาจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามดังกล่าวไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการต่อไป

อื่นๆ

เมนู