“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

หลักสูตร HS06 การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ข้าพเจ้า นายสราญจิต อินทราช ประเภทประชาชนทั่วไป ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS06 การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือนเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นการลงเก็บข้อมูล แบบฟอร์ม (01) : แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และ แบบฟอร์ม (02) : แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19 โดยได้รับมอบหมายงานในเขตพื้นที่ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านโคกใหม่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผล เพื่อทราบถึงข้อมูลหรือปัญหาต่างๆ ในชุมชนหรือในหมู่บ้าน โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน จากที่ได้ลงพื้นที่ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามจึงมีอายุมาก แต่มีความแข็งแรงสามารถตอบแบบสอบถามได้ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี บริบทของชุมชนเป็นชุมชนเกษตรกรรมมีห้วย ลำคลอง และหนองน้ำกักเก็บน้ำไว้ใช้ในชุมชน รายได้ส่วนใหญ่มาจากการทำการเกษตรเช่น ทำนา ทำไร่ สวนแคนตาลูป จากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ประชาชนประชนได้รับผลกระทบบ้างทั้งในด้านของการดำรงชีวิต การเดินทาง และการรักษาพยาบาล ต้องมีการป้องกันตนเองและผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา

ไม่มีคำอธิบาย

โดยภาพรวมในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านโคกใหม่ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในที่ตั้งขององค์การบริหารตำบลแสลงพัน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถเดินทางสะดวก มีการเก็บข้อมูลแบบเดินเก็บตามบ้านผู้นำชุมชนและผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและได้ทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆภายในชุมชน พบว่า ชาวบ้านยังมีปัญหายากจนเนื่องจากมีแต่อาชีพเกษตรกร และมีความต้องการที่อยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเอง อยากทำอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

ไม่มีคำอธิบาย                                                ไม่มีคำอธิบาย

จากการสอบถามเพิ่มเติมทำให้ทราบว่า ในหมู่บ้านไม่มี กลุ่มชุมชนเข้มแข็ง  เนื่องจาก คนรุ่นใหม่เน้นการหารายได้จากการไปทำงานในเมือง จึงทำให้ชาวบ้านส่วนมากนั้น ยังคงต้องพึ่งพาการพัฒนาเพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้จากวัสดุที่เหลือใช้

ไม่มีคำอธิบาย      ไม่มีคำอธิบาย

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อการพัฒนาต่อไป

อื่นๆ

เมนู