โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย)

การจ้างงานการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(Digitizing Government Data)
ประจำเดือนมีนาคม

              ในการจัดตั้งโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย) ได้มีการส่งเสริมให้การจัดการจ้างงานในการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ซึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และสำนักงานราชการต่างๆได้แก่ กรมที่ดิน กรมพัฒนาชุมชน สำนักงานประกันสังคม และศูนย์ดำรงธรรม ซึ่งดิฉัน นางสาวสุภารัตน์ โขงรัมย์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง กพร.ที่สำนักงานกรมที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอลำปลายมาศ

ในการทำงานในสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอลำปลายมาศนี้ ได้มีการวางระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอน คือ ในระบบการทำงานจะเริ่มตั้งแต่การที่ประชาชนได้เข้ามาทำนิติกรรมต่างๆกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เช่นการทำนิติกรรมให้  ขาย โอนมรดก การแบ่งกรรมสิทธิ์ การออกโฉนด การจำนอง เป็นต้น ซึ่งประชาชนทุกคนที่เข้ามา
ทำนิติกรรมต้องเตรียมเอกสารสำคัญ   คือ
1.บัตรประชาชนตัวจริง
2.ทะเบียนบ้านตัวจริง
3.โฉนด และน.ส.๓ ก ที่จะนำมาทำนิติกรรม
และหน้าที่สำคัญในระเบียบแบบแผนที่ ผู้ปฏิบัติงานกพร. ได้ทำคือ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน โดยการตรวจสอบนี้เป็นการตรวจสอบว่าโฉนดฉบับนั้นๆได้มีการทำนิติกรรมใด มีการแก้ไขชื่อสกุลหรือไม่ และตรวจดูเนื้อที่ว่ากี่ไรกี่งานกี่ตารางวา และขั้นตอนต่อไป คือการนำเข้าภาพลักษณ์จะประกอบด้วยสองส่วนคือ หน้าเอกสารสิทธิและหน้าสารบัญจดทะเบียน  โดยการสแกนภาพลักษณ์จะนำเข้าโฉนดหรือน.ส.๓ ก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน ขั้นตอนต่อไปคือการแก้ไขทะเบียน โดยการแก้ไขทะเบียนนั้นจะดูได้จากเอกสาร ท.ด.๑ คือเอกสารในการทำนิติกรรม เช่น พ่อให้โฉนดแปลงนี้กับลูก มีเนื้อที่ ๑ไร่ ๒งาน ๐๕ตารางวา โดยการพิมพ์ดีด หรือพิมพ์ข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ หลักจากเสร็จการทำนิติกรรมต่างๆแล้ว ผู้ปฏิบัติงานกพร. ก็นำสารบบมาทำการปรับปรุงข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งว่าครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันหรือไม่

ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนดและเมื่อเริ่มมีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานในเดือนถัดไปแล้ว ก็สามารถทำให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างชัดเจนแน่นอน ซึ่งในการปฏิบัติงานเดือนนี้ก็มีการตรวจสอบของเอกสารหลักฐานที่ดินให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบันอย่างน้อย ๑๕๐๐แปลง การนำเข้าภาพลักษณ์อย่างน้อย ๑๕๐๐ แปลง ยังได้ความรู้เกี่ยวกับการทำนิติกรรมการออกเอกสารการแบ่งแยกในนามเดิม การแบ่งกรรมสิทธิ์ การลงทะเบียนเอกสารหลักฐานที่ดินที่มีการอายัด การถอนอายัด ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสิทธิ สารบบ น.ส.๓ น.ส.๓ก โฉนดที่ดิน และได้มีการวางแผนในเดือนถัดไปว่าจะมีการนำเข้าภาพลักษณ์ สารบบ เอกสารสิทธิที่ดิน ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการทำนิติกรรมต่างๆต่อไปโดยการดูแลของกรมที่ดินจังหลัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอลำปลายมาศได้แก่ อำเภอลำปลายมาศ อำเภอหนองหงส์ อำเภอชำนิ ต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู