โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย)

การจ้างงานการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(Digitizing Government Data)

นางสาวสุภารัตน์ โขงรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงานประเภท กพร

สำนักงานกรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ

          ในการจัดตั้งโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย) ได้มีการส่งเสริมให้การจัดการจ้างงานในการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ซึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีความร่วมมือกับ
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และสำนักงานราชการต่างๆได้แก่ กรมที่ดิน กรมพัฒนาชุมชน
สำนักงานประกันสังคม และศูนย์ดำรงธรรม  ซึ่งดิฉัน นางสาวสุภารัตน์ โขงรัมย์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง กพร.ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอลำปลายมาศ

และในเดือนนี้ก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายก่อนหมดวาระการปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ซึ่งในเดือนธันวาคมนี้ก็ได้มีการปฏิบัติงานตามปกติ และยังคงเข้มข้นเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันของโรคโควิด-19 อยู่ ซึ่งผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่ต้องมีผลตรวจหาให้เรียบร้อยก่อนเข้ารับการบริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ หรือทุกคนที่เข้ารับบริการต้องมีผลการฉีดวัคซีนมาอย่างน้อย 1-2 เข็ม หรือท่านใด ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกมาแล้วต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน จึงสามารถเข้ารับบริการได้ หรือท่านใดไม่สะดวกเข้ามาจองคิวที่สำนักงานที่ดิน สามารถเข้ารับการจองคิวออนไลน์ได้โดยผ่านระบบของกรมที่ดิน จองคิวออนไลน์ และในเดือนนี้ได้มีการยกระบบดับการเข้าถึงสารสนเทศให้ ใหม่ ทันสมัยมากยิ่งขึ้น คือ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2 ) คือพัฒนาระบบควบคุมและจัดเก็บหลักฐานที่ดินให้คงอยู่ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ในเดือนนี้ได้มีการปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้อย่างชัดเจนเช่นเคย คือ

1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิโฉนด น.ส.๓  น.ส.3 ก น.ส.3 ข ใบจอง โดยการตรวจสอบนี้ดูจากความถูกต้อง ครบถ้วนของโฉนด ให้ใหม่และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยดูจาก หน้าสำรวจว่ามีการเลขหน้าสำรวจ เลขที่ดิน เลขโฉนด ซ้ำกันหรือไม่ ถ้ามีการซ้ำกันเกิดขึ้นต้องแก้ไขในส่วนที่ถูกต้อง และในใหม่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยในส่วนของเดือนธันวาคมนี้ได้ตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดของอำเภอชำนิ จำนวนไม่น้อยกว่า 1550  แปลง

2.การนำเข้าภาพลักษณ์ของโฉนด น.ส.3 ก โดยจะมีการนำเข้าภาพลักษณ์ทุกๆวัน เนื่องจากประชาชนได้เข้ามาทำนิติกรรมที่สำนักงานในทุกๆวัน ได้มีการแก้ไขหน้าสารบัญจดทะเบียนอยู่เสมอ จึงต้องทำการนำเข้าภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  การนำเข้าภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน เป็นปัจจุบัน จำนวน 775 แปลง และการนำเข้าภาพลักษณ์เอกสารสารบบที่ดินให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เป็นปัจจุบัน จำนวนไม่น้อยกว่า 775 แปลง รวมแล้วภายในเดือนธันวาคมนี้ได้นำเข้าภาพลักษณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1550 แปลง

3.การตรวจสอบรูปแปลง โดยการดูรูปแปลงว่ามีแปลงไหนมีส่วนเกินของรูปแปลงหรือไม่ โดยในเดือนธันวาคม นี้ได้มีการตรวจสอบจำนวนไม่น้อยกว่า 225 แปลง

4.การแก้ทะเบียนหน้าสารบัญจดทะเบียน หรือการสลักหลังโฉนดว่าใครผู้ใด มาทำนิติกรรมอะไรกับใคร จำนวนกี่ไร่ กี่งาน กี่ตารางวา เพื่อให้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน และเจ้าพนักงานที่ดินลงนามรับทราบ โดยการดูการทำนิติกรรมได้จากเอกสาร ทด.1

5.ในทุกๆเดือนจะมีการทำกิจกรรม 5ส การทำความสะอาดทั้งห้องสารบบและพื้นที่ ที่ประชาชนเข้ารับบริการ และได้มีการจัดกิจกรรมปลูกสวนหย่อมใหม่เพื่อปรับทิวทัศน์ให้น่าดูและสะอาดตามากขึ้น

6.ได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการทำนิติกรรมต่างๆเช่นนิติกรรมการให้ คือการให้จากอีกโดยการให้จากพ่อสู่ลูกคือ การมอบโฉนดกับบุคคลนี้ไปอีกคนหนึ่ง ถ้าลูกไม่เลี้ยงดูบุพการีสามารถฟ้องร้องคืนได้
แต่การซื้อขาย ถ้าพ่อขายให้กับลูกแล้วนั้นคือการซื้อขายขาดไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ และการใช้งานเกี่ยวกับระบบกรมที่ดินในคอมพิวเตอร์และการใช้เครื่องพิมพ์ดีดเนื่องจากว่าเครื่องพิมพ์ดีดยังมีความสำคัญต่อการแก้ทะเบียนของน.ส.3 น.ส.3ก อยู่นั้นเอง

7.ในเดือนนี้ได้มีการทำการพิมพ์โฉนดใหม่ เรื่องการแบ่งกรรมสิทธิ์รวม การแบ่งแยกในนามเดิม การแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์อีกด้วย โดยจะออกเป็นโฉนดเลขใหม่ ซึ่งในส่วนตรงนี้ทางผู้ขอ ที่ได้มาทำเรื่องไว้แล้วก็จะส่งเรื่องขึ้นไปรางวัด เพื่อวัดที่ดินดูรูปแปลงว่าเนื้อที่เท่าเดิม มากกว่าเดิม หรือน้อยกว่าเดิม แล้วหลังจากนั้นจึงส่งมาให้ฝ่ายทะเบียนได้ทำการส่งเอกสารให้ผู้ขอท่านนั้นมารับทราบผลการรังวัดและได้ออกโฉนดใหม่ให้ต่อไป การแบ่งแยกในนามเดิม คือ การแบ่งแยกจากโฉนดฉบับเดิม เดิมมีอยู่ 4 ไร่ 2 งานแบ่งอีกแปลงให้เท่าๆกันคือ 2ไร่ 1 งาน คือการแบ่งแยกโฉนดนั้นเอง และการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมคือ การแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนั้นๆที่อาจได้มาโดยการครอบครอง หรือการซื้อขายกันมาจากบุคคลอื่น โดยการแบ่งให้ได้เท่ากันตามที่ทุกฝ่ายต้องการนั้นเอง

8.ได้มีการเข้าระบบของกรมที่ดิน ได้ทำการลงทะเบียนอายัด การลงทะเบียนอายัดในที่นี่ คือการที่ท่านได้ไปจำนองต่อธนาคาร ต่อตัวบุคคล หรือ ต่อบริษัทสินเชื่อต่างๆก็ตามแต่ แต่ไม่มีการชำระตามที่ตกลงกันไว้ ทางผู้รับจำนองก็จะไปร้องศาลให้ทำการอายัดที่ดินแปลงนี้ คือไม่สามารถ ให้ ขาย ฝาก โอนได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ท่านที่เป็นผู้จำนอง ต้องไปทำการถอนอายัดก่อน

และในเดือนสุดท้ายนี้ของการปฏิบัติงาน องค์ความรู้ต่างๆที่ได้มา สามารถนำความรู้ในส่วนตรงนี้ไปต่อยอด ปรับใช้ทั้งในการทำงานใหม่ได้และในการดำเนินชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำเอกสารทางราชการ การส่งหนังสือทางราชการ ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำนิติกรรมต่างๆไม่ว่าจะ ขาย ให้ ไถ่ถอนจำนอง ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานในครั้งนี้จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุด

อื่นๆ

เมนู