โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ

หลักสูตร HS06 การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ข้าพเจ้า นางสาวศิรินันท์ ฝาสูงเนิน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ หมู่บ้านแสลงพันพัฒนา หมู่ 14 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ HS06-หลักสูตรการสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือนและผลกระทบจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ลงพื้นที่ปฎิบัติงานพร้อมกับผู้ปฏิบัติงานอีก 2 คน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564   หมู่บ้านแสลงพันพัฒนา หมู่ 14 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

บ้านแสลงพันพัฒนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 ตังหวัด ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์      มีประชากรทั้งหมด 380 คน แบ่งเป็น 78 ครัวเรือน มีขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาที่ใช้ในแบบเดียวกัน กลุ่มผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางมากที่สุดในชุมชน เนื่องจากมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทำให้มีปัญหาด้านสุขภาพมากขึ้นด้วย  ด้านสภาพแวดล้อมในชุมชนมีหนองน้ำและลำคลองเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร  อาชีพและรายได้หลักของชุมชนส่วนใหญ่จะมาจากการทำการเกษตร ดังนั้นรายได้จึงไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ทำให้เกิดปัญหาความยากจน ส่วนบางครอบครัวที่มีฐานะปานกลางจะมีรายได้จากการทำนาในที่นาของตนเองหรือเช่าที่นาของผู้อื่น ด้านการคมนาคมในหมู่บ้านเดินทางได้ค่อนข้างสะดวกไม่เกิดปัญหาแต่อย่างใด

 

ในชุมชนจะมีจารีตประเพณีที่เป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติมาอย่างช้านาน   อีกทั้งอาชีพหลักของชุมชนนั้นจะเป็นการทำการเกษตร เช่น ทำนา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และความโดดเด่นของทางชุมชนในทางกายภาพนั้นจะเป็นหนองน้ำและลำคลองในการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

สภาพปัญหาภายในชุมชุนเกิดจากการที่ชุมชนมีรายได้ไม่เพียงพอจึงเกิดความต้องการในการหารายได้เสริมจากสิ่งที่มีในชุมชนมาสร้างเป็นรายได้หรืออาชีพ โดยชุมชนต้องการให้มีการอบรมเพิ่มความรู้ในการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ประโยชน์เพิ่มเติมหรือทำให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน

ทั้งนี้ทางผู้ปฎิบัติงานขอขอบพระคุณชุมชนและผู้ใหญ่บ้านแสลงพันพัฒนาเป็นอย่างยิ่งที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

Tags:

อื่นๆ

เมนู