บทความรายงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

หมู่บ้านแสลงพันพัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง รากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

หลักสูตร HS06- การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ข้าพเจ้านางสาว ศิรินันท์ ฝาสูงเนิน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการประชุมวางแผนกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 เพื่อวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชนเพิ่มเติม บ้านหนองตาดตามุ่ง หมู่ 5 บ้านแสลงพัน หมู่ 7 และบ้านแสลงพันพัฒนา หมู่ 14 ระยะเวลาการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 10 -15 มีนาคม 2564 

จากการเข้าไปสำรวจเก็บข้อมูลเพิ่มเติม พบว่าประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ทำสวน รองลงมาจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัว ควาย เป็ด ไก่ และรับจ้างทั่วไปทั้งในพื้นที่ชุมชนและนอกพื้นที่ชุมชน จากการสอบถามประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย จึงทำให้มีการ   กู้หนี้ยืมสิน อีกทั้งยังมีปัญหาความยากจนทำให้เกิดความยากลำบากในการดำรงชีพ เพราะผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ รายได้จะมาจากเบี้ยผู้สูงอายุที่ใช้ในการดำรงชีพ อีกทั้งปัญหาการว่างงานและรับจ้างทั่วไป    มีผลกระทบมาจากสถานการณ์โรคระบาด covid-19 ทำให้เกิดการจ้างงานลดลง รายได้ลดลง ทำให้เกิดหนี้สินตามมา จึงทำให้ประชากรในพื้นที่ต้องการหารายได้เสริมด้านต่างๆ เข้ามาในชุมชนเพิ่มเติม

การสำรวจข้อมูล 02 เป็นแบบสอบถามประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด covid-19 พบว่าประชากรส่วนใหญ่ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากสถานการณ์โรคระบาด covid-19 เป็นอย่างมาก ประชากรทราบถึงปัญหา ผลกระทบและแนวทางในการป้องกันตนเองและครอบครัว โดยได้รับข้อมูลโรคระบาด covid-19 จากสื่อต่างๆ อีกทั้งยังมีหน่วยงานสาธารณสุขเข้ามาดูแลอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ประชากรส่วนใหญ่รู้จักป้องกันและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น มีการดูแลสุขอนามัยสวมใส่หน้ากากอนามัย กินร้อนช้อนกลางล้างมืออยู่สม่ำเสมอเพื่อเป็นการป้องกันตนเอง

 

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

           

ขี้วัวนำมาปลูกผักสวนครัว อีกทั้งยังสามารถนำมาขายสร้างเป็นรายได้

               

ข้าวโพดที่นำฝักมาบริโภคและจำหน่าย ลำต้นสามารถนำไปสับเพื่อเป็นอาหารของวัวได้ อีกทั้งยังเป็นการลดการเผาซากพืชที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศได้อีกด้วย

               

 

ทั้งนี้ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ ผู้ช่วย และชาวบ้านบ้านแสลงพันพัฒนา หมู่14 ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่คณะผู้ปฏิบัติงานเสมอมา

อื่นๆ

เมนู