1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ
  4. รายงานผลการปฏิบัติงานและร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อชาติ ป้องกันโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวง อว. ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประจำเดือนมิถุนายน บ้านบุขี้เหล็กใหมพัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติงานและร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อชาติ ป้องกันโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวง อว. ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประจำเดือนมิถุนายน บ้านบุขี้เหล็กใหมพัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านาย เจษฎา กุลสุนทรรัตน์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ทำจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอาชีพจากการเพาะเห็ดฟางและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากฟางข้าวและเปลือกมันสำปะหลังในวันที่ 1-8 มิถุนายน 2564 โดยทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมอบรมในโครงการและรับการฝึกอบรมกับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มตำบล ในด้านการเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่ได้ทำการสำรวจตามแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่เพื่อทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลชุมชน สรุปผลจากการอบรมพบว่าผู้เข้าอบรมมีความสนใจในการเพาะเห็ดฟางและน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์หน่อกล้วย เพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่ายภายในครัวเรือน ในด้านการจัดการป้องกันโรคโควิด-19 ชาวบ้านค่อนข้างมีการระมัดระวังป้องกันโรคเป็นอย่างดี มีการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้ามาในชุมชน และยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ออกจากเคหะสถานสวมใส่หน้ากาก
1.สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปโดยรวมของหมู่บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนาและเลี้ยงสัตว์ แต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดการระบาดของโควิท-19 ระลอกใหม่เข้ามา ทำให้ประชากรในหมู่บ้านมีการเฝ้าระวังของบุคคลภายนอกที่เข้ามายังหมู่บ้าน อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านในการตรวจคัดกรองบุคคลที่เข้า-ออก หมู่บ้านอีกด้วย
2. การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด และการเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน
ในระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2564 ได้มีการลงพื้นที่รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิท-19 ที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในโครงการ รวมพลังวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด ทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการประสานงานกับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันและกำนันตำบลแสลงพัน ถ่ายวิดิโอสั้นเชิญชวนให้ประชาชนในตำบลแสลงพันไปฉีดวัคซีน เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโควิท-19 โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
STEPที่ 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด การลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมของทีมผู้ปฏิบัติงานได้แก่การเข้าไปทำความสะอาด พื้นที่ดังนี้ 1. วัดป่าแสลงพัน โดยเน้นบริเวณที่ประชาชนในพื้นที่มาใช้บริการมีการสัมผัสร่วมกันมากที่สุด เช่น พื้นที่ในศาลาพระพุทธรูป รอบๆบริเวณวัด โดยใช้น้ำยาแอลกอฮอลทำความสะอาด เพื่อเป็นการกำจัด ป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสทำให้สภาพแวดล้อมสะอาดปลอดเชื้อมีความน่าอยู่มากขึ้น และที่สำคัญคือช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

 

STEPที่ 2 การสร้าง SAFE ZONE เขตปลอดภัยห่างไกลโควิด การลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมของทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการแนะนำข้อมูลด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจากการสอบถามประชาชนแต่ละครัวเรือนส่วนใหญ่ สามารถที่จะปฏิบัติตนเองให้ห่างไกลจากภาวะความเสี่ยงต่างๆของโรคโควิด-19 รณรงค์การสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลทุกครั้ง เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดการติดเชื้อได้อย่างดี โดยความรู้ที่ได้จากกำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโดยทางหมู่บ้านมีการตั้งเต้นท์บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเพื่อคัดกรอง และมีการจัดสถานที่ในการกักกันตัว เพื่อเฝ้าดูอาการให้กับประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เป็นระยะเวลา 14 วัน  เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อร้ายเข้ามาระบาดในพื้นตำบลแสลงพันได้

Step3 การเดินรณรงค์เชิญชวน การจัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด-19 จากการสำรวจในด้านของอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันตนเองของประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านหนองตาดตามุ่ง อาทิเช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ สบู่ล้างมือ โดยได้มีการเดินประชาสัมพันธ์ตามบ้านเรือนพร้อมกับผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคสาธารณสุขหมู่บ้าน ด้านการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของประชาชนในหมู่บ้าน มีการฉีดวัคซีนแล้วบางส่วนที่เป็นกลุ่มคนวัยทำงาน เช่นเป็นพนักงานในห้างร้านที่อยู่ในตัวอำเภอ โดยหน่วยงานต้นสังกัดจะสนับสนุนให้ดำเนินการฉีดวัคซีนเนื่องจากเป็นหน้างานด้านการบริการที่ต้องพบปะกับผู้คนจำนวนมาก  ในส่วนของประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างการลงรายชื่อกับเจ้าหน้าที่ vอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านเพื่อรอรับคิวในการฉีดวัคซีน อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน นายวุฒินันท์ สิงห์โพนทัน และกำนันตำบลแสลงพัน นายสมนึก ทราบรัมย์ ที่ให้โอกาสบันทึกเสียงและถ่ายภาพเพื่อนำไปใช้ในการตัดต่อวิดิโอรวมพลังวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด

  1. การฝึกอบรมการสร้างอาชีพให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

3.1 อบรมตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย

อบรมเรื่องกิจกรรม การเพาะเห็ดฟางจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและปุ๋ยหมักจุลินทรีย์(จุลินทรีย์หน่อกล้วย) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

อบรมที่วัดป่าแสลงพัน ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

วิทยากร ครู ภัทร ภูมรา จากสวนเห็ดครูอ๋อย  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และทีมงานสวนเห็ดครูอ๋อย

ผู้เข้าอบรม บ้านหนองตาดตามุ่ง หมู่ที่ 5 รับผิดชอบโดยนางศุภาณัน ริชาร์ดส มีผู้เข้าอบรมจำนวน 6 คน ได้แก่

1.นายแสน หวานเขียง              4. นายวีรชัย แซกรัมย์

2.นางสุนีย์ พลังมาก                 5. นายทองสุข ชัยสิทธิ์

3.นางทองใหม่ อุทัย                 6. นางสาวสุพรรณี จันทะเมนชัย

ผู้เข้าอบรม บ้านแสลงพัน หมู่ที่ 7 รับผิดชอบโดย นางสาววรัญญา พิมพ์เชื้อ มีผู้เข้าอบรม จำนวน 5 คน ได้แก่

1.นางสำราญ เลิศล้ำ                4.นางหัด สมานมิตร

2.นางสมภาร คำบาง                5.นางอมร แก้วกัลยา

3.นางทองยุทธ ทูลไธสง

ผู้เข้าอบรม  บ้านบุก้านตง  หมู่ที่ 12 รับผิดชอบโดย นางสาวธิดา คำหล้า จำนวน 5 คน ได้แก่

1.นางไผ่ แสงสำโรง                           4.นางประยูร ภาคะ

2.นางวิไรรัตน์ เนียนสันเทียะ                 5.นางสวัน เนียนสันเทียะ

3.นางอนงค์ ห้วยทอง

ผู้เข้าอบรม  บ้านแสลงพันพัฒนา  หมู่ที่ 14 รับผิดชอบโดย นางสาวศิรินันท์ ฝาสูงเนิน จำนวน 3 คน ได้แก่

1.นางธิดา สีหาจันทร์                      3.นางสมัย คุณสาร

2.นางปัด ฝาสูงเนิน

ผู้เข้าอบรม บ้านบุก้านตงพัฒนา หมู่ที่ 16 รับผิดชอบโดย นายนิสิต คำหล้า จำนวน 5 คน ได้แก่

1.นางภา เสือซ่อนโพรง   4. นางสาวพรอินทร์ บุญทอง

2.นางเสาร์ วันโสภา       5. นางสาวพัชรีพร ภาคะ

3.นางอัมพร โพนรัตน์

ภาพรวมในการอบรมครั้งนี้ คือ ประชาชนในการอบรมครั้งให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการอบรมครั้งนี้

3.2  อบรมครั้งที่ 3 วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านสามเขย เป็นการอบรมสมาชิกกลุ่มย่อยเพื่อให้ตัวแทนที่เข้าอบรมอาชีพในรอบแรกถ่ายทอดสู่สมาชิกในชุมชน เรื่องการเพาะเห็ดฟาง และการทำน้ำหมักชีวภาพ ได้แก่ กลุ่มประชาชน 2 หมู่บ้าน จำนวน 11 คน

บ้านหนองผักโพด หมู่4 จำนวน 6 คน ได้แก่

นายอนุสรณ์ บุญเลิศ                      นายพงษ์เพชร ผ่านสอน

นายประเสริฐ ทับผา                         นายณรงค์ ในสูงเนิน

นายนิคม สุขประเสริฐ                        นายเชิดชัย ชัยปัญหา

บ้านสามเขยหมู่ที่ 13 จำนวน 5 คน ได้แก่

นายวิชิต พิมพ์พันธ์                                 นายเฉลียว ไชยเพชร

นางสมทรง วงศ์สาลี                              นายบุญเลิศ ยุทธพันธ์

นางสำเนียง รุ่งแสง

อบรมครั้งที่ 4 วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาข้างองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน เป็นการอบรมสมาชิกกลุ่มย่อยเพื่อให้ตัวแทนที่เข้าอบรมอาชีพในรอบแรกถ่ายทอดสู่สมาชิกในชุมชน เรื่องการเพาะเห็ดฟาง และการทำน้ำหมักชีวภาพ ได้แก่กลุ่มประชาชน 4 หมู่บ้าน จำนวน 21 คน

บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่9 จำนวน 6 คน

นางบัวเรียน วงค์แก้ว            นางหนูดอง ภูสมศรี

นางบัวแสง พิมพ์โคตร      นายสมศักดิ์ พิมพ์โคตร

นางบัวผัน ชอบรัมย์          นางสาวไพบูลย์ พรมพิลา

บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ที่ 10 จำนวน 5 คน

นายกุลเกษม ปพรภานนท์                นายรอด ชอบรัมย์

นายดนัย นาครินทร์                        นายสุรัตน์ อินไธสง

นายหนูนา ศรีทัพไทย

บ้านหนองระนาม หมู่2 จำนวน 5 คน

นางโยทะกา บัวงาม    นางสำอางค์ บุตรธิยากลัด

นางสุรัตวดี แสงเงิน      นางสำลี อักษรณรงค์

นางทน ทองศรี

บ้านหนองตาหล่า หมู่ที่ 8 จำนวน 5 คน

นายเอื้อน การัมย์                   นายกิตติภาพ บุญลาภศิลาสี

นายเตี๊ยม วโสรัมย์                  นายสงกา ศรีสมพร

นายศาคม โสภาคะยัง

อบรมครั้งที่ 5 วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ณ ศาลา SMLหนองน้ำบ้านหนองสรวง เป็นการอบรมสมาชิกกลุ่มย่อยเพื่อให้ตัวแทนที่เข้าอบรมอาชีพในรอบแรกถ่ายทอดสู่สมาชิกในชุมชน เรื่องการเพาะเห็ดฟาง และการทำน้ำหมักชีวภาพ ได้แก่ กลุ่มประชาชน 3 หมู่บ้าน จำนวน 13 คน

บ้านโคกใหม่ หมู่1 จำนวน 5 คน

นางสาวสมัย จันทรลักษณ์      นายบุญเมือง ผาคำ

นางนันทนา ขงรัมย์                   นางวิลัยลักษณ์ ขงรัมย์

นายพิชิต ขอมา

บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 3 จำนวน 3 คน

นางสาวณัฐจิตรา เสนานอก                  นางประคอง สีหานุ

นางสาวปณิดา ชาติมนตรี

บ้านโคกใหม่พัฒนา หมู่15 จำนวน 5 คน

นายจำรัส วงค์ธรรม             นายสาคร ประทุม

นายทองมูน ประทุม             นายโพธิ์ เสาแก้ว

นายสุดใจ เขียวอ่อน

การอบรมครั้งที่ 6 วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ ศาลากลางบ้าน บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา เป็นการอบรมสมาชิกกลุ่มย่อยเพื่อให้ตัวแทนที่เข้าอบรมอาชีพในรอบแรกถ่ายทอดสู่สมาชิกในชุมชน เรื่องการเพาะเห็ดฟาง และการทำน้ำหมักชีวภาพ ได้แก่ กลุ่มประชาชน 3 หมู่บ้าน จำนวน 14 คน

บ้านบุขี้เหล็ก หมู่6 จำนวน 5 คน

นายไสว เวชวรรณ์      นายจันศรี ศรีเจริญ

นายสังวาล แซงรัมย์     นางคำแปง คดีเจือ

นางพันธ์ ดารสรัมย์

บ้านบุขี้เหล็กใหม่ หมู่11 จำนวน 4 คน

นายสำราญ โสดาปัดชา     นายหนูสิน พิมเสนา

นายบุญเสริม จุมทอง         นางสมศรี หาลากรณ์

บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา หมู่ที่ 17 จำนวน 5 คน

นางสำเนียง ทราบรัมย์                   นายสนอง แซงรัมย์

นายสังวาลน้อย แก้วกล้า                นางอำนวย มาลัยสวรรค์

นายประวิทย์ เมืองลาม

 

3) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอาชีพ

3.1) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ในพื้นที่และเลือกผู้ที่สนใจเป็นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน

3.2) ควรติดตาม ให้คำแนะนำการปฏิบัติ และการพัฒนากลุ่มสมาชิกเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

3.3) สภาพการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ค่อนข้างมากเป็นอุปสรรคทั้งในฝึกการอบรมและการลงปฏิบัติการในการลงพื้นที่สำรวจ

3.4) เกษตรกรและผู้นำชุมชนยังคงกังวลใจในการระบาดของโควิด-19 เป็นอุปสรรคที่สำคัญในการทำงาน ภาคสนาม

 

อื่นๆ

เมนู