โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หลักสูตร HS-06 การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

          ข้าพเจ้า นายเจษฎา กุลสุนทรรัตน์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการประชุมและวางแผนระดมความคิดเห็นในการสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยเป็นการนำเสนอความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานของแต่ละชุมชนในตำบลแสลงพันซึ่งการนำเสนอได้แก่ การปลูกเห็ดฟาง ปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ต่างๆ มูลสัตว์ ฟางข้าว เศษอาหาร รวมทั้งแกลบและการทำไม้กวาดทางมะพร้าว จากมติในที่ประชุมเลือก การปลูกเห็ดฟาง และ ดินปลูกต้นไม้ จากนั้นได้มีการแบ่งหน้าที่ชี้แจ้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชิญชวนสมาชิกเข้าอบรมการสร้างอาชีพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยทีมงานของข้าพเจ้ารับผิดชอบในหมู่ที่ 6 บ้านบุขี้เหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านบุขี้เหล็กใหม่ และหมู่ที่ 17 บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา

จากการลงพื้นที่ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ได้มีการติดต่อประสานงานและพูดคุยรายละเอียดการสร้างผลิตภัณฑ์กับผู้นำชุมชนในแต่ละชุมชนพบว่าผู้นำชุมชนได้ให้ความสนใจในการทำเห็ดฟางและดินปลูกต้นไม้เป็นอย่างมากในการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนให้มีรายได้ระหว่างการทำนาและหลังจากการทำนา ทางทีมงานของข้าพเจ้าจึงขอรายชื่อผู้นำชุมชนและตัวแทนของแต่ละชุมชนเพื่อเสนอต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและทำหนังสือเชิญเข้าอบรมโครงการเป็นลำดับต่อไป

แนวทางในการพัฒนาชุมชนและประโยชน์ที่คาดว่าชุมชนจะได้รับคือ การสร้างมูลค่าของเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากผลิตภัณฑ์เดิมคือ ฟางข้าว ที่เป็นการต่อยอดไม่ใช่เพียงแค่เป็นอาหารสัตว์และเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้น เมื่อมีการอบรมจากวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการเพาะเห็ดฟางและดินปลูกต้นไม้ให้กับชุมชน ทำให้เกิดการสร้างรายได้สู่ชุมชนและครัวเรือน สามารถพึ่งพาตนเองได้และยังถ่ายทอดความรู้ที่ได้อบรมมาให้กับคนอื่นๆในชุมชนได้อีกด้วย

 

 

 

อื่นๆ

เมนู