บทความสรุปผลการปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ

ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

บ้านหนองระนาม หมู่ 2 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

                                 โดย นางสาวกาญจนาวดี เคหาห้วย กลุ่มนักศึกษา

***************************************************

        ลงพื้นที่เสนอโครงการต่อประชาชน บ้านหนองระนาม หมู่ที่ 2 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1.บริบททั่วไป

               จากการที่ได้ลงไปสำรวจลงพื้นที่ ที่บ้านหนองระนาม  โดยบริบททั่วไปทางชุมชุมมีการประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ มีการทำไร่ทำนา เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ทั้งนี้เนื่องจากมีสถานการณ์โควิด 19 ทางหมู่บ้านเองก็ได้มีการคัดกรองบุคลากรภายนอกที่จะต้องการเข้าหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงส่งผลให้การค้าขายทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนขาดแคลนรายได้ ทางผู้ปฏิบัติงานจึงได้มีจัดทำโครงการเพื่อสร้างรายได้ให้ทางครอบครัว คือ การสร้างรายได้จากเห็ดฟางและปุ๋ยหมักเงินล้าน ในส่วนของสภาพภูมิอากาศของชุมชนค่อนข้างมีอากาศที่โปร่งใส เป็นธรรมชาติ จากการที่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการ ทางผู้ปฏิบัติงานมีความประทับใจในการปฏิบัติงานเป็นทีม การให้ความร่วมมือของชาวบ้านที่ดี  อีกทั้งประชาชนในหมู่บ้านต้องการสานต่อตลาดชุมชนบริเวณหน้าหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านมีโอกาสนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ นำไปจุนเจือครอบครัว และชาวบ้านมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเข้าไปดำเนินการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตรและสร้างรายได้เพิ่มแก่ชุมชน ซึ่งจะสอดคล้องกับโครงการที่เราทำ คือ การทำเห็ดฟางจากเศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน

                                     

        รูปภาพที่ 1 การอัดก้อนเชื้อเห็ดฟาง                                                             รูปภาพที่ 2 การอัดก้อนเชื้อเห็ดฟาง

2.ประชุมและวางแผนการเชิญชวนประชาชนร่วมฉีดวัคซีน

        ได้มีการประชุมกันในทีมงานในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ในเรื่องของการเชิญชวนชาวบ้านร่วมกันฉีดวัคซีนและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด 19 ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ให้ชาวบ้านร่วมฉีดวัคซีนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2554 ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ก็จะประกอบไปด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับโควิดมาตรการป้องกันโรคโควิด ป้ายประชาสัมพันธ์ การมอบอุปกรณ์ในการป้องกันโรค เช่น เจลแอลกอฮอล์ สเปย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และสบู่ การปฏิบัติงานจะมีการแบ่งงานกันออกเป็น 4 กลุ่มเพื่อให้การรณรงค์นั้นได้ครอบคลุมทั้งตำบล

3.การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด และการเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน

          1.ทำความสะอาดพื้นที่ ที่เป็นที่สาธารณะ เช่น ที่วัดป่าหนองตาดตามุ่ง หมู่บ้านหนองตาดตามุ่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

          2.การทำวัสดุป้องกันการแพร่ระบาด เช่น สเปรย์แอลกอฮอล์ การทำสบู่ และการทำเจลแอลกอฮอล์แจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ เพื่อสะดวกสบายในการพกพา เพื่อไว้ใช้ล้างมือฆ่าเชื้อเวลาสัมผัสสิ่งสกปก

          3.การเดินรณรงค์เชิญชวน ชาวบ้านในส่วนของ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ การพูดเชิญชวนตามหลังคาเรือนต่างๆ มอบสิ่งของ เช่น สเปรย์แอลกอฮอล์ สบู่ เจลแอลกอฮอล์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั้งนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการล้างมือ และวิธีการป้องกันโควิด 19

                             

รูปภาพที่ 3 รณรงค์เชิญชวนชาวบ้านมาฉีดวัคซีน                                 รูปภาพที่ 4 มอบวัสดุป้องกันโควิด

4.การฝึกอบรมการสร้างอาชีพให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

   4.1  อบรมตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย

        อบรมเรื่อง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และปุ๋ยหมักเงินล้าน สถานที่ที่จัดอบรม คือ วัดป่าหนองตาดตามุ่ง ตำบลแสลงพัน จังหวัดบุรีรัมย์ วิทยากรโดย คุณแม่อำนวย ศรีคล้ายและ คุณภัทร ภูมิรา และมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

         1.นางสาวโยทะกา บัวงาม

         2.นางสำอาง บุตรธิยากลัด

         3.นางสุรัตวดี แสงเงิน

         4.นางสำลี อักษรณรงค์

         5.นายทน ทองศรี         

     ผลการอบรมในภาพรวมพบว่าชาวบ้านได้ทำการลงมือปฏิบัติการเพาะเห็ดฟางจากเศษวัสดุเหลือใช้และได้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักเพื่อสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้นำไปต่อยอดและขยายไปสู่ชุมชนของตนเองอีกด้วย

อาชีพที่อบรมคือการเพาะเห็ดฟางจากเศษวัสดุเหลือใช้จากฟางข้าวทางการเกษตรมีวิธีการดังนี้

    1.ฟางแช่น้ำค้าง 1 คืน

    2.หัวเชื้อ 1 ก้อน แบ่งเป็น 3 กอง เพาะได้ 3 ตะกร้า

   3.ฟางอัดลงก้นตะกร้ากดให้แน่น สูง 1 ฝ่ามือ

   4.อาหารเสริมต่างๆแช่น้ำพอชื้น โรยชิดขอบตะกร้า

   5.โรยเชื้อเห็ดฟาง 1 ส่วนทับบนอาหารเสริม เสร็จชั้นที่ 1

   6.ทำชั้นที่ 2 และ 3 เหมือนชั้นที่ 1

   7.ชั้นบนสุด โรยอาหารเสริมเต็มหน้าตะกร้า โรยเชื้อให้ทั่ว กลบด้วยอาหารเสริมอีกครั้ง

 ผลิตภัณฑ์ประโยชน์จุลินทรีย์หน่อกล้วย

   -ป้องกันเชื้อรา

   -รากเน่า

  -โคนเน่า

  -ทำให้ดินร่วนซุย

วิธีใช้

  2-5 แกง ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นตอนเช้าหรือตอนเย็น ทุกสัปดาห์

ประโยชน์ไตรโคเดอร์มา

   -ป้องกันเชื้อรา

   -รากเน่า

   -โคนเน่า

   -แดงเกอร์

วิธีใช้

    2 ช้อนแกง ต่อน้ำ 20 ลิตร

   ฉีดพ่นจอนเช้าหรือตอนเย็น ทุกสัปดาห์

                               

 

                               

 

                             

 

หมายเหตุ: รวมรูปภาพกิจกรรมเดือนมิถุนายน

 

 

อื่นๆ

เมนู