โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย)

การจ้างงานการจัดทำข้มูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (DigitizingGovernment Data) ของกรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไท

                                                                                    นางสาวขวัญภิรมย์  บัวชุม

                                                                                                    บัณฑิต กพร.

                                                                         สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ

สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขาลำปลายมาศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           รายละเอียดการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

ในการทำงานในสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศประจำเดือนพฤศจิกายน ได้มีการวางระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอน คือ ในระบบการทำงานจะเริ่มตั้งแต่การที่ประชาชนได้เข้ามาทำนิติกรรมต่างๆกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เช่นการทำนิติกรรมให้  ขาย การจำนอง เป็นต้น ซึ่งประชาชนทุกคนที่เข้ามาทำนิติกรรมต้องเตรียมเอกสารสำคัญคือ บัตรประชาชนตัวจริง ทะเบียนบ้านตัวจริง โฉนด และน.ส.๓ ก ที่จะนำมาทำนิติกรรม ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิโฉนด น.ส.๓  น.ส.3 ก น.ส.3 โดยการตรวจสอบนี้ดูจากความถูกต้อง ครบถ้วนของโฉนด ให้ใหม่และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยดูจาก หน้าสำรวจว่ามีการเลขหน้าสำรวจ เลขที่ดิน เลขโฉนด ซ้ำกันหรือไม่ ถ้ามีการซ้ำกันเกิดขึ้นต้องแก้ไขในส่วนที่ถูกต้อง และในใหม่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยในส่วนของเดือนพฤศจิกายนนี้ได้ตรวจสอบความถูกต้องของโฉนด และนำเข้าภาพลักษณ์เอกสารบบที่ดินให้ถูกต้อง ครบถ้วน จำนวนไม่น้อยกว่า 850 แปลง

การนำเข้าภาพลักษณ์ของโฉนด น.ส.3 ก โดยจะมีการนำเข้าภาพลักษณ์ทุกๆวัน เนื่องจากประชาชนได้เข้ามาทำนิติกรรมที่สำนักงานในทุกๆวัน ได้มีการแก้ไขหน้าสารบัญจดทะเบียนอยู่เสมอ จึงต้องทำการนำเข้าภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่สมอ โดยในเดือนตุลาคมได้มีการนำเข้าภาพลักษณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1,700 แปลง การปรับปรุงสารบบ โดยการปรับปรุงสารบบจะปรับปรุงในทุกๆวันทั้งโฉนด และ น.ส.3 น.ส.3 ก เพื่อตรวจสอบว่าการทำนิติกรรมต่างๆ มีการลงข้อมูลในระบบของกรมที่ดิน ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่อย่างไร เช่นการตรวจสอบตามชื่อ ที่อยู่ว่าตรงกับในระบบหรือไม่ การทำนิติกรรมต่างๆได้มีการจำทะเบียนหรือไม่ การประเมินราคาที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างได้มีการลงระบบหรือไม่

ได้มีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

.ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2 กรมที่ดิน

ระบบงานควบคุมและจัดเก็บหลักฐานที่ดิน (EVD)

เป็นระบบจัดเก็บเอกสารสิทธิ/สารบบที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ต้นร่าง แผนที่ และหลักฐานการรังวัด โดยทำการสแกนเอกสารเก็บไว้ในระบบ และสามารถสืบค้นและพิมพ์เอกสารภาพได้

  • ควบคุมและจัดเก็บหลักฐานที่ดิน (ต้นร่างแผนที่)
  • รายงาน
  • ควบคุมและจัดเก็บหลักฐานที่ดิน (ทะเบียนฯ)

กิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม 5 ส. เป็นกิจกรรมทำความสะอาดประจำวันพุธของสำนักงานปรับเปลี่ยนสถานที่ต่างๆเช่น จัดทำสวนผัก ปลูกดอกไม้ ทำความห้องเก็บสารบบ เป็นต้น

Big cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบบ้านพัก และ ปลูกต้นไม้ ตรงบริเวณรั้วรวดหนาม เสร็จแล้วกลับมาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในภายนอกและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน

 

           

 

อื่นๆ

เมนู