โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย)

การจ้างงานการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (DigitizingGovernment Data) ของกรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไท

                                                                                    นางสาวขวัญภิรมย์  บัวชุม

                                                                                                    บัณฑิต กพร.

                                                                         สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ

สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขาลำปลายมาศ                                                                                                                                                                                         รายละเอียดการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

ในการทำงานในสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ ประจำเดือนธันวาคมได้มีการวางระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอน คือ ในระบบการทำงานจะเริ่มตั้งแต่การที่ประชาชนได้เข้ามาทำนิติกรรมต่างๆกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เช่นการทำนิติกรรมให้  ขาย การจำนอง เป็นต้น ซึ่งประชาชนทุกคนที่เข้ามาทำนิติกรรมต้องเตรียมเอกสารสำคัญคือ บัตรประชาชนตัวจริง ทะเบียนบ้านตัวจริง โฉนด และน.ส.๓ ก ที่จะนำมาทำนิติกรรม ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิโฉนด น.ส.๓  น.ส.3 ก น.ส.3 โดยการตรวจสอบนี้ดูจากความถูกต้อง ครบถ้วนของโฉนด ให้ใหม่และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยดูจาก หน้าสำรวจว่ามีการเลขหน้าสำรวจ เลขที่ดิน เลขโฉนด ซ้ำกันหรือไม่ ถ้ามีการซ้ำกันเกิดขึ้นต้องแก้ไขในส่วนที่ถูกต้อง และในใหม่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยในส่วนของเดือนธันวาคมนี้ได้ตรวจสอบความถูกต้องของโฉนด และนำเข้าภาพลักษณ์เอกสารบบที่ดินให้ถูกต้อง ครบถ้วน จำนวนไม่น้อยกว่า 850 แปลง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิโฉนด น.ส.๓  น.ส.3 ก น.ส.3 ข ใบจอง โดยการตรวจสอบนี้ดูจากความถูกต้อง ครบถ้วนของโฉนด ให้ใหม่และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยดูจาก หน้าสำรวจว่ามีการเลขหน้าสำรวจ เลขที่ดิน เลขโฉนด ซ้ำกันหรือไม่ ถ้ามีการซ้ำกันเกิดขึ้นต้องแก้ไขในส่วนที่ถูกต้อง และในใหม่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยในส่วนของเดือนพฤศจิกายนนี้ได้ตรวจสอบความถูกต้องของโฉนด ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จำนวนไม่น้อยกว่า 1,700 แปลงการนำเข้าภาพลักษณ์ของโฉนด น.ส.3 ก โดยจะมีการนำเข้าภาพลักษณ์ทุกวัน เนื่องจากประชาชนได้เข้ามาทำนิติกรรมที่สำนักงานในทุกวัน ได้มีการแก้ไขหน้าสารบัญจดทะเบียนอยู่เสมอ จึงต้องทำการนำเข้าภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่สมอ โดยในเดือนธันวาคมนี้ได้มีการนำเข้าภาพลักษณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1,700 แปลง โดยมีการนำเข้าเอกสารสิทธิที่ดิน จำนวน 850 แปลง และนำเข้าสารบบที่ดินทั้งโฉนด น.ส.๓ ก จำนวนไม่น้อยกว่า 850 แปลง

การตรวจสอบรูปแปลง โดยการดูรูปแปลงว่ามีแปลงไหนมีส่วนเกินของรูปแปลงหรือไม่ โดยในเดือนธันวาคมนี้ได้มีการตรวจสอบจำนวนไม่น้อยกว่า 250 แปลง การปรับปรุงสารบบ โดยการปรับปรุงสารบบจะปรับปรุงในทุกวันทั้งโฉนด และ น.ส.3 น.ส.3 ก เพื่อตรวจสอบว่าการทำนิติกรรมต่างๆ มีการลงข้อมูลในระบบของกรมที่ดิน ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่อย่างไร เช่นการตรวจสอบตามชื่อ ที่อยู่ว่าตรงกับในระบบหรือไม่ การทำนิติกรรมต่างๆได้มีการจำทะเบียนหรือไม่ การประเมินราคาที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างได้มีการลงระบบหรือไม่

ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานในในครั้งถัดไปก็ได้มีการวางระเบียบแบบแผนไว้อย่างชัดเจน คือ การตรวจสองเอกสารสิทธิที่ดิน โฉนด น.ส.3 น.ส.3ก การปรับปรุงสารบบโฉนด การนำเข้าภาพลักษณ์ให้เป็นไปตามแผนที่กรมที่ดินได้ระบุเอาไว้ให้ได้ตรงตามเป้าหมาย การปรับปรุงสารบบโฉนด การจดทะเบีบนออกโฉนดการจดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิม แบ่งกรรมสิทธิ์รวมและแบ่งได้มาโดยการครอบครองเป็นต้น และในเดือนถัดไปยังคงตรวจสอบเอกสารสิทธิ โฉนดของตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์เป็นลำดับถัดไป เนื่องจากมีโฉนดจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 โฉนด เพื่อให้ถูกต้อง และครบถ้วน นำเข้าภาพลักษณ์ ปรับปรุงสารบบ

และในเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของการปฏิบัติงานก็ยังคงปฏิบัติงานและดำเนินกิจกรรมตามที่เคยได้ปฏิบัติมาในทุกเดือนจนกว่าจะครบตามกำหนดการตามสัญญาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย) การจ้างงานการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (DigitizingGovernment Data) ของกรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย

กิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม 5 ส. เป็นกิจกรรมทำความสะอาดประจำวันพุธของสำนักงานปรับเปลี่ยนสถานที่ต่างๆเช่น จัดทำสวนผัก ปลูกดอกไม้ ทำความห้องเก็บสารบบ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบบ้านพัก และ ปลูกต้นไม้ ตรงบริเวณรั้วรวดหนาม เสร็จแล้วกลับมาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในภายนอกและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน

      

                                 

 

 

อื่นๆ

เมนู