โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย)

การจ้างงานการจัดทำข้มูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ของกรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย

บริบททั่วไปของกรมที่ดิน

กรมที่ดินสาขาอำเภอลำปลายมาศจะมีทั้งหมด 3 อำเภอในส่วนของการดูแลเกี่ยวกับการทำนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดิน ได้แก่ อำเภอลำปลายมาศ อำเภอหนองหงส์ และอำเภอชำนิ

วิสัยทัศน์  “ขับเคลื่อนการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการพัฒนาประเทศ ด้วยมาตรฐานการจัดการ การบริการระดับสากล”

พันธกิจ 

1) คุ้มครองสิทธิด้านที่ดินให้แก่ประชาชนให้เป็นไปตามกฏหมาย

2)บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินแก่ประชาชนมีความเป็นเอกภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติ

3)เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติที่มีระบบฐานข้อมูลที่ดินของประเทศเป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถรองรับการใช้ประโยชน์จากที่ดินในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง

4)ให้บริการด้านการทะเบียนที่ดินของประเทศไทยที่มีความทันสมัยบริการออนไลน์ทั่วทั้งประเทศและเชื่อมโยงกับสากล พร้อมทั้งมีบุคลากรด้านทะเบียนที่ดินของประเทศที่มีขีดความสามารถสูงในระดับสากล

รายระเอียดการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานในสำนักงานกรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอลำปลายมาศนี้ ได้มีการวางระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานไว้ดังนี้ คือ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน โดยการตรวจสอบภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน (ฉบับจริง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และให้เป็นปัจจุบัน การนำเข้าภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินให้ครบถ้วนโดยการสแกนภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ สารบบที่ดินโดยการนำเข้าทางคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง ชัดเจนและให้เป็นปัจจุบัน และการนำเอาเอกสารสารบบ มาทำการตรวจสอบเอกสารสิทธิ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการทำนิติกรรม

การปฏิบัติงานเป็นไปตามแบบแผนที่กำหนดและยังได้ความรู้เกี่ยวกับการทำนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นการให้ ขาย จำนอง  โอนมรดก ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสิทธิ สารบบ น.ส.3

น.ส.3ก โฉนดที่ดิน ได้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบลักษณะของโฉนดว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เช่น โฉนดเลขที่เท่าใด ของตำบลไหน อำเภอใด หน้าสำรวจ หน้าที่ดินที่เท่าไหร่และใครเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และจดทะเบียน

โดยผู้ใด เป็นต้น และได้มีการวางแผนในเดือนถัดไปว่าจะมีการนำเข้าภาพลักษณ์ สารบบ เอกสารสิทธิที่ดิน ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการทำนิติกรรมต่างๆ

                                                       

อื่นๆ

เมนู