โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย)

การจ้างงานการจัดทำข้มูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (DigitizingGovernment Data) ของกรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไท

สำนักงานกรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ

รายละเอียดการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน

การปฏิบัติงานในสำนักงานกรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ ขั้นตอนแรกในการเข้ารับบริการเมื่อมาถึงสำนักงานกรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอลำปลายมาศนี้เริ่มจากการได้รับบัตรคิวในการเข้ารับบริการในสำนักงานและมีการวัดอุณหภูมิร่างกายและการลงชื่อของผู้เข้ารับการบริการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงทำให้ไม่สามารถที่จะเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากในคราวเดียวกันได้และจำกัดคนในการเข้าพื้นที่ กรมที่ดินสาขาอำเภอลำปลายมาศจะมีทั้งหมด 3อำเภอ ได้แก่ อำเภอลำปลายมาศอำเภอหนองหงส์ และอำเภอชำนิ จึงทำให้มีผู้มาทำนิติกรรมต่างๆเป็นจำนวนมาก

ในส่วนของการดูแลเกี่ยวกับการทำนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดิน ได้มีการวางระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานไว้ดังนี้ คือ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน โดยการตรวจสอบภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิที่ดินฉบับสำนักงานที่ดินให้ถูกต้อง ครบถ้วน และให้เป็นปัจจุบันการนำเข้าภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินให้ครบถ้วนโดยการสแกนภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ

 

                   

สารบบที่ดินโดยการนำเข้าทางคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง ชัดเจนและให้เป็นปัจจุบันและการนำเอาเอกสารสารบบ มาทำการตรวจสอบเอกสารสิทธิเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการทำนิติกรรมการปฏิบัติงานเป็นไปตามแบบแผนที่กำหนดและยังได้ความรู้เกี่ยวกับการทำนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดินไม่ว่าจะเป็นการให้ ขาย จำนอง โอนมรดก ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสิทธิ สารบบ น.ส.3 น.ส.3ก โฉนดที่ดิน ได้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบลักษณะของโฉนดว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เช่นโฉนดเลขที่เท่าใด ของตำบลไหน อำเภอใด หน้าสำรวจ หน้าที่ดินที่เท่าไหร่และใครเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และจดทะเบียนโดยผู้ใด เป็นต้น และได้มีการวางแผนในเดือนถัดไปว่าจะมีการนำเข้าภาพลักษณ์ สารบบ เอกสารสิทธิที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจปรับปรุงข้อมูลการทำนิติกรรมต่างๆและปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 

                     

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

  1. ให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเมื่อมาใช้บริการที่สำนักงานอย่างถูกต้องเนื่องจากสถานการณ์โควิด เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจล และรักษาระยะห่าง เป็นต้น
  2. จัดทำเพจใน Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ

 

อื่นๆ

เมนู