โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย)

การจ้างงานการจัดทำข้มูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (DigitizingGovernment Data) ของกรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไท

สำนักงานกรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ

รายละเอียดการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม

            ในการปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย) ได้มีการส่งเสริมให้การจัดการจ้างงานในการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ซึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และสำนักงานราชการต่างๆได้แก่ กรมที่ดิน กรมพัฒนาชุมชน สำนักงานประกันสังคม และศูนย์ดำรงธรรม ดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง กพร.ที่สำนักงานกรมที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ

ในการทำงานในสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศประจำเดือนพฤษภาคมนี้ ได้มีการวางระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอน คือ ในระบบการทำงานจะเริ่มตั้งแต่การที่ประชาชนได้เข้ามาทำนิติกรรมต่างๆกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เช่นการทำนิติกรรมให้  ขาย การจำนอง เป็นต้น ซึ่งประชาชนทุกคนที่เข้ามาทำนิติกรรมต้องเตรียมเอกสารสำคัญคือ บัตรประชาชนตัวจริง ทะเบียนบ้านตัวจริง โฉนด และน.ส.๓ ก ที่จะนำมาทำนิติกรรม และในการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคมก็เช่นกัน หน้าที่สำคัญในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน กพร. ได้ทำคือ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงทำให้ไม่สามารถที่จะเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากในคราวเดียวกันได้และจำกัดคนในการเข้าพื้นที่ กรมที่ดินสาขาลำปลายมาศจะมีทั้งหมด 3อำเภอ ได้แก่ อำเภอลำปลายมาศอำเภอหนองหงส์ และอำเภอชำนิ จึงทำให้มีผู้มาทำนิติกรรมต่างๆเป็นจำนวนมากในส่วนของการดูแลเกี่ยวกับการทำนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดิน ได้มีการวางระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานไว้ดังนี้ คือ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน โดยการตรวจสอบภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิที่ดินฉบับสำนักงานที่ดินให้ถูกต้อง ครบถ้วน และให้เป็นปัจจุบันการนำเข้าภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินให้ครบถ้วนโดยการสแกนภาพลักษณ์เอกสารสิทธิทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนด

เมื่อเริ่มมีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานในเดือนถัดไปแล้ว ก็สามารถทำให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างชัดเจนแน่นอน ซึ่งในการปฏิบัติงานเดือนนี้ก็มีการตรวจสอบของเอกสารหลักฐานที่ดินให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบันอย่างน้อย ๑,๕๐๐ แปลง การนำเข้าภาพลักษณ์อย่างน้อย ๑,๕๐๐ แปลง ยังได้ความรู้เกี่ยวกับการทำนิติกรรมการออกเอกสารการแบ่งแยกในนามเดิม การรังวัดสอบเขต การแบ่งกรรมสิทธิ์ การลงทะเบียนเอกสารหลักฐานที่ดินที่มีการอายัด การถอนอายัด ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสิทธิ สารบบ น.ส.๓ น.ส.๓ก โฉนดที่ดิน และได้มีการวางแผนในเดือนถัดไปว่าจะมีการนำเข้าภาพลักษณ์ ตรวจสอบความถูกต้องของโฉนด สารบบ เอกสารสิทธิที่ดิน ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการทำนิติกรรมต่างๆต่อไปโดยการดูแลของกรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

  1. ช่วงสถานการณ์โควิดอยากให้มีการจำกัดคิวในการให้บริการเพื่อลดจำนวนการแออัด
  2. ให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเมื่อมาใช้บริการที่สำนักงานอย่างถูกต้องเนื่องจากสถานการณ์โควิด เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจล และรักษาระยะห่าง เป็นต้น

                   

                   

                   

อื่นๆ

เมนู