โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย)

การจ้างงานการจัดทำข้มูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (DigitizingGovernment Data) ของกรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานกรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ

รายละเอียดการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน

 ในการปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย) ได้มีการส่งเสริมให้การจัดการจ้างงานในการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ซึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และสำนักงานราชการต่างๆได้แก่ กรมที่ดิน กรมพัฒนาชุมชน สำนักงานประกันสังคม และศูนย์ดำรงธรรม ดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง กพร.ที่สำนักงานกรมที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ

ในการทำงานในสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศประจำเดือนมิถุนายน ได้มีการวางระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอน คือ ในระบบการทำงานจะเริ่มตั้งแต่การที่ประชาชนได้เข้ามาทำนิติกรรมต่างๆกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เช่นการทำนิติกรรมให้  ขาย การจำนอง เป็นต้น ซึ่งประชาชนทุกคนที่เข้ามาทำนิติกรรมต้องเตรียมเอกสารสำคัญคือ บัตรประชาชนตัวจริง ทะเบียนบ้านตัวจริง โฉนด และน.ส.๓ ก ที่จะนำมาทำนิติกรรม

การปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน หน้าที่สำคัญในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน กพร. ได้ทำคือ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน และนำเข้าภาพลักษณ์ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์ทำให้เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้คอมพิวเตอร์หรือจะเป็นโปรแกรมของกรมที่ดินและทักษะการใช้เครื่องพิมพ์ดีดที่โดยทั่วแล้วไม่ค่อยได้มีการใช้งาน เมื่อเริ่มมีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานในเดือนถัดไปแล้ว ก็สามารถทำให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างชัดเจนแน่นอน ซึ่งในการปฏิบัติงานเดือนนี้ก็มีการตรวจสอบของเอกสารหลักฐานที่ดินให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบันอย่างน้อย ๑,๕๐๐ แปลง การนำเข้าภาพลักษณ์อย่างน้อย ๑,๕๐๐ แปลง ยังได้ความรู้เกี่ยวกับการทำนิติกรรมการออกเอกสารการแบ่งแยกในนามเดิม การรังวัดสอบเขต การแบ่งกรรมสิทธิ์ การลงทะเบียนเอกสารหลักฐานที่ดินที่มีการอายัด การถอนอายัด ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสิทธิ สารบบ น.ส.๓ น.ส.๓ก โฉนดที่ดิน และได้มีการวางแผนในเดือนถัดไปว่าจะมีการนำเข้าภาพลักษณ์ ตรวจสอบความถูกต้องของโฉนด สารบบ เอกสารสิทธิที่ดิน ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการทำนิติกรรมต่างๆต่อไปโดยการดูแลของกรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ

แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 กรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ มีทั้งหมด 3อำเภอ ได้แก่ อำเภอลำปลายมาศ อำเภอหนองหงส์ และอำเภอชำนิ ทำให้มีผู้มาทำนิติกรรมต่างๆเป็นจำนวนมาก    จึงทำให้ไม่สามารถที่จะเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากในคราวเดียวกันได้และจำกัดคนในการเข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อทำนิติธรรม

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

  1. ช่วงสถานการณ์โควิดอยากให้มีการจำกัดคิวในการให้บริการเพื่อลดจำนวนการแออัด
  2. ให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเมื่อมาใช้บริการที่สำนักงานอย่างถูกต้องเนื่องจากสถานการณ์โควิด เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจล และรักษาระยะห่าง เป็นต้น

 

                         

                 

 

 

อื่นๆ

เมนู